به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی


در این مقاله قصد داریم تا تمام موارد اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی و نحوه رفع آنها را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

وفق ماده ۱۰۰ آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی، تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه، از سوی متقاضی قابل اعتراض است.

در صورتی که متقاضی قصد اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی داشته باشد، میبایست تقاضای خود را، ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ صدور ابلاغیه رد، از طریق مرجع ثبت، به کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آئین نامه ارائه نماید.

مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.

تبصره ماده ۱۰۰ آئین نامه – در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

 

مرحله

انجام دهنده

شرح اقدام

۱ متقاضی

ارسال درخواست الکترونیکی اعتراض و پرداخت هزینه آن: متقاضی ثبت در صورت تمایل به اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی و در صورت داشتن دلایل کافی مبنی بر اثبات ادعای جدید و اصیل بودن طرح خود و مطابقت اظهارنامه خود با مواد قانون و آئین نامه، می بایست در مهلت قانونی ابلاغ شده، از طریق وبگاه و حساب کاربری خود، «درخواست اعتراض به اخطاریه رد» را ارسال و هزینه قانونی بررسی در کمیسیون ماده متقاضی ۱۷۰ آئین نامه را پرداخت نماید. مهلت قانونی ارسال درخواست اعتراض، برای متقاضی ایرانی، ۳۰ روز از تاریخ صدور ابلاغیه رد و برای متقاضی غیر ایرانی ۶۰ روز است.

لازم است متن کامل لایحه دفاعیه، که شامل دلایل اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی است، در متن نامه تایپ شود.

چنانچه مدارکی مؤثر در اثبات ادعای اصالت طراحی کالا وجود دارد، فایل های مربوطه باید در قسمت ضمائم نامه بارگذاری شوند.

۲ اداره ثبت طرح های صنعتی

اداره ثبت طرح های صنعتی پس از دریافت درخواست الکترونیکی اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی، اظهارنامه مربوطه و نتیجه بررسی خود را به کمیسیون ماده ۱۷۰ ارجاع می دهد.

۳ کمیسیون ماده ۱۷۰ آیین نامه

اظهارنامه، در نوبت بررسی در کمیسیون قرار خواهد گرفت. کمیسیون پس از بررسی، تصمیم خود را به اداره ثبت طرح صنعتی اعلام می نماید.

۴ اداره ثبت طرح صنعتی

تصمیم کمیسیون طی ابلاغیه ای به اطلاع متقاضی خواهد رسید که مانند سایر ابلاغیه ها از طریق وبگاه مرکز مالکیت معنوی و سامانه ثنا قابل مشاهده است در صورت پذیرش شدن طرح صنعتی، فرآیند ثبت از طریق وبگاه مرکز مالکیت معنوی قابل پیگیری خواهد بود. >> (۴-۳- ابلاغیه پذیرش)


اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی


وفق ماده ۱۰۱ آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی، هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد، باید اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی خود را به مرجع ثبت تسلیم نماید.

اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی باشد.

چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، کتبا از متقاضی می خواهد که ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض نامه كأن لم یکن تلقی خواهد شد.

تبصره – مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.


اظهارنامه همزمان با اعتراض به تقاضای ثبت


وفق ماده ۱۰۲ آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی، هرگاه اعتراض مبنی بر ادعای حق مالکیت، نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است،

در صورتی که طرح صنعتی قبلا به نام معترض (واخواه) ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای طرح صنعتی خود مطابق قانون و این آئین نامه تقاضای ثبت نماید.

همچنین معترض موظف است مبالغ مربوط به حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید.

مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده ۱۰۱ این آیین نامه، ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض، نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به معترض عليه (واخوانده) ابلاغ نماید.

واخوانده مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه، پاسخ مکتوب خود را ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ واخوانده به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.

هرگاه واخوانده کتبا به اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی تمکین نماید، درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتبا به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که طرح صنعتی معترض به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.

در صورت عدم تمکین واخوانده، مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ ۲۰روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت، تسلیم کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آیین نامه نماید.

همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالکیت، نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینکه طرح صنعتی قانونا قابل ثبت نباشد.

در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون، طبق ماده ۱۷۲ آیین نامه، قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است.

تبصره ۱ – در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت طرح صنعتی نشود مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره ۲- در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد.


نتیجه گیری


در این مقاله سعی کردیم تا تمامی نکات و موارد لازم برای اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی را به طور کامل خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

چنانچه در زمینه اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی نیاز به مشاوره و یا راهنمایی دارید می توانید با شماره ۰۲۱۴۵۵۱۸ تماس حاصل فرمایید.