در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه انتقال مالکیت طرح صنعتی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به انتقال مالکیتو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز انتقال مالکیت طرح صنعتی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/0193-99

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12721386/11/2348

هرگونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علامت تجاری

یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، به درخواست کتبی هر ذینفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت میرسد و جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهی میشود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است.

‎تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی درصورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست.

‎هرگونه تغییر در مالکیت ثبت علامت تجاری یا علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد.

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/0193-99
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/0195هرنوع انتقال گواهی نامه طرح صنعتی بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد همراه با مدارك ذيل تسليم مرجع ثبت گردد:

1-     آخرين گواهی نامه معتبر طرح صنعتی؛

2-     سند رسمي حاكي از انتقال؛

3-     مدارك نمايندگي قانوني؛

4-     رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.

مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه انتقال طرح ثبت شده : برای اشخاص حقیقی300000 ریال
هزینه انتقال طرح ثبت شده : برای اشخاص حقوقی900000 ریال
هزینه انتقال در مرحله اظهارنامه : برای اشخاص حقیقی50000 ریال
هزینه انتقال  مرحله اظهارنامه : برای اشخاص حقوقی150000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12721386/11/23جدول هزینه ها

جدول هزینه های مربوط به طرح صنعتی

15371399/02/21
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز انتقال مالکیت طرح صنعتی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید انتقال طرح صنعتیمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز انتقال مالکیت طرح صنعتی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح انتقال مالکیت طرح صنعتیمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز انتقال مالکیت طرح صنعتی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال انتقال مالکیت طرح صنعتیمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز