به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص ارزیابی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه ارزیابی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

10836 1384/04/05 1005 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه ارزیابی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی


عنوان مدرک کد مدرک
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی 11057
فرم تکمیل شده مشخصات فردی 11148
اساسنامه ثبت شده در مرجع ثبتی کشور 11330
آگهی تاسیس و آخرین تغییرات موسسه در روزنامه رسمی 11841
اظهارنامه/تقاضانامه/شرکتنامه 11887
کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(شخص حقیقی) 12753

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای صنایح کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

10836 1384/04/05 1005 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام موافقت اداره محيط زيست 10113 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 5 www.doe.ir
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال 10079 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir
استعلامات برای گواهی تائید سلامت می باشد. 10098 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو 30 fda.gov.ir
آدرس پستی 10179 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir
گواهی تابعیت ایرانی 10461 استانداری – امور اتباع و مهاجرین خارجی 0 http://www.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای صنایح کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

10836 1384/04/05 1005 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای صنایح کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

10836 1384/04/05 1005 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای صنایح کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

10836 1384/04/05 1005 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای صنایح کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

10836 1384/04/05 1005 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه ارزیابی فنی 5000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون مالیات هاي مستقیم

10263 1366/12/03 550 دانلود
نمونه تاییدیه ارزیابی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید تاییدیه ارزیابی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
فرم تکمیل شده مشخصات فردی 11148
تمدید اعتبار مدارک مندرج در پرونده 11255

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

10836 1384/04/05 1005 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

10836 1384/04/05 1005 دانلود
مدت زمان تمدید تاییدیه ارزیابی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

10836 1384/04/05 1005 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید تاییدیه ارزیابی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی


عنوان هزینه مبلغ
هزینه ارزیابی فنی 5000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون مالیات هاي مستقیم

10263 1366/12/03 550 دانلود

دستورالعمل ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

10836 1384/04/05 1005 دانلود
فرآیند اصلاح تاییدیه ارزیابی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح تاییدیه ارزیابی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال تاییدیه ارزیابی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

10836 1384/04/05 1005 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای صنایح کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

10836 1384/04/05 1005 دانلود