در این مقاله قصد داریم تا نحوه تاسیس اتاق بازرگانی را به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. مدارک و شرایط لازم برای تاسیس اتاق بازرگانی از نمونه موضوعاتی است که در این مقاله به آن اشاره شده است.

 

مرجع صدور مجوز تاسیس اتاق بازرگانیمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس اتاق بازرگانی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران

10497 1369/12/15 بند (د) و (ن) ماده 5 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاسیس اتاق بازرگانی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر مدرک مثبته دال بر فعالیت تجاری با کشور مدنظر (مانند اظهار نامه گمرکی، ثبت شرکت در کشور مدنظر) 11028

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی

11269 1397/11/27 ماده 3 و ماده 9 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی

11269 1397/11/27 ماده 5 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی

11269 1397/11/27 ماده 6 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز تاسیس اتاق بازرگانی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی

11269 1397/11/27 ماده 7 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز تاسیس اتاق بازرگانی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تاسیس اتاق بازرگانی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس اتاق بازرگانی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه اتاق های بازرگانی مشترک

11270 1397/11/27 ماده 48 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه اتاق های بازرگانی مشترک

11270 1397/11/27 ماده 48 و 49 دانلود
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس اتاق بازرگانی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران

10497 1369/12/15 بند (د) و (ن) ماده 5 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاسیس اتاق بازرگانی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر مدرک مثبته دال بر فعالیت تجاری با کشور مدنظر (مانند اظهار نامه گمرکی، ثبت شرکت در کشور مدنظر) 11028

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی

11269 1397/11/27 ماده 3 و ماده 9 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی

11269 1397/11/27 ماده 5 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی

11269 1397/11/27 ماده 6 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


اصلاح
فرآیند تمدید مجوز تاسیس اتاق بازرگانی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی

11269 1397/11/27 ماده 7 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز تاسیس اتاق بازرگانی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال مجوز تاسیس اتاق بازرگانی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس اتاق بازرگانی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه اتاق های بازرگانی مشترک

11270 1397/11/27 ماده 48 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه اتاق های بازرگانی مشترک

11270 1397/11/27 ماده 48 و 49 دانلود