اعتراض به ثبت برند


در این مقاله قصد داریم تا قوانینی که برای ثبت برند و اعتراض به ثبت برند وجود دارد را به طور کامل و جامع به شما عزیزان ارائه دهیم. ابتدا به تعریفی از ثبت برند پرداخته و سپس قوانینی که در اعتراض به ثبت برند وجود دارد را به تفصیل بیان خواهیم کرد.

حق استفاده انحصاری از علامت تجاری فقط به کسی تعلق می گیرد که آن را به ثبت رسانده است  . ثبت علامت تجاری که در ایران با ثبت برند شناخته می شود کاملا اختیاری است مگر در مواردی که قانون ثبت آن را الزامی دانسته باشد . به عنوان مثال ، برای جلوگیری از تقلب و تقلید و تسهیل نظارت در ساخت کالاهایی که برای مصرف مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود، نصب و ثبت اجباری علامت صنعتی بر روی تمام اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی الزامی است.

بنابراین شما برای اینکه برند موردنظرتان مورد سوء استفاده کلاهبرداران قرار نگیرد باید برند خود را به ثبت برسانید. گاهی اوقات هنگام ثبت برند ممکن است به مشکلاتی برخورد کنید که می توانید به آنها اعتراض کنید.

چه کسانی می توانند هنگام ثبت برند اعتراض کنند؟


اشخاص ذیل می توانند به علامتی که تقاضای ثبت آن شده با به ثبت رسیده باشد، اعتراض کنند :

 • کسانی که برند ثبت شده را علامت تجاری خود بدانند.
 • کسانی که برند ثبت شده را با علامت خود به اندازه ای شبیه بدانند که مصرف کنندگان عادی را دچار اشتباه نماید.

اعتراض به ثبت برند پیش از انجام ثبت


 • ۳۰ روز بعد از انتشار آگهی، شعبه ثبت شرکتها و علائم تجاری مکلف است در صورت عدم اعتراض، علامت را به ثبت برساند.
 • چنانچه کسی معترض باشد، باید قبل از ثبت برند در ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی ، نامه اعتراض به ثبت برند خود را با قید نام، شهرت، شغل و اقامتگاه به انضمام دلائل و مدارک مثبت ادعا به اداره ثبت اختراعات و علامت تجاری تقدیم نماید.
 • اگر برند و علامت تجاری قبلا به اسم او ثبت نشده باشد باید مطابق حكم ذیل ماده ۱۶ اداره ثبت اختراعات و علامت تجاری تقاضای ثبت بند خود را نیز بنماید .
 • اداره ثبت اختراعات و علامت تجاری مکلف است به موجب ماده ۵۴ قانون ثبت اختراعات و علامت تجاري که می گوید: تا ۱۰ روز تاریخ وصول اعتراض نامه ، شعبه ثبت علامت تجاری و اختراعات باید آن را به اقامتگاه درخواست کننده ثبت با اشخاصی که به موجب ماده ۴۶ معین می شود ابلاغ کند، اقدام نماید. همچنین ، طریقه ابلاغ اعتراض نامه همان است که در آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ دادخواست و اوراق قضایی مقرر گردیده است .

 • اداره مالکیت صنعتی اعتراض معترض به اظهارنامه ثبت برند را طی ابلاغیه ای با عنوان ” اخطار اداری به متقاضی ثبت برند ” ارسال و ابلاغ می کند تا وی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ رویت اخطار، تمکین یا عدم تمکین خود را نسبت به اعتراض وارده کتبا به اداره مزبور اطلاع دهد.
 • در ضمن ، در ابلاغ نامه باید به طور صریح به ابلاغ شونده اخطار شود که اگر به اعتراض معترض تسلیم می گردد ، درخواست ثبت برند را مسترد کند.

بدین ترتیب پس از اعلام قبولی یا تسلیم درخواست کننده ثبت به اعتراض معترض، به استناد ماده ۵۵ قانون  ثبت اختراعات و علامت تجاری درخواست متقاضی مسترد شده و مراتب کتبا به معترض به عنوان پاسخ اعتراض اعلام می شود.

چنانچه علامت مورد نظر معترض قبلا توسط دیگری به ثبت نرسیده باشد براساس اظهارنامه ای که حین اعتراض و بر طبق ماده ۵۳ آیین نامه یاد شده تقدیم نموده ، نسبت به ثبت علامت وی اقدام می گردد.

 •  حال اگر برخلاف روش فوق ، درخواست کننده به اعتراض وارده قبول نکند، در این صورت معترض ثبت تا ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض به درخواست کننده ، فرصت قانونی خواهد داشت. تا به موجب ماده ۵۶ قانون ثبت اختراعات و علامت تجاری با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی تهران (شهرستان تهران) از محکمه صالح علیه متقاضی ثبت ، دادخواهی کند.

 • بدین شکل ، دادگاه وارد رسیدگی شده و در صورت لزوم مراتب را به کارشناسی  رسمی ارجاع می نماید تا با بررسی علامت  ، نقطه نظر خود را اعلام کند.
 • در نهایت اداره  ثبت اختراعات و علامت تجاری ، طبق حکم قطعی دادگاه اقدام می نماید ، ولی اگر معترض در ظرف مهلت مذکور طرح دعوی ننماید اداره مالکیت صنعتی علامت متنازع فيه را پس از احراز گواهی دفتر دادگاه عمومی تهران مبنی بر عدم تقدیم دادخواست از طرف معترض، به اسم معترض عليه ثبت می کند.
 • چنانچه معترض نتواند تمام اسناد و مدارک خود را به دادخواست ضمیمه نماید به تقاضای اعتراض به ثبت برند او رئیس دادگاه در صورت لزوم مهلتی که بیش از ۶ ماه نباشد خواهد داد .

اعتراض به ثبت برند بعد از ثبت


چنانچه شخص ذینفع متوجه آگهی تقاضای ثبت نشود با آنکه پس از ثبت برند ، علامت به نحوی باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اختراعات و علامت تجاري ذینفع می تواند تا ۳ سال از تاریخ ثبت ، اعتراض به ثبت برند خود را به اداره ذیصلاح تقديم نماید.

بدیهی است بعد از انقضای مدت مذکور اعتراض به علامت تجاری و اختراع پذیرفته نمی شود، مگر در دو مورد ذیل:

 •  در صورتی که معترض ثابت کند که معترض عليه (صاحب علامت ثبت شده ) در حین ثبت عالم به این بوده که علامت را شخص معترض یا کسی که به معترض علامت را انتقال داده قبلا به طور مستمر استفاده کرده است.
 • در صورتی که معترض عليه (صاحب علامت ثبت شده ) ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت ۳ سال فوق از ثبت برند اطلاع داشته است که در این صورت اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد.

فردی که درخواست اعتراض به ثبت برند دارد ، اعتراض نامه خود را به دادگاه عمومی تقدیم نموده و طی آن تقاضای ابطال علامت تجاری یا ورقه اختراعی را که در ایران به ضرر او به ثبت رسیده است ، می نماید .


اعتراض به ثبت برند به دلیل رد تقاضای ثبت علامت تجاری


اعتراض به اداره مالکیت صنعتی به دلیل رد تقاضای ثبت برند بنا به ماده ۷ قانون ثبت اختراعات و علامت تجاری، متصدی شعبه ثبت برند باید تا ۱۵ روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم ، نسبت به قبول یا رد آن اتخاذ تصمیم نماید.

چنانچه تقاضای ثبت برند متقاضی رد شود ( مثلا از جمله علائم ممنوعه ) باید مراتب با تصریح علل رد تقاضا به متقاضی ابلاغ گردد . شخص می تواند ظرف مدت 10 روز از تصمیم مزبور به دادگاه عمومی مربوط به اعتراض به ثبت برند وی شکایت کند .

ضمنا حكم دادگاه قابل تجدید نظر و فرجام می باشد. چنانچه حکم قطعی راجع به ثبت علامت از مرجع ذیصلاح صادر گردد اداره مالکیت صنعتی مکلف است طبق ماده ۸ قانون  ثبت اختراعات و علامت تجاری تا ۱۵ روز از تاریخ تقدیم رونوشت مصدق حکم دادگاه نسبت به ثبت برند اقدام کرده و گواهی رسمی به تقاضا کننده بدهد.


دعاوی ثبت علامت تجاری


رسیدگی به دعاوی مربوط به مالکیت صنعتی علامت و اختراعات اعم از حقوقی یا کیفری در دادگاه عمومی تهران انجام می شود. هر چند که جرم در خارج از تهران واقع ، کشف و یا متهم خارج از تهران دستگیر شده باشد که پرونده امر پس از تشکیل به دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد.

در صورتی که حین رسیدگی جزایی ، متهم برای دفاع از خود ادعای مالکیت علامت تجاری یا اختراع را بنماید دادگاه کیفری به این امر نیز رسیدگی می کند.

در مواردی که محصولات موجود در فروشگاهی حاصل از ثبت برند یا اختراع کسی باشد ، مالک علامت یا صاحب ورقه و یا قائم مقام قانونی آنان می توانند به دادگاه عمومی محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل واقع شده تقاضای تامین دلیل و تهیه صورت مشروحی از کالا و همچنین محصولات مذکور را بنمایند ، و در صورتی که محصولات مورد ادعا در گمرک باشد اجرای قرار به وسیله مامورین گمرک انجام خواهد شد.

