5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه انتقال مالکیت طرح صنعتی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به انتقال مالکیتو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز انتقال مالکیت طرح صنعتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 93-99

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1272 1386/11/23 48

هرگونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علامت تجاری

یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، به درخواست کتبی هر ذینفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت میرسد و جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهی میشود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است.

‎تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی درصورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست.

‎هرگونه تغییر در مالکیت ثبت علامت تجاری یا علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد.

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 93-99
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1271 1387/11/01 95 هرنوع انتقال گواهی نامه طرح صنعتی بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد همراه با مدارك ذيل تسليم مرجع ثبت گردد:

1-     آخرين گواهی نامه معتبر طرح صنعتی؛

2-     سند رسمي حاكي از انتقال؛

3-     مدارك نمايندگي قانوني؛

4-     رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.

مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه انتقال طرح ثبت شده : برای اشخاص حقیقی 300000 ریال
هزینه انتقال طرح ثبت شده : برای اشخاص حقوقی 900000 ریال
هزینه انتقال در مرحله اظهارنامه : برای اشخاص حقیقی 50000 ریال
هزینه انتقال  مرحله اظهارنامه : برای اشخاص حقوقی 150000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

1272 1386/11/23 جدول هزینه ها

جدول هزینه های مربوط به طرح صنعتی

1537 1399/02/21
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز انتقال مالکیت طرح صنعتی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید انتقال طرح صنعتیمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز انتقال مالکیت طرح صنعتی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح انتقال مالکیت طرح صنعتیمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز انتقال مالکیت طرح صنعتی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال انتقال مالکیت طرح صنعتیمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز