تاییدیه ثبت انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنه

در این مقاله قصد داریم تا هرآنچه در خصوص تاییدیه انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنه مورد نیاز است خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تاییدیه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور تاییدیه انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنهمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10722 1395/11/10 ماده 21 بند الف دانلود
فرآیند صدور تاییدیه انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنه
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنه


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی عادی 11243
تاییدیه اطلاعات بانکی 11253
ثبت اطلاعات در سامانه و اخذ کد رهگیری توسط متقاضی 11498

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی 10005 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 http://www.sabteahval.ir
تایید اطلاعات هویتی شخص حقوقی  10324 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 https://ilenc.ssaa.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید تاییدیه انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنهفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنهفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنهفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10722 1395/11/10 ماده 21 بند الف دانلود
فرآیند صدور تاییدیه انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنه
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنه


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی عادی 11243
تاییدیه اطلاعات بانکی 11253
ثبت اطلاعات در سامانه و اخذ کد رهگیری توسط متقاضی 11498

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی 10005 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 http://www.sabteahval.ir
تایید اطلاعات هویتی شخص حقوقی  10324 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 https://ilenc.ssaa.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید تاییدیه انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنهفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح تاییدیه انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنهفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال تاییدیه انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال انتخاب بازرسان صندوق قرض الحسنهفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز