پروانه اکتشاف معدن

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه اکتشاف معدنو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور پروانه اکتشاف معدنمشخصات مجوز اکتشاف معدن


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز اکتشاف معدن
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصلاح قانون معادن

270 1390/08/22 فصل دوم

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

322 1392/04/08 فصل دوم
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه اکتشاف معدن


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

322 1392/04/08 ماده 8 و 9
هزینه صدور پروانه اکتشاف معدن


عنوان هزینه مبلغ
حق تمبر 100000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اصلاح قانون معادن

330 1390/08/22 ماده 6 تبصره 2 و3
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه اکتشاف معدن


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه اکتشاف معدنعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

322 1392/04/08 ماده 10

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

322 1392/04/08 ماده 11
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز اکتشاف معدن

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز اکتشاف معدنعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اصلاح قانون معادن

330 1390/08/22 تبصره3 ماده6
فرآیند اصلاح پروانه اکتشاف معدن


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز اکتشاف معدن


عنوان مدرک کد مدرک
پروانه اکتشاف معتبر 10020020


ضوابط خاص اصلاح پروانه اکتشاف معدنمدت زمان اصلاح پروانه اکتشاف معدن

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز اکتشاف معدن


شرایط قابلیت ابطال پروانه اکتشاف معدن


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

322 1392/04/08 تبصره ماده 22
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

322 1392/04/08 تبصره ماده 22

قانون اصلاح قانون معادن

330 1390/08/22 ماده 14