در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه استعلام وضعیت طرح صنعتی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت استعلام وضعیت طرح صنعتیو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01178انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اختراع،‌ ثبت طرح صنعتی و
علامت تجاری ثبت شده یا اعطاء اجازه بهره‌برداری از آن‌ها یا اعراض از حق نسبت به
اختراع، طرح صنعتی و علامت ثبت شده، به موجب سند رسمی به عمل می‌آید. دفترخانه
اسناد رسمی قبل از تنظیم سند مربوط، نسبت به آخرین وضعیت اظهارنامه مورد نظر یا
اختراع، طرح‌ صنعتی و علامت ثبت شده از لحاظ تمدید، تغییر،‌ انتقال، صدور اجازه
بهره‌برداری و سایر موارد لازم از مرجع ثبت استعلام می‌نماید. پاسخ استعلام مذکور
مستلزم پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها است.
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهتوضیح ماده

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01178انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اختراع،‌ طرح صنعتی و
علامت ثبت شده یا اعطاء اجازه بهره‌برداری از آن‌ها یا اعراض از حق نسبت به
اختراع، طرح صنعتی و علامت ثبت شده، به موجب سند رسمی به عمل می‌آید. دفترخانه
اسناد رسمی قبل از تنظیم سند مربوط، نسبت به آخرین وضعیت اظهارنامه مورد نظر یا
اختراع، طرح‌صنعتی و علامت ثبت شده از لحاظ تمدید، تغییر،‌ انتقال، صدور اجازه
بهره‌برداری و سایر موارد لازم از مرجع ثبت استعلام می‌نماید. پاسخ استعلام مذکور
مستلزم پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها است.
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
برای اشخاص حقیقی50000 ریال
برای اشخاص حقوقی150000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01جدول هزینه ها

جدول هزینه های مربوط به طرح صنعتی

15371399/02/21
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید استعلام وضعیت طرح صنعتیمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح استعلام وضعیت طرح صنعتیمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال استعلام وضعیت طرح صنعتیمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز