1/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت بن بیمه ترانزیت اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط دریافت این بیمه نامه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور بن بیمه ترانزیت







مشخصات مجوز






مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ بن بیمه ترانزیت
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون امور گمركي

291 1390/09/22 بند ح ماده یک دانلود

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

54 1392/01/07 تبصره 2 ماده 6 دانلود
فرآیند صدور مجوز




فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور بن بیمه ترانزیت


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر اساسنامه 10012
اثبات توانگری شرکت 100254
درخواست شرکت بیمه 100255

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون امور گمركي

291 1390/09/22 بند ح ماده یک دانلود

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

54 1392/01/07 تبصره 2 ماده6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی



مجوزهای پیش‌نیاز



ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

111111 1399/05/21 2 فایلی وجود ندارد
مدت زمان صدور مجوز

روز




مدت اعتبار بن بیمه ترانزیت

ماه




هزینه صدور مجوز




نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید بن بیمه ترانزیت


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
موافقت گمرک 100229
درخواست شرکت بیمه 100255

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

111111 1399/05/21 2 فایلی وجود ندارد
ضوابط خاص تمدید مجوز



مدت زمان تمدید مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز

ماه



هزینه تمدید بن بیمه ترانزیت




فرآیند اصلاح بن بیمه ترانزیت


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
موافقت گمرک 100229
درخواست شرکت بیمه 100255

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

111111 1399/05/21 2 فایلی وجود ندارد
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

111111 1399/05/21 2 فایلی وجود ندارد
مدت زمان اصلاح بن بیمه ترانزیت

روز



عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

111111 1399/05/21 2 فایلی وجود ندارد
مدت اعتبار مجوز

ماه



هزینه اصلاح مجوز



فرآیند ابطال بن بیمه ترانزیت


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

111111 1399/05/21 2 فایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
موافقت گمرک 100229
درخواست شرکت بیمه 100255

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

111111 1399/05/21 2 فایلی وجود ندارد