5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این اعتبارسنجی از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون مدیریت خدمات کشوری

10648 1386/07/08 تبصره ذیل ماده 59 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه 11594
تعهد نامه توسط مدير عامل و اعضاي هیأت مديره موسسه متقاضی 11647
تصویر اساسنامه یا مجوز تاسیس و آگهی روزنامه رسمی متقاضی 11648
تعهد نامه مکتوب برای رعایت مفاد اصل 141 قانون اساسی 11649
نمودار تشکیلات سازمانی و طبقه بندی موسسه و اعضا 11650
تصویر مدارک تحصیلی مدیر عامل موسسه و اعضا 11651
مستندات مدرسین واجد شرایط 11652
قرارداد کار موسسه با کارکنان و لیست پرداخت بیمه و کسورات قانونی 11653
فرم ها و جداول اعتبار سنجی مراکز و موسسات مجری آموزش کارکنان دولت 11722

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه دستورالعمل اعتبار سنجی مراکز و موسسات مجری آموزش کارمندان دولت

11286 1396/09/18 ماده 3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
عدم سوء پیشینه کیفری 10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه دستورالعمل اعتبار سنجی مراکز و موسسات مجری آموزش کارمندان دولت

11286 1396/09/18 بند 8 ماده 3 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه دستورالعمل اعتبار سنجی مراکز و موسسات مجری آموزش کارمندان دولت

11286 1396/09/18 بند 1 ماده 3 دانلود
ضوابط خاص صدور اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشیمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه دستورالعمل اعتبار سنجی مراکز و موسسات مجری آموزش کارمندان دولت

11286 1396/09/18 بند 3 ماده 4 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی


عنوان مدرک کد مدرک
فرم ها و جداول اعتبار سنجی مراکز و موسسات مجری آموزش کارکنان دولت 11722

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه دستورالعمل اعتبار سنجی مراکز و موسسات مجری آموزش کارمندان دولت

11286 1396/09/18 ماده 5 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه دستورالعمل اعتبار سنجی مراکز و موسسات مجری آموزش کارمندان دولت

11286 1396/09/18 بند 3 ماده 4 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

موارد قانونی ندارد

11152 1398/08/08 . فایلی وجود ندارد
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

موارد قانونی ندارد

11152 1398/08/08 . فایلی وجود ندارد
مدت زمان اصلاح اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

موارد قانونی ندارد

11152 1398/08/08 . فایلی وجود ندارد
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه دستورالعمل اعتبار سنجی مراکز و موسسات مجری آموزش کارمندان دولت

11286 1396/09/18 ماده 9 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه دستورالعمل اعتبار سنجی مراکز و موسسات مجری آموزش کارمندان دولت

11286 1396/09/18 ماده 10 دانلود