5/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا نحوه صدور تاییدیه انحلال شرکت لیزینگ اطلاعات جامع  و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای صدور تاییدیه ثبت انحلال شرکت لیزینگ از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور تاییدیه انحلال شرکت لیزینگمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه انحلال شرکت لیزینگ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

10817 1395/10/14 12 ماده١٢- هرگاه زيان انباشته شرکت ليزينگ از ۵۰ درصد سرمايه ثبت شده بيشتر شود، هيـأت مديره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق  العاده صاحبان سهام را دعوت تا نسـبت به يکي از موارد ذيل اتخاذ تصميم نمايد:

١٢ـ١ـ افزايش سرمايه حداقل به ميزان زيانهاي وارده؛

١٢ـ٢ـ کاهش سرمايه ثبتي به ميزان سرمايه موجود،مشروط بر آنکـه سـرمايه فعلـي کمتر از حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت شرکت ليزينگ نباشد؛

١٢ـ٣ـ انحلال شرکت ليزينگ

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

10817 1395/10/14 22 ماده٢٢- در مواردي كه بانك مركزي تشخيص دهد مؤسسين تعهدات لازم را انجام نداده اند و يا قادر به انجام تعهدات لازم و يا تأسيس و راهاندازي شـرکت ليزينـگ نيسـتند و يـا اطلاعات ناقص ارائه نمودهاند، بايد ضمن صدور اخطاريه براي مؤسسين، مهلتي دو ماهه را براي انجام تعهدات آنها تعيين نمايد .

پس از انقضاي مهلت مذکور و در صورت عدم اقدام لازم از سوي مؤسسين براي ايفاي تعهداتشان، تقاضاي تسليم شده، کأن لم يکن تلقي و تمامي اجازه نامه هاي صادره لغو ميشود.

در صورتي که شرکت ليزينگ در مرجـع ثبتي به ثبت رسيده باشد، بانک مرکزي ميتواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواسـت نمايد.

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

10817 1395/10/14 24 ماده٢٤- شرکت ليزينگ موظف است پس از ثبت و تأسيس، حداکثر طـي مـدت شـش مـاه از تاريخ ثبت، نسبت به اخذ اجازه نامه فعاليت از بانک مرکزي اقدام نمايد.

تبصره-در صورتي که شرکت ليزينگ پس از گذشت مدت مقرر در اين ماده، نسبت به اخذ اجازه نامه فعاليت از بانک مرکزي اقدام ننمايد و يا موجبات اخذ اجازه نامـه فعاليت از بانک مرکزي را فراهم نسازد؛

ضمن کأن لم يکن تلقي شدن اجازه نامه تأسيس ،بانک مرکزي ميتواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نمايد.

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

10817 1395/10/14 54 ماده۵۴- انحلال اختياري شرکت ليزينگ موکول به اعلام قبلـي و مکتـوب بـه بانـک مرکـزي و کسب موافقت بانک يادشده و طي مراحل قانوني ميباشد

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

10817 1395/10/14 55  ماده۵۵ -ترتيبات انحلال و ورشکستگي شرکت ليزينگ در چارچوب قوانين و مقـررات ذي ربـط بايد به نحوي انجام پذيرد که تعهدات شرکت ليزينگ در مقابل مشتريان به طـور کامـل انجام شود.

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)

10817 1395/10/14 56 ماده٥٦-هرگونه تغييرات ثبتي شرکت ليزينگ از جمله تغيير در مفاد اساسنامه و ميزان سرمايه، منوط به موافقت قبلي بانک مرکزي و اخذ اجازه نامه تغييرات ثبتي از آن بانک ميباشد.
فرآیند صدور تاییدیه انحلال شرکت لیزینگ
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه انحلال شرکت لیزینگ


عنوان مدرک کد مدرک

صورتجلسه مجمع عمومی

10433

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید تاییدیه انحلال شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه انحلال شرکت لیزینگفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه انحلال شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه انحلال شرکت لیزینگفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه انحلال شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو تاییدیه انحلال شرکت لیزینگفایلی وجود ندارد