به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت تاییدیه برچسب آفت کش های گیاهی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه برچسب آفت کش های گیاهی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده35 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه برچسب آفت کش های گیاهی


عنوان مدرک کد مدرک
برچسب مشخصات به همراه اطلاعات فنی و ایمنی مورد تایید سازمان حفظ نباتات بوده ونام علمی 10342

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده35 دانلود

دستورالعمل برچسب نویسی

11895 1397/08/20 کلیه موارد دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده41 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده41 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید تاییدیه برچسب آفت کش های گیاهی


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه برچسب آفت کش های گیاهیدانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده35 دانلود

دستورالعمل برچسب نویسی

11895 1397/08/20 کلیه موارد دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده41 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار تاییدیه برچسب آفت کش های گیاهیهزینه تمدید تاییدیه برچسب آفت کش های گیاهیفرآیند اصلاح تاییدیه برچسب آفت کش های گیاهی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه برچسب آفت کش های گیاهی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز