مرجع صدورمشخصات


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون سازمان برق ایران

210 1397/09/13 مواد (5) و (6)
فرآیند صدور
شرایط و مدارک لازم برای صدور استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

استعلام از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

10075 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 31 www.iccima.ir

استعلام موافقت اداره محيط زيست

10197 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 2 www.doe.ir

امكان تامين سوخت گاز طبيعي و خوراك هاي قابل تامين از شركت ملي گاز نظير گاز طبيعي، اتان و …

10176 وزارت نفت – شرکت ملی گاز ایران 10 www.nigc.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور پروانه احداث نیروگاه برق

 روز
مدت اعتبار پروانه احداث نیروگاه برق

 ماه
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مبالغ کارمزد صدور، تمديد و اصلاح انواع پروانه‌هاي فعاليت در صنعت برق در سال 1398

1008 1398/05/20 رديف (1) جدول مبالغ
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه احداث نیروگاه برق


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید پروانهمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار پروانه

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه احداث نیروگاه برق


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح پروانه

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه احداث نیروگاه برق


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه