پروانه تاسیس کارخانه پنبه پاک کنی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه تاسیس کارخانه پنبه پاک کنی دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه تاسیس کارخانه پنبه پاک کنی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه تشکیل شورایعالی امور پنبه کشور

952 1333/07/29 ماده 15 و 16

آیین نامه سازمان پنبه

953 1339/11/17 تمام مواد
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
فرم بازدید از کارخانه پنبه پاک کنی 1000100


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه سازمان پنبه

953 1339/11/17 ماده 2 بند د
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه تشکیل شورایعالی امور پنبه کشور

952 1333/07/29 بند 2
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه سازمان پنبه

953 1339/11/17 ماده 10 و 11
مدت زمان صدور پروانه تاسیس کارخانه پنبه پاک کنی

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه سازمان پنبه

953 1339/11/17 بند 2
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه سازمان پنبه

953 1339/11/17 ماده 2
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید پروانه تاسیس کارخانه پنبه پاک کنی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه تاسیس کارخانه پنبه پاک کنی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه تاسیس کارخانه پنبه پاک کنی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز