مرجع صدور پروانه تاسیس فیزیوتراپیمشخصات پروانه فیزیوتراپی


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه تاسیس فیزیوتراپی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تاسیس فیزیوتراپی

414 1377/12/23 همه

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

428 1367/03/12 همه
فرآیند صدور پروانه تاسیس فیزیوتراپی
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه فیزیوتراپی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر سند مالکیت 10005
اطلاعات پرسنلی و تجهیزاتی 100429
گزارش بهره برداری 100430
معرفی مسئولین فنی 100431

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار پروانه تاسیس فیزیوتراپی

 ماه
هزینه صدور پروانه فیزیوتراپی
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه فیزیوتراپی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید پروانه فیزیوتراپیمدت زمان تمدید پروانه فیزیوتراپی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید پروانه فیزیوتراپی
فرآیند اصلاح پروانه تاسیس فیزیوتراپی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه تاسیس فیزیوتراپی
ضوابط خاص اصلاح پروانه تاسیس فیزیوتراپیمدت زمان اصلاح مجوز
 روز
مدت اعتبار پروانه تاسیس فیزیوتراپی

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه فیزیوتراپی


شرایط قابلیت ابطال پروانه فیزیوتراپیشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه فیزیوتراپی