به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

 

مرجع صدور افزایش حدنصاب تضمین و وثیقه سپرده بانک

 







مشخصات استعلام



مجوز




 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ افزایش حدنصاب تضمین و وثیقه سپرده بانک
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه شماره 60

10486 1388/11/14 تبصره 2 ماده 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز




فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه شماره 60

10486 1388/11/14 تبصره 2 ماده 2 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی



مجوزهای پیش‌نیاز



ضوابط خاص صدور مجوز



مدت زمان صدور افزایش حدنصاب تضمین و وثیقه سپرده بانک

روز



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

11284 1395/11/26 بند 29 عناوین دانلود
مدت اعتبار مجوز




هزینه صدور مجوز




نمونه افزایش حدنصاب تضمین و وثیقه سپرده بانک صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید افزایش حدنصاب تضمین و وثیقه سپرده بانک


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز



فایلی وجود ندارد



ضوابط خاص تمدید مجوز



مدت زمان تمدید مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه تمدید مجوز




فرآیند اصلاح افزایش حدنصاب تضمین و وثیقه سپرده بانک


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز



فایلی وجود ندارد



ضوابط خاص اصلاح مجوز



مدت زمان اصلاح مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه اصلاح مجوز




فرآیند ابطال افزایش حدنصاب تضمین و وثیقه سپرده بانک


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز



فایلی وجود ندارد



ضوابط خاص ابطال مجوز



مدت زمان ابطال مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه ابطال مجوز