در این مقاله قصد داریم تا نحوه صدور تاییدیه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ را به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای صدور تاییدیه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور تاییدیه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 57 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی 10433
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛ 11204
اصل فرم درخواست کتبی به انضمام تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی متقاضی 11674
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11912
مستندات هویت و شناسایی متقاضی 12820
ارائه اصل یا کپی برابر اصل شده محضری مدرک تحصیلی 12984

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 8 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه تاییدیه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید تاییدیه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 8 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید تاییدیه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 8 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح تاییدیه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 8 دانلود
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 57 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی 10433
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛ 11204
اصل فرم درخواست کتبی به انضمام تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی متقاضی 11674
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11912
مستندات هویت و شناسایی متقاضی 12820
ارائه اصل یا کپی برابر اصل شده محضری مدرک تحصیلی 12984

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 8 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه تاییدیه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ صادر شده

فایلی وجود ندارد
تمدید
فرآیند تمدید تاییدیه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 8 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید تاییدیه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح تاییدیه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 8 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح تاییدیه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال تاییدیه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 8 دانلود