ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی


در این مقاله قصد داریم تا با ارائه ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی اطلاعات جامع و کاملی را در خدمت عزیزانی قرار دهیم که قصد راه اندازی داروخانه دامپزشکی دارند. شرایط و مدارک لازم برای تاسیس داروخانه دامپزشکی از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

این دستورالعمل که دومین ویرایش از ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی است در پنج فصل تدوین شده که خواندن آن برای کسانی که قصد تاسیس داروخانه دامپزشکی دارند لازم و ضروری است. پس با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.


فصل اول: کلیات


۱- اهداف

ا- تعیین سیاست ها و ضوابط حاکمیتی صدور مجوز و پروانه تاسیس و نظارت بر انطباق عملکرد سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بر این سیاست ها و ضوابط حاکمیتی

۱-۲- نظارت بر انطباق عملکرد داروخانه های دامپزشکی بر سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی

۲- تعاریف واژه ها و اصطلاحات

واژه ها و اصطلاحانی که در این مجموعه، به کار می رود دارای مفاهیم زیر است :
۲-۱- سازمان: سازمان دامپزشکی کشور
۲-۲- سازمان نظام: سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
۲-۳- اداره کل: اداره کل دامپزشکی استان
۲-۴ نظام استان: شورای نظام دامپزشکی استان
۲-۵- اداره دامپزشکی: اداره دامپزشکی شهرستان
۲-۶- قانون سازمان: قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب خرداد ۱۳۵۰ مجلسین شورای ملی و سنا۔
۲-۷- قانون افزایش بهره وری: قانون افزایش پهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب تیرماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی
۲-۸- دام : به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد که برای امور تغذیه انسولین و یا تغذیه دام و فعالیت های اقتصادی، تولیدی، آزمایشگاهی، ورزشی و تفریحی، تولید، نگهداری و پرورش داده می شود ) طبق تعریف مندرج در ماده (۲) قانون نظام جامع دامپروری، مصوب مرداد ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی
۲-۹- دارو: داروهای دامپزشکی ( فرآورده های ساده و یا مرکب که به منظور تشخیص، پیشگیری، کنترل و درمان بیماری های دام و حیات وحش، به کار می روند و کلیه فرآوره های تقویتی، تحریک کننده. ویتامین ها و مانند آن که فهرست آن ها از سوی سازمان اعلام و منتشر می شود)، مواد بیولوژیکی، مواد ضدعقونی کننده و سموم دامپزشکی. ( طبق تعريف مندرج در ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ز ماده (۳) و مواد (۷، ۸ و ۹) قانون سازمان، مصوب آذر ۱۳۹۱ هیئت وزیران )
۲-۱۰- داروخانه دامپزشکی : به مرکزی اطلاق میشود که بر اساس سیاستها، ضوابط حاکمیتی، دستورالعمل ها و شیوه نامه های سازمان برای نگهداری و فروش (نسخه پیچی ) داروهای دامپزشکی، مواد ضدعفونی کننده و سموم دامپزشکی در محدوده جغرافیایی تعیین شده، به صورت تمام وقت تاسیس شده و فعالیت می کند.
۲-۱۱- داروخانه دامپزشکی شبانه روزی: به مرکزی اطلاق میشود که بر اساس سیاستها، ضوابط حاکمیتی، دستورالعمل ها و شیوه نامه های سازمان برای نگهداری و فروش (نسخه پیچی) داروهای دامپزشکی، مواد ضدعفونی کننده و سموم دامپزشکی در محدوده جغرافیایی تعیین شده، به صورت شبانه روزی تاسیس و فعالیت می کند.
۲-۱۲- مجوز/ پروانه تاسیس: مجوزی است که در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی سازمان برای متقاضی واجد شرایط تاسیس داروخانه دامپزشکی مندرج در این ابلاغیه توسط سازمان نظام صادر می شود.
۲-۱۳- نظارت مجموعه : اقدامانی است که به طور مستمر به منظور حسن انجام کار، انطباق عملکرد با سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی و انجام اصلاحات احتمالی در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و حصول اطمینان از آنچه انجام گرفته با آنچه باید انجام می گرفت و برخورد قانونی با موارد تخلف توسط سازمان به روش های مختلف انجام می گیرد.
۲-۱۴- مسئول فنی؛ فردی واجد شرایط که با اخد مجوز، مسئولیت اجرای ضواہط و مقررات اعلامی از سوی سازمان را در داروخانه دامپزشکی بر عهده دارد (طبق تعریف مندرج در ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند زماده ۳ و مواد ۲، ۸ و ۹ قانون سازمان ، مصوب آذر ۱۳۹۱ هیئت وزیران )
۲-۱۵- مسئول فني جانشین: فرد واجد شرایطی است که در غياب موسس یا مسئول فتی به صورت موقت در داروخانه دامپزشکی فعالیت می نماید.
۲-۱۶- نسخه پیچی : تحویل دارو در داروخانه دامپزشکی صرفا بر اساس نسخه معتبر ( طبق تعريف مندرچ بر دستور العمل نسخه نویسی و نسخه پیچی، ابلاغی سازمان)
۲-۱۷- سیستم یکپارچه تولید: مجموعه ای است از مزارع و مراکز وابسته که تحت یک مدیریت یکیارچه مجوز خود را از مراجع ذی صلاح دریافت کرده است.
۲-۱۸- درمانگاه دامپزشکی روستایی و عشایری: این درمانگاه ها صرفا در مراکز بخش ها و دهستان های شهرستان ها ( بجز مراکز استان ها ) مسئولیت ارایه خدمت بهداشتی، پیشگیری، تشخیصی و درمانی به دام های روستایی و عشایری را به عهده خواهند داشت.
۲-۱۹- کمیته مرکزی : کمیته مرکزی تشخیص و درمان متشکل از معاون تشخیص و درمان به عنوان رئيس کمیته مدیر کل دفتر امور دارو و درمان مدیرکل مرکز ملی تشخيص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی ، مدیر کل حوزه ریاست حقوقی، بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان و نماینده سازمان نظام، به عنوان اعضاء کمیته تشکیل می گردد.
۲-۲۰- کمیته استانی : کمیته استانی تشخیص و درمان متشکل از مدیر کل به عنوان رئیس کميته، رئيس اداره دارو و درمان و مسئول امور حقوقی و قراردادهای اداره کل و رئیس نظام استان، به عنوان اعضای کمیته و نمایندگان انجمن های صنفی مربوط بر حسب موضوعات مطروحه به عنوان مدعو، تشکیل می گردد.

تاسیس داروخانه دامپزشکی


ب – فصل دوم: سیاست های تاسیس داروخانه دامپزشکی


۳- سیاست ها: سیاست های سازمان در تاسیس داروخاته دامپزشکی عبارتند از:

۳-۱- توسعه متوازن خدمات دامپزشکی
۳-۲- افزایش کمیت و بهبود کیفیت ثبت و گزارش عملکرد صدور مجوز و فرآیندهای کاری تاسیس داروخانه دامپزشکی به صورت الکترونیکی
۳-۳- بهبود شرایط اختصاصی محل تاسیس داروخانه و انبار برای نگهداری و عرضه دارو در راستای حفظ کیفیت و اثربخشی آن
۳-۴- دسترسی منطقی دارو برای دامداران و انطباق عرضه، تجویز و مصرف داروهای دامپزشکی، مواد ضدعفونی کننده و سموم پزشکی با ساختار مراکز درمانی دامپزشکی از طريق :

۳-۴-۱- داروخانه های مستقل دامپزشکی
۳-۴-۲- داروخانه های دامپزشکی وابسته به بیمارستان دامپزشکی
۳-۴-۳ – درمانگاه های دامپزشکی روستایی و عشایری
۳-۴-۴- دفاتر اشتغال به امور درمانی دامپزشکی متعلق به سیستم یکپارچه تولید


فصل سوم: ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی


۴- ضوابط تاسيس: ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی شامل شرایط متقاضی، حد نصاب امتیاز، نحوه محاسبه امتیاز و شرایط اختصاصی و الزامات محل تاسیس داروخانه دامپزشکی و انبار به شرح زیر است :

۴-۱- شرایط متقاضی اخذ مجوز/ پروانه تاسيس داروخانه دامپزشکی

۴-۱-۱- دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۴-۱-۲ – دارا بودن حداقل دانشنامه دکترای عمومی دامپزشکی
۴-۱-۳ -انجام خدمت دوره ضرورت با معافیت قانونی (ویژه آقایان) با ارابه کارت معتبر.
۴-۱-۴-داشتن عضویت در سازمان نظام با ارائه کارت عضویت معتبر.
۴-۱-۵- نداشتن سابقه سو پیشینه موثر کیفری با ارایه گواهی از مراجع ذیربط
۴-۱-۶-محروم نبودن از اشتغال به حرفه دامپزشکی مطابق بندهای «و» «ز» «ح» و «ط»، موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی در دوره محکومیت
۴-۱-۷ عدم اشتفال در دستگاه ها و سازمان های دولتی اعم از لشکری و کشوری، مراکز و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و عدم اشتغال به تحصیلات تکمیلی
۴-۱-۸- نداشتن هرگونه پروانه یا مجوز اشتغال از سازمان با مراجع ذی صلاح دیگر
۴-۱-۹-کسب حد نصاب امتیاز لازم بر اساس جدول شماره (۱)

جدول شماره ۱- حد نصاب امتیاز مورد نیاز برای صدور پروانه / مجوز تاسیس داروخانه دامپزشکی

ردیف محل اسقرار امتیاز
۱ تهران ۱۲۰۰
۲ کلان شهرها ( به جز تهران ) ۱۰۰۰
۳ مراکز استان ها ( به جز تهران و کلان شهرها ) ۸۰۰
۴ شهرستان ها ( به جز شهرستان های موضوع ردیف های ۱ ، ۲ و ۳) ۶۰۰
۵ سایر شهرها ۴۵۰
۶ شهرهای کمتر توسعه یافته ۳۰۰

۴-شرایط اختصاصی و الزامات محل تاسیس داروخانه دامپزشکی


۴-۳-۱- محل تاسیس داروخانه دامپزشکی و انبار مربوطه، باید دارای سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی حداقل به مدت ۱ سال باشد.
تبصره ۱: داشتن انبار، اختیاری است لیکن در صورت نیاز باید واجد شرایط اختصاصی مندرج در این ابلاغیه باشد.
تبصره ۲: انبار باید در محل داروخانه با جداسازی آن یا همجوار با داروخانه دامپزشکی قرار داشته باشد.
۴-۳-۲- محل تاسیس و استقرار داروخانه دامپزشکی، باید در محل جغرافیایی مناسب و فاصله کافی از واحدهای دارای احتمال آلایندگی اعم از بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی و یا دارای حساسبت بهداشتی

  • حداقل ۲۰۰ متر با دامداری ها، مرغداری ها، آبزی پروری ها و سایر موارد مشابه
  • حداقل ۲۵۰ متر با کارخانه های جوجه کشی، کارخانه های خوراک دام، طيور و آبزیان، مزارع مرغ مادر و مراکز اصلاح نژادی
  • حداقل ۳۰۰ متر با میدان دام، کشتارگاه های دام و طیوره کارگاه های عمل آوری پوست و چرم، کارگاه های تبدیل ضایعات و سایر کارگاه های مشابه، قرار داشته باشد.

۴-۳-۳- وضعیت تابش نور آفتاب در داروخانه دامپزشکی و انبار مربوطه، باید قابل کنترل بوده و از تابش نور مستقیم محفوظ باشد و در صورت قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم تور آفتاب دارای سایه بان مناسب باشد.
۴-۳-۴- مساحت داروخانه دامپزشکی باید حداقل ۲۰ متر مربع با حداقل ارتفاع ۲/۷ متر و در صورت استفاه از انبار با حداقل مساحت ۱۵ متر مربع و ترجیحا در ورودی و خروجی انبار یکی باشد.
تبصره ۳ –  برای نگهداری سموم مورد مصرف دامپزشکی، فضای اختصاصی به مساحت حداقل ۴ متر مربع در نظر گرفته شود.
۴-۳-۵- کف و دیوار داروخانه و انبار، باید کاملا صاف و فاقد هرگونه خل ل و فرح و قابل ضدعفونی، باشد.
۴-۴-۶- داروخانه و انبار باید دارای سیتم تهویه با نصب هواکش به تعداد کافی و بر اساس قدرت هوادهی مجهز به قاب توری یا کرکره بوده و در نقاط مناسب نصب شده باشد.
۴-۳-۷- داروخانه و انبار باید متناسب با منطقه جغرافیایی محل استقرار، مجهز به سیستم های سرمایشی و گرمایشی باشد. در داروخانه و انبار شرایط استاندارد برای نگهداری دارو از نظر دما و رطوبت به ترتبب معادل ۲± ۲۳ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵% ± ۵۵ می باشد.
۴-۳-۸- داروخانه دامپزشکی برای نگهداری داروهای مشمول نگهداری در زنجیره سرد (۸-۲ درجه سانتیگراد). باید مجهز به یخچال متناسب با ظرفیت مورد نیاز، باشد.
تبصره ۴: داروخانه دامپزشکی و انبار باید مجهز به ترموگراف و رطوبت سنج، باشد.
تبصره ۵ : یخجال داروخانه دامپزشکی، باید دارای دماسنج و ترموگراف باشد.
۴-۳-۹- داروخانه دامپزشکی باید دارای قفسه بندی مطلوب و متناسب با حجم داروها، پیشخوان، سرویس روشویی و تابلو بالای در ورودی باشد.
۴-۳-۱۰- داروخانه دامپزشکی، باید مجهز به رایانه و لوازم جانبی آن، تلفن ثابت و دستگاه نمابر باشد.
تبصره : سیستم رایانه ای حاروخانه دامپزشکی باید امکانات لازم برای ارتباط با سامانه خدمات الکترونیکی دارویی دفتر امور دارو و درمان سازمان و اداره کل، آرایه خدمات الکترونیکی و ارسال گزارش ها را داشته باشد.

۴-۳-۱۱ – انبار داروخانه دامپزشکی، باید قفسه بندی شده و از پالت های مناسب (ترجیحا پلاستیکی و یا فلزی ضد زنگ )، استفاده نماید.

۴-۳-۱۲- داروخانه دامپزشکی و انبار باید مجهز به وسایل ایعنی و اطفاء حریق و جعبه کمک های اولیه باشد.