3/5 - (2 امتیاز)

برداشت شن و ماسه از سواحل دریا

 

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص نحوه دریافت مجوز برداشت شن و ماسه از سواحل دریا اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز برداشت شن و ماسه از سواحل دریا

سازمان حفاظت محیط زیست کشورمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز برداشت شن و ماسه از سواحل دریا
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 ماده (6) بند (الف) دانلود

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 بند ب ماده 6 دانلود
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
طرح توجیهی 10261
گزارش کارشناس 10559

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اراضی مستحدث و ساحلی

10120 1354/04/06 ماده 11 دانلود

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 بند ج ماده 6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
موافقت شرکت آب منطقه ایی استان(براي بهره برداری از بستر دریا و یا رودخانه) 10252 وزارت نیرو – سازمان های تابعه وزارت نیرو 30 http://news.moe.gov.ir
موافقت اداره کل راه و شهرسازی استان(در صورتی که محل طرح در محدوده شهری واقع شده باشد) 10249 وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی 30 www.mrud.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز برداشت شن و ماسه از سواحل دریا


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 ماده (6) بند (ب) دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح برداشت شن و ماسه از سواحل دریا


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز برداشت شن و ماسه از سواحل دریا


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اراضی مستحدث و ساحلی

10120 1354/04/06 ماده (11) دانلود

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 ماده (6) بند (ج) دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز برداشت شن و ماسه از سواحل دریا
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 ماده (6) بند (الف) دانلود

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 بند ب ماده 6 دانلود
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
طرح توجیهی 10261
گزارش کارشناس 10559

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اراضی مستحدث و ساحلی

10120 1354/04/06 ماده 11 دانلود

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 بند ج ماده 6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
موافقت شرکت آب منطقه ایی استان(براي بهره برداری از بستر دریا و یا رودخانه) 10252 وزارت نیرو – سازمان های تابعه وزارت نیرو 30 http://news.moe.gov.ir
موافقت اداره کل راه و شهرسازی استان(در صورتی که محل طرح در محدوده شهری واقع شده باشد) 10249 وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی 30 www.mrud.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
تمدید
فرآیند تمدید مجوز برداشت شن و ماسه از سواحل دریا


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 ماده (6) بند (ب) دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزاصلاح
فرآیند اصلاح برداشت شن و ماسه از سواحل دریا


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزابطال
فرآیند ابطال مجوز برداشت شن و ماسه از سواحل دریا


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اراضی مستحدث و ساحلی

10120 1354/04/06 ماده (11) دانلود

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 ماده (6) بند (ج) دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد