تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه برای تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی مورد نیاز است را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و مراحل لازم برای تاسیس این شرکت و همچنین اطلاعاتی درباره نحوه دریافت مجوز لازم برای ثبت شرکت پردازش اطلاعات مالی در این مطلب گنجانده شده است.

در اجرای بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ این دستورالعمل به منظور تعیین چارچوب برای تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی که به موجب بند ۲۱ ماده ۱ قانون مذکور نهاد مالی محسوب می شوند.

تعیین شرایط تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی به شرح زیر به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

 

ماده ۱ ) تعاریف و اصطلاحات لازم برای تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی :

اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ۱۳۸۴ به همان معنی در این دستورالعمل به کار می‌روند . واژه های دیگر به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف می شوند:

بند ۱ :

قانون بازار اوراق بهادار : منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن است.

بند ۲ :

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید : به منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ است.

بند ۳ :

شرکت پردازش اطلاعات مالی : شخصیت حقوقی است که تحت عنوان شرکت پردازش اطلاعات مالی به صورت یک نهاد مالی موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار نزد سازمان ثبت شده و تحت نظارت سازمان به پردازش اطلاعات مالی می پردازد.

بند ۴ :

پردازشگر اطلاعات مالی : شخص حقوقی است که مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی را از سازمان دریافت نموده است.

بند ۵ :

پردازش اطلاعات مالی : ارائه اطلاعات زیر به دیگری از هر طریق از جمله رسانه های جمعی، تابلو ، وسایل الکترونیکی، نامه، بروشور و سخنرانی در قبال دریافت مابه ازای اطلاعات زیر.

 

انواع اطلاعات مالی مورد پردازش :

الف) اطلاعات مربوط به ورقه بهادار ( اعم از مشخصات و خصوصیات ورقه بهادار ، مشخصات ناشر ورقه بهادار ، مشخصات اشخاصی که در انتشار یا صدور ورقه بهادار مسئولیتی پذیرفته اند با ذکر مسئولیت آنها و مشخصات مالکانه ورقه بهادار با ذکر مالکیت آنها)

ب ) اطلاعات مربوط به معامله ورقه بهادار ( اعم از قیمت ورقه بهادار در معامله ، مشخصات طرفین معامله، تاریخ و زمان معامله و تعداد ورقه بهادار معامله شده.)

ج) اطلاعات مربوط به سفارش خرید یا فروش ورقه بهادار ( اعم از مشخصات سفارش دهنده، نوع سفارش اعم از سفارش خرید یا فروش، مظنه قیمت ورقه بهادار در سفارش و تاریخ و زمان ارائه سفارش.)

د) اطلاعات مربوط به ناشر ورقه بهادار ( اعم از اطلاعات مالی و غیرمالی ناشر.)

 

مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی :

مجوزی است که در اجرای بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار توسط سازمان صادر و به متقاضی اعلام می‌شود و در آن ضمن موافقت با تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی یا تبدیل یک شرکت موجود شرکت پردازش اطلاعات مالی شرایط تاسیس نیز قید می‌گردد.

 

مجوز فعالیت شرکت پردازش اطلاعات مالی :

مجوزی است که به منظور رعایت بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار توسط سازمان صادر و متقاضی اعطا می شود و در آن با فعالیت در زمینه پردازش اطلاعات مالی موافقت می شود.

 

ماده ۲ : اشخاص مکلف به دریافت مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی :

اشخاصی که در دسته های ذیل قرار دارند کسانی هستند که باید برای تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی مجوز های لازم را دریافت نمایند.

– تاسیس هر نوع شخص حقوقی که در نام خود از عبارات پردازش اطلاعات مالی، پردازشگر اطلاعات مالی یا عبارات مشابه که در آن به جای کلمه اطلاعات از کلمه داده، داده ها یا هم معنی آنها استفاده نماید.

– تغییر نام یک شخص حقوقی تاسیس شده به نامی که در آن از اعتبارات مذکور به طور متصل و منفصل استفاده شود،

– آن شخص حقوقی باید ضمن احراز شرایط مذکور در این دستورالعمل تقاضای ثبت خود را به عنوان شرکت پردازش اطلاعات مالی موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار به سازمان ارائه دهد.

– همچنین تصدی به فعالیت پردازش اطلاعات مالی که در بند ۵ ماده یک این دستورالعمل تعریف شده است، به موجب بند یک ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان است.

سازمان اشخاصی را که بدون دریافت مجوز لازم مبادرت به این فعالیت نمایند به موجب ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد.

ماده ۳ : اشخاص زیر ملزم به دریافت مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی نیستند؛

۱- رسانه‌های جمعی دارای مجوز برای انتشار عمومی اطلاعات مذکور.
۲- ناشر ورقه بهادار در خصوص اطلاعات مربوط به خود یا ورقه بهاداری که خود ناشر آن محسوب می گردد.
۳- اشخاصی که مسئولیت بازاریابی تعهد پذیره نویسی یا به هر طریق فروش ورقه بهادار را پذیرفته اند در خصوص اطلاعات ورقه بهادار مربوطه و ناشر آن.
۴- بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه دارای مجوز درخصوص اطلاعات مربوط به اوراق بهاداری که از طریق آنها امکان معامله دارند و ناشرین این اوراق بهادار در حدود مذکور در مقررات.
۵- اشخاصی که با اهداف آموزشی نسبت به انتشار یا ارائه اطلاعات در کتب مجلات سخنرانی ها و امثال آن اقدام می نمایند مشروط به اینکه خود را تحت عنوان شخصی که در مقابل دریافت مابه ازای اقدام به انتشار این اطلاعات می کند معرفی ننماید.

تبصره :

در صورتی که طبق سایر مقررات انتشار یا ارائه اطلاعات توسط اشخاص موضوع این ماده نیاز به مجوز جداگانه به غیر از مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی داشته باشد، اشخاص مذکور موظف است قبل از ارائه اطلاعات موضوع بند ۵ ماده یک به دیگران مجوز مربوطه را دریافت کنند.

ارائه اطلاعات یاد شده از جمله در شرایط زیر نیاز به مجوز جداگانه دارند:

۱- انتشار اطلاعات موضوع بند ۵ ماده یک در آگهی پذیره نویسی عمومی ورقه بهادار
۲- انتشار یا ارائه اطلاعات محرمانه با حکم وظیفه اشخاص موضوع ماده از آن مطلع شده اند در غیر موارد مقرر.

در مورد بند یک این تبصره انتشار اطلاعات مذکور با اخذ مجوز عرضه عمومی از سازمان و در مورد بند ۲ انتشار اطلاعات یاد شده با اخذ مجوز کتبی از شخصی که اطلاعات به مربوط می‌شود مجاز است.

 

ماده ۴‌ : ممنوعیت ارائه و انتشار اطلاعات در مورد اوراق بهادار غیرمجاز:

ارائه و انتشار عمومی اطلاعات موضوع بند ۵ ماده یک در مورد اوراق بهادار زیر توسط هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی خواه مجوز فعالیت برای تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی دریافت نموده یا ننموده باشد و خواه جز اشخاص موضوع ماده ۳ اشخاص معاف محسوب شده یا نشود ممنوع بوده و متخلفین توسط سازمان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

۱- ورقه بهاداری که بدون رعایت قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوطه صادر یا منتشر گردد، در صورتی که اشخاص موضوع این ماده به این مطلب داشته باشند.
۲- ورقه بهادار که سازمان از طریق سایت اینترنتی رسمی خود اعلام کند که بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر یا منتشر شده یا در حال صدور انتشار است.

 

ماده ۵ : مراحل تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی :

برای دریافت مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی متقاضی باید حسب مورد مدارک و اطلاعات زیر را برای بررسی به سازمان تسلیم نماید:

 • فرم تکمیل شده تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی پیوست شماره یک این دستورالعمل

 • طرح اساسنامه که تمامی صفحات آن به امضای متقاضی رسیده است.

 • طرح تجاری شامل اهداف استراتژی‌ها و برنامه‌های شرکت برای سه سال پس از تاسیس و ترازنامه و صورت سود ( زیان ) پیش‌بینی شده برای یک سال کامل شمسی پس از تاسیس که تمامی صفحات آن به امضای متقاضی رسیده است.

 • پرسشنامه تکمیل شده مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت پردازش اطلاعات مالی مطابق دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی.

 • پرسشنامه تکمیل شده مشخصات داوطلب سهامداری حقیقی / حقوقی در شرکت پردازش اطلاعات مالی به انضمام مستندات زیر در خصوص حرکت موسسین سهامداران عمده:

 • تصویر مدارک تحصیلی دانشگاهی و سوابق تجربی موسس سهامدار حقیقی

 • تصویر مدارک ثبت موسس / سهامدار حقوقی نزد مرجع ثبت شرکت‌ ها شامل آگهی تاسیس در روزنامه رسمی.

 • تصویر آگهی روزنامه رسمی مربوط به آخرین مدیران موسس/ سهامدار حقوقی صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آنها.

 • صورت های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر موسس / سهامدار حقوقی متقاضی سهامداری که توسط موسسات حسابرسی معتمد سازمان حسابرسی شده باشد همراه با اظهار نظر حسابرس.

 • اساسنامه یا شرکتنامه موسس سهامدار حقوقی

 • مستندات در خصوص توانگری مالی و نحوه تامین سرمایه مورد نیاز

 • اقرارنامه و تعهدنامه اصالت سهامداری توسط هریک از موسسین سهامداران و همچنین اقرارنامه دال بر سلب حق واگذاری سهام و حقوق مالکان آن اصالتاً و وکالتا تا سه سال.

 • تعهد نامه در خصوص عدم تامین بیش از ۱۰ درصد از سرمایه نهاد مالی در حال تاسیس با استفاده از استقراض یا روش‌های مشابه تحت هر عنوان

 

ظرف مدت ۳۰ روز کاری پس از تکمیل مدارک و اطلاعات موضوع ماده ۵ تقاضای تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی توسط مدیریت مربوطه در سازمان رسیدگی شده و در صورت احراز شرایط زیر حسب مورد به تشخیص سازمان مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی توسط سازمان ساده و متقاضی تسلیم می‌شود.

 

شرایط موافقت با تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی؛

 • طرح اساسنامه ارائه شده مطابق نمونه مصوب سازمان برای شرکت های پردازش اطلاعات مالی باشد.

 • سرمایه که در نظر است هنگام تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی پرداخت شود معادل یا بیش از ۲۵ میلیارد ریال باشد.

 • ترکیب موسسین و شرکا به گونه‌ای باشد که شرکت بتواند اهداف مورد نظر برای پردازش اطلاعات مالی را دنبال نمایند.

 • موسس این شرکت بر اساس اطلاعات و مدارک در اختیار سازمان دارای پیشینه کیفری و تخلفاتی موثر نباشد.

 • داوطلبین سمت مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره شرکت با دستورالعمل مربوطه صلاحیت لازم را داشته باشند.

 • در صورتی که درنظر است قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی تامین شود سرمایه غیر نقد در راستای اهداف شرکت قابل استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاری شرکت پیش‌بینی شده و به قیمت معقول و متناسب با ارزش روز آن تقویم شده باشد.

 • طرح تجاری اهداف برنامه ها و صورت های مالی پیش‌‌بینی شده معقول و متناسب با شرایط جاری موضوع فعالیت پردازش اطلاعات مالی تنظیم شده باشد.

 • نام پیشنهادی متضمن عنوان پردازش اطلاعات مالی و مناسب بوده و با نامهای ثبت شده دیگر مشابه نباشد و به گونه‌ای گمراه‌کننده انتخاب نشده باشد.

 • اکثریت موسسین / سهامداران حقیقی دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم در رشته‌های مالی ، حسابداری ، مدیریت، اقتصاد ، علوم بانکداری با حداقل ۳ سال سابقه تجربی مرتبط یا دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم و گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه با حداقل ۳ سال سابقه تجربی مرتبط یا دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم با حداقل ۵ سال سابقه تجربی مرتبط باشند.

 • بنا به اعلام مراجع ذیصلاح موسسین / سهامداران عمده محرومیت‌های ابطال مجوز فعالیت مرتبط با نهاد مالی و محرومیت از انجام فعالیت مذکور برای بیش از یک سال طی ۵ سال گذشته نداشته باشند.

 • موسسین / سهامداران عمده در تجهیز منابع مالی مقررات مبارزه با پول‌شویی را رعایت نموده باشند.

 • موسسین / سهامداران عمده پرونده با اهمیت در حال رسیدگی و منجر به صدور رای در حوزه جرایم و تخلفات انضباطی نداشته باشند ، سازمان مرجع تشخیص پرونده‌های با اهمیت سازمان است.

 • موسسین / سهامداران عمده بدهی های معوقه شبکه بانکی نداشته باشند.

 • موسسین / سهامداران عمده اصالت داشته باشند و تعهد نامه ها و اقرار نامه های موضوع بند ۸ ماده ۵ به شرح فوق را به سازمان ارائه نمایند.

 • موسسین / سهامداران عمده نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد سرمایه شرکت در حال تاسیس را با استفاده از استقراض یا روش‌های مشابه تحت هر عنوان تامین نمایند و رعایت این نسبت برای هر یک از موسسین الزامی است.

 • میزان مشارکت موسسین / سهامداران عمده در سرمایه شرکت پردازش اطلاعات مالی با آورده و دارایی موسسین متناسب باشد.

 • موسسین / سهامداران عمده و اشخاص وابسته به آنها در شخص حقیقی حقوقی دیگری با فعالیت پردازش اطلاعات مالی به عنوان موسس / سهامدار یا شریک عمده با بیش از ۵ درصد سهام محسوب نشوند.( مگر با ذکر دلایل و موافقت هیئت مدیره سازمان.)

 

درمورد موسسین سهامداران عمده حقوقی علاوه بر موارد فوق الذکر شرایط زیر نیز لحاظ می گردد.

 • امکان مشارکت شخص در نهاد مالی مطابق اساسنامه وجود داشته باشد.
 • حداقل سه دوره مالی از آغاز فعالیت شخص سپری شده باشد مشروط به اینکه عمر شرکت از دو سال کمتر نباشد.
 • در صورتی که شخص به عنوان نهاد مالی مشمول ثبت نزد سازمان باشد نزد ثبت به ثبت رسیده باشد.
 • مطابق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده طی یک دوره مالی اخیر زیان انباشته نداشته باشد.
 • اظهارنظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی سال مالی اخیر شرکت مردود یا عدم اظهار نظر نباشد و در صورتی که حاوی بند شرط باشد و آثار سود و زیان آن منجر به زیان انباشته گردد در بررسی بند ۱۸-۴ لحاظ می گردد.
 • در صورت عدم موافقت با تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی موضوع توسط مدیریت مربوطه در سازمان ملل با ذکر دلایل متقاضی اطلاع داده شود.

 

نام شرکت می‌تواند از طرق زیر گمراه کننده باشد:

الف – استفاده از کلمات و عباراتی نظیر « ایران‌»، « ملی » و غیره در نام شرکت که معمولاً از طرف اشخاص و نهادهای وابسته به دولت استفاده می‌شوند در حالی که چنین وابستگی وجود نداشته باشد.
ب- استفاده از کلمات و عباراتی که عرفا به ذهن مخاطب وابسته بودن شرکت به شخص یا اشخاص خاصی را ( اعم از دولتی و خصوصی ) متبادر نماید در حالی که چنین وابستگی وجود نداشته باشد.
ج – در صورتی که متقاضی بعضی از شرایط مذکور در این ماده را احراز ننموده باشد سازمان می‌تواند به تقاضای متقاضی موافقت اصولی خود را با صدور مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی مشهور به احراز شرایط و رعایت این دستورالعمل متقاضی اعلام کند .

در این صورت مدت زمان احراز شرایط حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور موافقت اصولی خواهد بود در موافقت اصولی صادره قید می گردد. در این صورت متقاضی موظف است برنامه احراز شرایط را به سازمان ارائه کند‌.

 

عناوین محل کار اشخاص حقیقی در خصوص سوابق تجربی مرتبط به شرح زیر است؛

شرکت‌های تامین سرمایه، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، هلدینگ، سرمایه گذاری، کارگزاری ،موسسه رتبه‌بندی، پردازش اطلاعات مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس ها، کانون های فعال در بازار اوراق بهادار ، موسسات حسابرسی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت های بیمه، کارشناس رسمی دادگستری در زمینه های مرتبط، مدرس دانشگاه در دروس مرتبط سازمانها و موسسات عمومی مرتبط و سایر فعالیت‌های مرتبط با ارائه مستندات.

پس از ابلاغ مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی متقاضی ۶ ماه مهلت خواهد داشت تا شرکت پردازش اطلاعات مالی را به صورت یک شرکت سهامی خاص مطابق با شرایط اعلام شده تاسیس نماید و موارد لازم را در مرجع ثبت شرکت ها ثبت و مدارک مربوطه را به سازمان تسلیم کند در غیر اینصورت مجوز تاسیس از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

به تقاضای متقاضی و ذکر دلایل غیرموجه سازمان می‌تواند مهلت موضوع ماده را حداکثر سه ماه دیگر تمدید کند.

حداکثر ۲۰ روز کاری پس از تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها انجام تغییرات شرکت موجود برای تبدیل به شرکت پردازش اطلاعات مالی و ثبت تغییرات نزد مرجع ثبت شرکت‌ها شرکت باید مدارک زیر را به سازمان ارائه نماید.

 

مدارک لازم برای ثبت تغییرات مرتبط با تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی :

در صورتی که شرایط مندرج در مجوز تاسیس رعایت شده باشد به عنوان شرکت پردازش اطلاعات مالی موضوع بند ۲۱ ماده یک قانون نزد سازمان به ثبت برسد و برای دریافت مجوز فعالیت اقدام نماید.

 • اساسنامه شرکت
 • تصویر آگهی مشخصات مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات آنها در روزنامه رسمی کشور
 • نام ثبت شده تاریخ ثبت محل ثبت و شماره ثبت نظر مرجع ثبت شرکت ها
 • تصویر آگهی تاسیس یا تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور
 • مبلغ سرمایه ثبت شده فهرست شرکت‌ها و میزان سرمایه پرداخت شده و تعهد شده هر یک
 • سایر مدارکی که نشان دهنده احراز شرایط تعیین شده در مجوز مربوطه باشد