پس از تقاضای تامین دلیل یا توقیف ، مدعی باید به دادگاه ذیصلاح دادخواست تقدیم کرده و رونوشت مصدق ثبت برند با گواهی نامه ثبت اختراع را نیز به آن ضمیمه نماید . ( اعتراض به ثبت برند )

اگر مالک علامت و یا ورقه اختراع تقاضای توقیف محصولات مذکور را نماید باید تضمین کافی بدهد تا در صورت لزوم خسارت وارده به خوانده و منافع ممكن الوصول از محل مزبور جبران گردد .

در دعاوی مطروحه راجع به حقوق حاصل از ثبت برند یا حق ثبت اختراع دادگاه مکلف است بنا به تقاضای معترض قرار تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی را صادر نماید ولی دادگاه می تواند قبل از صدور قرار، تضمین کافی در مورد قرار توقیف با دستور موقت از تقاضا کننده بخواهد تا خسارات احتمالی وارده به طرف مقابل و منافعی که شخص معترض از آن احتمالا محروم می شود ، جبران گردد .

در صورتی که اعتراض به ثبت برند تا ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار توقیف مندرج در ماده ۶۳ آیین نامه و رعایت موارد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نکند صورت مشروحی که از محصولات برداشته شده با توقیفی که به عمل آمده باطل و كان لم يكن می گردد و مدعی مسئول جبران خسارت وارده و تفویت منفعت طرف مقابل خواهد بود.

در نتیجه، اگر کسی مهر، تمبر یا علامت شرکت ، موسسه ، اداره دولتی ، یا نهاد انقلاب اسلامی را جعل کرده و یا با علم به جعل یا تزویر، از آن استفاده کند علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده 525 قانون مجازات اسلامی خواهد شد.


قوانین مربوط به جعل برند یا علامت تجاری


طبق ماده ۱۲۲ هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را با آگاهی جعل کند یا با آگاهی به مجعول بودن از آن استفاده کند یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با آگاهی به مجعول بودن به فروش برساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند به گونه ای که سبب فریب مشتری شود ، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.

طبق ماده ۱۲۳ هرکس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده و یا دارای علامتی است که به ناحق از آن استفاده شده باشدو آن را از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند ، به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود .


طبق ماده ۱۲۴ اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد:


 •  کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجبارا باید دارای آن علامت باشد استفاده نکنند . به کسانی که با آگاهی محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که باید به اجبار دارای علامت باشد اما علامت نداشته باشد.
 • طبق ماده ۱۲۵ هر کس نظر به مقام فنی یا به مقام امانت داری خود از اسرار مربوط به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آن را  افشاء یا به طریق دیگری از آن سوء استفاده نماید به یکسال حبس محکوم خواهد شد.

ملاحظه می شود که در مواد فوق قانونگذار اعمالی را که باعث سوء تفاهم و گمراهی استفاده کنندگان از علائم شده و سبب رقابت نامشروع شود قابل تعقیب و مجازات دانسته است . ( اعتراض به ثبت برند )

ضمنا اشخاص زیان دیده می توانند با استناد به مواد ۳۲۸ و ۳۳۱  و همچنین ماده ۱ علاوه بر ضرر و زیان مادی تقاضای خسارت معنوی را نیز از فاعل زیان بنمایند.

از طرفی دیگر، به موجب ماده ۴۹ قانون ثبت علائم تجاری که مقرر می دارد که در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علائم تجاری مطالبه می شود خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است .

چنانکه گفته شد، مدعی می تواند از دادگاه صلاحيتدار تقاضای صدور تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی با تقاضای صدور قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی با تقلیدی را بنماید و دادگاه باید در مورد توقیف محصولات با صدور قرار و دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی با تقلیدی اقدام نماید .

همچنین مرجع مزبور می تواند قبل از صدور قرار از تقاضا کننده تضمین کافی بخواهد تا جایی که اقتضا می کند از محل آن، کلیه خسارات وارده برطرف و منافع فوت شده احتمالی، جبران شود .


به این ترتیب با قوانین مربوط به اعتراض به ثبت برند آشنایی کامل پیدا کردید. چنانچه در هنگام ثبت برند خود به مشکل حقوقی برخوردید به شما پیشنهاد می کنیم تا با شماره های ۰۲۱۴۵۵۱۸ و ۰۹۱۲۰۲۵۳۳۹۰ تماس حاصل فرمایید. کارشناسان و وکلای مجرب ما آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستند.