به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

راهنمای تاسیس موسسه رتبه بندی اعتباری :


در این مطلب قصد داریم تا درباره تاسیس موسسه رتبه بندی اعتباری ( تاسیس موسسات رتبه بندی )  اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. به همین دلیل دستورالعملی که قانون بازار اوراق بهادار آن را تنظیم و به تصویب رسانده را به طور کامل در این مطلب قرار داده ایم.


دستورالعمل تاسیس موسسه اعتباری :


در اجراي بند 21 مادۀ يك قانون بازار اوراق بهادار و به استناد اختيارات حاصله از مواد 28 و 29 قانون ياد شده، اين دستورالعمل به منظور تعيين نحوه تاسیس موسسات رتبه بندی به شرح زير به تصويب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.
هدف
اين دستورالعمل در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران و ساماندهي و حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه اوراق بهادار، با هدف حصول اطمينان از اينكه رتبه‌هاي اعتباري تعيين شده توسط موسسات رتبه بندی، به درستي احتمال عدم ايفاي تعهد مربوطه را انعكاس مي دهند.

اين مؤسسات رتبه هاي اعتباري تعيين شده را به شكل قابل فهم و قابل مقايسه ارائه مي دهند و اطلاعات محرمانه در اختيار خود را حفظ نموده و مورد سوء استفاده قرار نمي دهند، تصويب شده‌است.

براي وصول به اين هدف موسسات رتبه بندی بايد طبق مفاد اين دستورالعمل همواره مستقل و شفاف بوده و از خبرگي كافي براي تعيين رتبه‌هاي اعتباري برخوردار باشند و روش هاي عملياتي خود را به دقت تنظيم، اجرا و ارزيابي نموده و ارتقا دهند و مستندات كافي از روش ها و عمليات خود تهيه و نگهداري نمايند.


تعاریف و اصطلاحات درخصوص تاسیس موسسه رتبه بندی اعتباری :


اصطلاحات و واژه‌هاي تعريف شده در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384، به همان معاني در اين دستورالعمل به‌كار مي‌روند. واژه‌هاي ديگر بكار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي‌شوند

رتبه بندي اعتباري: (Credit Rating) عبارت است از اظهار نظر موسسه رتبه بندی راجع به احتمال ايفاي به موقع تعهدات شخص حقوقي يا احتمال ايفاي به موقع تعهدات ناشي از انتشار اوراق بهادار.

همچنین موسسه رتبه بندی درباره احتمال ايفاي تعهد مالي خاص ديگر در موعد مقرر كه از طريق بررسي نظام مند توانايي ها و تمايل متعهد يا متعهدين به ايفاي تعهدات صورت گرفته اظهار نظر کرده و منجر به اختصاص رتبۀ اعتباري معين و از پيش تعريف شده مي گردد.

موسسه رتبه بندی : (Credit Rating Agency) شخص حقوقي است كه بر اساس اين دستورالعمل به عنوان موسسه رتبه بندی موضوع بند 21 مادة 1 قانون بازار اوراق بهادار، نزد سازمان ثبت شده است، كه در اين دستورالعمل به اختصار موسسه نيز ناميده مي‌شود. موسسه رتبه‌بندي يك نهاد مالي محسوب مي‌شود.

شعبه يا دفتر موسسه رتبه بندی: دفتر يا واحدي از يك موسسه رتبه بندی است كه با تعيين آن، موسسه رتبه بندی برخي از مراحل مربوط به فرآيند رتبه‌بندي را از جانب آن مؤسسۀ انجام مي‌دهد.

کمیته رتبه بندی : (Rating Committee) كميتة رتبه بندي موضوع مادة 10 اين دستورالعمل است كه در هر موسسه رتبه بندی تشكيل مي گردد و در اين دستورالعمل كميته نيز ناميده مي شود.

سایر تعاریف و اصلاحات :

كميته تدوين ضوابط: كميتة تدوين ضوابط موضوع مادة 24 اين دستورالعمل است كه در هر موسسه رتبه بندی با هدف تدوين و بازنگري فرآيندها، ضوابط و رويه ها و همچنين نظارت بر عملكرد مسئول و كاركنان واحد تطبيق تشكيل می گردد و داراي وظايفي به شرح مادۀ 26 اين دستورالعمل مي باشد.

واحد تطبيق: (Compliance Department) واحد تطبيق موضوع مادۀ 21 اين دستورالعمل است كه در هر مؤسسه رتبه بندي با هدف بررسي فرآيندها، ضوابط و رويه ها و نظارت بر اجراي آن ها و اطمينان از تطبيق فعاليت هاي مديران و كاركنان مؤسسۀ رتبه بندي با قوانين، مقررات، فرآيندها، ضوابط و رويه‌ها، تشكيل و داراي وظايفي به شرح همان ماده است.

واحد مطالعات كلان: منظور واحد مطالعات كلان موضوع مادة 17 اين دستورالعمل است كه در هر موسسه رتبه بندی با هدف تهيه “گزارش تحليلي كلان” حاوي مباحث كلان اقتصادي، سياسي و اجتماعي به منظور ارائه به گروه كاري رتبه بندي و كميتۀ رتبه بندي تشكيل مي شود و داراي وظايفي به شرح مادۀ 17 اين دستورالعمل است.

تاسیس موسسات رتبه بندی اعتباری تاسیس موسسه رتبه بندی اعتباری

سایر تعاریف و اصطلاحات در دستورالعمل تاسیس موسسه رتبه بندی اعتباری :


گروه كاري رتبه بندي: (Rating workgroup)گروهي از كارشناسان و متخصصين در موسسه رتبه بندی است كه مطابق مادۀ 18 اين دستورالعمل تشكيل شده و وظيفۀ تهيۀ گزارش ارزيابي رتبه‌بندي يا پايش رتبۀ اعتباري يا هرگونه درجه‌بندي ديگر را طبق شيوه‌نامۀ رتبه‌بندي مؤسسه، به عهده دارد.

شيوه نامۀ رتبه بندي: (Rating Methodology) شامل نوع و دورة زماني داده هاي مورد استفادة در تعيين رتبة اعتباري، روش تحليل داده هاي مذكور و نحوة تأثير نتايج تحليل بر تخصيص، بازنگري و به روزرساني رتبة اعتباري موضوع رتبه بندي اعتباري كه طبق اين دستورالعمل تهيه، تصويب و افشا مي شود.

فرآيند رتبه بندي: (Rating Process)نحوة اجراي شيوه نامۀ رتبه بندي است كه با رعايت الزامات اين دستورالعمل، تهيه، تصويب و افشاء مي شود.

ادامه تعاریف و اصطلاحات درخصوص تاسیس موسسه رتبه بندی اعتباری :

نكول: (Default) تأخير با اهميت متعهد، در ايفاي تمام يا بخش با اهميتي از تعهد خود كه مي‌تواند ناشي از عدم توانايي يا عدم تمايل متعهد باشد.

گزارش ارزيابي رتبه بندي: (Rating Assessment Report) پيش‌نويس گزارش رتبه‌بندي است كه مطابق شيوه نامۀ رتبه‌بندي توسط گروه كاري رتبه بندي مربوطه قبل از تخصيص، به‌روز رساني يا بازنگري رتبۀ اعتباري، براي طرح در كميته رتبه بندي تهيه شده است.

گزارش رتبه‌بندي: (Rating Report) گزارشي است كه مؤسسۀ رتبه‌بندي بايد در مورد هر موضوع رتبه بندي كه رتبۀ اعتباري آن را تخصيص، به روز رساني يا بازنگري نموده است تهيه كند و حاوي اطلاعات و تحليل‌هاي آن، به روز رساني يا بازنگري رتبۀ اعتباري، مطابق شيوه نامۀ رتبه‌بندي است.

اعلام عمومي رتبۀ اعتباري: انتشار رتبۀ اعتباري به عموم به نحوي كه اشخاصي غير از طرفهاي رتبه‌بندي به مفاد آن دسترسي داشته باشند، از قبيل انتشار رتبۀ اعتباري در رسانه هاي ارتباط جمعي، تارنما يا نشريات.

برنامۀ تداوم فعاليت تجاري: (Business Continuity Plan) برنامۀ مدوني است كه موسسه رتبه بندی تنظيم مي‌كند تا با اجراي آن از مواجهه با شرايطي كه تدوام فعاليت رتبه بندي مؤسسه را با اشكال اساسي مواجه مي‌كند، پيشگيري نموده و در صورت وقوع اين شرايط بتواند توان خود را براي تدوام فعاليت رتبه بندي، بازيابي نمايد.

جدول تغييرات رتبه‌هاي اعتباري: (Transitional Matrix) گزارشي‌است كه نشان مي‌دهد از رتبه‌هايي كه توسط موسسه رتبه بندی در ابتداي دورۀ گزارش تعيين شده و معتبر بوده‌اند يا در طول دورۀ گزارش براي اولين بار تعيين شده‌اند، به چه نسبت در آخرين بازنگري يا به‌روزرساني، ثابت مانده و به چه نسبتي به رتبه‌هاي ديگر تغيير يافته‌اند؛ به تفكيك هر رتبۀ اعتباري و به تفكيك رتبه‌هاي اعتباري كه به آن رتبه اعتباري تغيير يافته‌اند.


شخص مرتبط با موضوع رتبه‌بندي: هر شخص حقيقي يا حقوقي با شرايط زير مرتبط با موضوع رتبه‌بندي به شمار مي آيد:

الف) ناشر اوراق بهادار يا متعهد مالي خاص موضوع رتبه‌بندي ؛

ب) باني اوراق بهادار موضوع رتبه‌بندي ؛

ج) ضامن جبران خسارت يا سود اوراق بهادار يا تعهد مالي خاص موضوع رتبه‌بندي ؛

د) ضامن نقدشوندگي اوراق بهادار موضوع رتبه‌بندي ؛

هـ) متعهد پذيره نويس ورقة بهادار موضوع رتبه‌بندي يا شريك در تعهد پذیره نویسی و يا بازارياب ورقة بهادار يادشده ؛

و) بازارگردان ورقة بهادار موضوع تاسیس موسسه رتبه بندی اعتباری ؛

ز) مشاور ناشر در انتشار اوراق بهادار موضوع رتبه‌بندي ؛

ح) شخص متعهد در فرآيند انتشار اوراق بهادار موضوع رتبه‌بندي ؛

ادامه تعاریف و اصطلاحات درخصوص تاسیس موسسه رتبه بندی اعتباری :

مشتري: شخصي است كه نسبت به عقد قرارداد مشخصي با موسسه رتبه بندی اقدام نموده تا حداقل يكي از موضوعات مندرج در بند 5 اين ماده به تقاضاي آن شخص رتبه بندي شود.

مديران اصلي: مديران اصلي در هر شخص حقوقي عبارتند از اعضاي هیات مدیره يا اركان اداره كنندة آن و همچنين بالاترين مدير اجرايي (مديرعامل) و مديران يك رده پايين تر از بالاترين مدير اجرايي مي باشد.

كنترل: عبارت از توانايي راهبري سياست‌هاي مالي و عملياتي يك شخص حقوقي، به منظور كسب منافع از فعاليت‌هاي آن است. معيارهاي توانايي كنترل بر اساس استانداردهاي حسابداري ملي تعيين مي‌شود.

كنترل مشترك: عبارت از مشاركت در كنترل يك فعاليت اقتصادي به موجب قرارداد مشاركت خاص است. معيارهاي توانايي كنترل مشترك براساس استاندارهاي حسابداري ملي تعيين مي‌شود.

متقاضي: شخصي است كه درخواست دريافت مجوز تاسیس موسسات رتبه بندی يا مجوز فعاليت را به سازمان ارائه داده و حسب مورد يكي از اشخاص زير است:

الف) درخصوص درخواست مجوز تأسيس، منظور نمايندة‌ مؤسسين مؤسسة رتبه بندي در شرف تأسيس است؛

ب) درخصوص درخواست مجوز فعاليت، منظور موسسه رتبه بندی ثبت شده نزد مرجع ثبت شركت هاست كه درخواست‌‌ دريافت مجوز فعاليت رتبه بندي را به سازمان ارائه داده است.

تاسیس موسسات رتبه بندی اعتباری تاسیس موسسه رتبه بندی اعتباری

مدارک لازم برای تاسیس موسسه رتبه بندی اعتباری :


براي دريافت مجوز ثبت موسسه رتبه بندی ، ‌متقاضي بايد در مهلت مقرر مدارك و اطلاعات ذيل را به منظور بررسي به سازمان تسليم نمايد:

 • فرم تكميل شده‌ تقاضاي صدور مجوز تاسیس موسسه رتبه بندی (پيوست شمارۀ 1 اين دستورالعمل)؛
 • طرح اساسنامه كه تمامي صفحات آن به امضاي متقاضي رسيده است؛
 • طرح تجاري شامل اهداف، استراتژي‌ها و برنامه‌هاي موسسه رتبه بندی براي سه سال پس از تأسيس، و ترازنامه و صورت سود (زيان) پيش‌بيني شده براي سه ‌سال كامل شمسي پس از تاسیس موسسات رتبه بندی كه تمامي صفحات آن به امضاي متقاضي رسيده است؛
 • پرسشنامه‌ تكميل شدۀ مشخصات داوطلب سمت مديرعاملي يا عضويت در هیات مدیره موسسه رتبه بندی، مطابق دستورالعمل تائيد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي.
 • پرسشنامۀ تكميل شدۀ مشخصات داوطلب سهامداري (حقيقي/حقوقي) در شركت رتبه بندي به انضمام مستندات زير در خصوص هر يك از مؤسسين:

  – تصوير مدارك تحصيلي دانشگاهي و سوابق تجربي مؤسس حقيقي؛
  – تصوير مدارك ثبت مؤسس حقوقي نزد مرجع ثبت شركت ها ( شامل آگهي تأسيس در روزنامه رسمي)؛
  – تصوير آگهي ثبت تغییرات موسسه در روزنامه رسمي مربوط به آخرين مديران مؤسس حقوقي، صاحبان امضاي مجاز و حدود اختيارات آن ها؛
  – صورت هاي مالي حسابرسي شده دو سال اخير مؤسس حقوقي متقاضي سهامداري كه توسط موسسات حسابرسی معتمد سازمان حسابرسي شده باشد همراه با اظهارنظر حسابرس؛
  – اساسنامه يا شركتنامۀ مؤسس حقوقي؛
  – مستندات در خصوص توانگري مالي و نحوۀ تامین سرمايه مورد نياز؛
  – اقرار نامه و تعهدنامه اصالت سهامداري توسط هر يك از مؤسسين و همچنين اقرار نامه دال بر سلب حق واگذاري سهام و حقوق مالكانه آن اصالتاً و وكالتاً تا سه سال؛
  – تعهدنامه در خصوص عدم تأمين بيش از 10 درصد از سرمايه نهاد مالي در حال تأسيس با استفاده از استقراض يا روش هاي مشابه تحت هر عنوان.


شرایط لازم برای تاسیس موسسات رتبه بندی :


در صورتي‌كه با توجه به مؤلفه‌هايي نظير تعداد مجوزهاي تأسيس و فعاليت صادره براي موسسات رتبه بندی و شرايط حاكم بر كسب و كار رتبه‌بندي اعتباري، تقاضاهاي تاسیس موسسات رتبه بندی بنا به نظر هيأت مديرۀ سازمان قابل بررسي باشد، ظرف مدت 30 روز كاري پس از تكميل مدارك و اطلاعات موضوع مادۀ 2 در مهلت مقرر، تقاضاي تاسیس موسسه رتبه بندی توسط مديريت مربوطه در سازمان رسيدگي شده و در صورت احراز شرايط زير، گزارش لازم براي هیات مدیره سازمان تنظيم مي‌گردد.

 • نام پيشنهادي متضمن عنوان رتبه بندي اعتباري و مناسب بوده و با نام هاي ثبت شده ديگر مشابه نبوده و گمراه كننده نباشد؛
 • طرح اساسنامه‌ ارائه شده، مطابق نمونه‌ مصوب سازمان براي موسسات رتبه بندی باشد؛
 • سرمايه‌اي كه در نظر است هنگام ثبت موسسه رتبه بندي پرداخت شود، معادل يا بيش از 50 ميليارد ريال باشد؛
 • در صورتي‌كه در نظر است قسمتي از سرمايه مؤسسه به صورت غيرنقد تأمين شود، سرمايه غيرنقد در راستاي اهداف مؤسسه قابل استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاري مؤسسه پيش‌بيني شده و به قيمت معقول و متناسب با ارزش روز آن تقويم شده باشد؛
 • ساختار حقوقي در نظر گرفته شده براي تاسیس موسسه رتبه بندی ، به صورت سهامي خاص پيش‌بيني شده باشد و مؤسسين شامل حداقل سه شريك از بين اشخاص حقيقي كه متخصص در حوزة رتبه بندي اعتباري بوده و ميزان سرمايۀ هر يك از آن ها حداقل يك ميليارد ريال باشد.
 • مؤسسين به تنهايي يا همراه با اشخاص تحت كنترل خود يا اشخاص كنترل كننده يا تحت كنترل مشترك نبايد در مؤسسه رتبه‌بندي ديگري بيش از 5 درصد سهامدار بوده و يا بيش از 5 درصد حق رأي داشته باشند؛

 • مديران اصلي از مؤسسات رتبه بندي كه درايران تحت همين عنوان به ثبت رسيده اند نبوده مگر اينكه حداقل سه ماه قبل از تسليم تقاضا از سمت خود مستعفي شده باشند؛
 • مؤسسين داراي پيشينه‌ كيفري مؤثر نبوده و سابقۀ محكوميت كيفري موضوع بند ج مادۀ 3 آيين نامۀ مادۀ 13 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالي جديد كه به تشخيص سازمان مانع از سهامداري در يك مؤسسۀ رتبه‌بندي است نداشته باشند؛
 • داوطلبين سمت مديرعاملي و عضويت در هيأت‌مديره‌ ، طبق دستورالعمل مربوطه صلاحيت لازم را داشته باشند؛
 • طرح تجاري، اهداف، برنامه‌ها و صورت‌هاي مالي پيش‌بيني شده، معقول و متناسب با شرايط تجاري موضوع موسسه رتبه بندی تنظيم شده باشد؛
 • شرايط اعلامي براي تاسیس موسسه رتبه بندی به گونه‌اي باشد كه حداقل 65 درصد از سقف امتيازات كه مطابق پيوست شمارۀ 2 اين دستورالعمل محاسبه مي‌شود، توسط متقاضي كسب گردد.
 • بنا به اعلام مراجع ذي صلاح، مؤسسين محروميت هاي ابطال مجوز فعاليت مرتبط با نهاد مالي يا محروميت از انجام فعاليت مذكور براي بيش از يكسال طي 5 سال گذشته نداشته باشند؛

 • سایر شرایط لازم برای تاسیس موسسه رتبه بندی :


 • مؤسسين در تجهيز منابع مالي مقررات مبارزه با پولشويي را رعايت نموده باشند؛
 • مؤسسين، پرونده با اهميت در حال رسيدگي يا منجر به صدور راًي در حوزۀ جرائم و تخلفات انضباطي نداشته باشند. سازمان مرجع تشخيص پرونده هاي با اهميت است؛
 • مؤسسين، بدهي هاي معوق به شبكه بانكي نداشته باشند؛
 • مؤسسين، اصالت داشته باشند و تعهدنامه هاي موضوع بند 5 مادۀ 2 به شرح فوق را به سازمان ارائه نمايند؛
 • مؤسسين نمي توانند بيش از 10 درصد از سرمايه شركت در حال تأسيس را با استفاده از استقراض يا روش هاي مشابه تحت هر عنوان تأمين نمايند و رعايت اين نسبت براي هر يك از مؤسسين الزامي است.
 • ميزان مشاركت مؤسسين در سرمايه شركت رتبه بندی با آورده و دارايي مؤسسين متناسب باشد؛

در مورد مؤسسين حقوقي، علاوه بر موارد فوق شرايط زير برای تاسیس موسسه رتبه بندی نيز لحاظ مي گردد:


 • امكان مشاركت شخص در تأسيس نهاد مالي مطابق اساسنامه وجود داشته باشد؛
 • حداقل سه دوره مالي از آغاز فعاليت شخص، سپري شده باشد؛ مشروط به اينكه عمر شركت از دو سال كمتر نباشد؛
 • در صورتي كه شخص به عنوان نهاد مالي مشمول ثبت نزد سازمان باشد، نزد سازمان به ثبت رسيده باشد؛
 • مطابق آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده طي دو دورۀ مالي اخير، زيان انباشته نداشته باشد؛
 • اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت هاي مالي سال مالي اخير شركت مردود يا عدم اظهارنظر نباشد و در صورتي كه حاوي بند شرط باشد و آثار سود يا زيان آن منجر به زيان انباشته گردد در بررسي بند قبل لحاظ مي گردد.

تبصره يك:

هیات مدیره سازمان در شرايط خاص مي‌تواند با تاسیس موسسه رتبه بندی به كمتر از حداقل امتياز مندرج در بند 11 اين ماده ، موافقت نمايد.

تبصره دو :

تطبيق شرايط متقاضي با اين ماده بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط متقاضي مي باشد و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع و جعلي و در صورت احراز تخلف، مرجع رسيدگي كننده يكي از تنبيهات موضوع مادة 60 اين دستورالعمل را براي متخلف در نظر خواهد گرفت.

تبصره سه:

درصورت عدم موافقت با تاسیس موسسه رتبه بندی ، موضوع بايد با ذكر دلايل به متقاضي اطلاع داده شود. متقاضي مي‌تواند ظرف مدت 60 روز از تاريخ ابلاغ، درخواست تجديد نظر خود را با ذكر دلايل به همراه مدارك و مستندات مربوطه به سازمان ارائه دهد تا تصميم قطعي ظرف حداكثر 30 روز از تاريخ تكميل اطلاعات، مدارك و مستندات توسط هيأت مديره سازمان اخذ و به متقاضي ابلاغ گردد.


تبصره چهار: انتخاب نام موسسه رتبه بندی اعتباری


انتخاب عناوين به روشهاي زير براي نام مؤسسات رتبه‌بندي از مصاديق نام گمراه‌كننده است:

الف) استفاده از كلمات و عباراتي نظير “ايران”، “ملي” و غيره در نام مؤسسه كه معمولاً از طرف اشخاص و نهادهاي وابسته به دولت استفاده مي شوند در حالي كه چنين وابستگي وجود نداشته باشد.

ب) استفاده از كلمات و عباراتي كه عرفاً به ذهن مخاطب وابسته بودن مؤسسه به شخص يا اشخاص خاصي را (اعم از دولتي يا خصوصي) متبادر نمايد، در حالي كه چنين وابستگي وجود نداشته باشد.


تبصره پنج:


در صورتي كه متقاضي بعضي از شرايط مذكور در اين ماده را احراز ننموده باشد، هيأت مديرۀ سازمان مي‌تواند به تقاضاي متقاضي، موافقت اصولي خود را با صدور مجوز تاسیس موسسه رتبه بندی مشروط به احراز شرايط و رعايت اين دستورالعمل به متقاضي اعلام كند.

در اين صورت مدت زمان احراز شرايط كه حداكثر شش ماه از تاريخ صدور موافقت اصولي خواهد بود، در موافقت اصولي صادره قيد مي‌گردد. در اين صورت متقاضي موظف است برنامه‌ احراز شرايط را به سازمان ارائه كند.


مدت اعتبار مجوز تاسیس موسسه رتبه بندی اعتباری :


پس از ابلاغ مجوز تاسیس موسسات رتبه بندی ، متقاضي شش ماه مهلت خواهد داشت تا مؤسسۀ رتبه بندي را به صورت يك شركت سهامي خاص مطابق با شرايط اعلام شده، تأسيس و موارد لازم را در مرجع ثبت شركت‌ها، ثبت و مدارك مربوطه را به سازمان تسليم كند، در غير اين‌صورت مجوز تاسیس موسسه رتبه بندی صادره از درجه‌ اعتبار ساقط خواهد شد.

تبصره:

به تقاضاي متقاضي و ذكر دلايل موجه، سازمان مي تواند مهلت موضوع اين ماده را حداكثر سه ماه ديگر تمديد كند.


مدارک لازم برای تاسیس موسسه رتبه بندی اعتباری :


حداكثر 20 روز كاري پس از تاسیس موسسه رتبه بندی و ثبت آن نزد مرجع ثبت شركت ها، مؤسسه رتبه‌بندي بايد مدارك زير را به سازمان ارائه نمايد.

تا در صورتي‌كه شرايط مندرج در مجوز تاسیس موسسه رتبه بندی رعايت شده باشد، به عنوان مؤسسه رتبه بندي موضوع بند 21 مادۀ‌ 1 قانون بازار اوراق بهادار، نزد سازمان به ثبت برسد و براي دريافت مجوز فعاليت اقدام نمايد:

 • اساسنامه‌ مصوب موسسه رتبه بندی ؛
 • تصوير آگهي تاسیس موسسات رتبه بندی يا ثبت تغييرات موسسه رتبه بندی اعتباری مندرج در روزنامۀ رسمي كشور؛
 • نام ثبت شده، تاريخ ثبت، محل ثبت و شمارۀ ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها؛
 • تصوير آگهي مشخصات مديران و صاحبان امضاي مجاز مؤسسۀ رتبه بندي و حدود اختيارات آن ها در روزنامۀ رسمي كشور؛
 • مبلغ سرمايه‌ ثبت شده، فهرست سهامداران و ميزان سرمايۀ‌ پرداخت شده و تعهد شده‌ توسط هريك؛
 • ساير مداركي كه نشان دهندۀ احراز شرايط تعيين شده در مجوز مربوطه باشد.