در این مقاله قصد داریم تا اطلاعات کامل و جامعی را درباره تاییدیه صلاحیت موسسات آموزشی بیمه بر اساس ضوابط و آیین نامه های موجود ارائه دهیم. در  « پروانه کارگزاری رسمی بیمه » درباره شرایط اعطای پروانه کارگزاری بیمه را به تفصیل بیان نمودیم.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه

301 1392/09/26 تبصره 3 ماده 3 دانلود فایل

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه

305 1394/12/17 تبصره 2 ماده 3 دانلود فایل

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه

307 1391/06/06 تبصره ماده 5 دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه صلاحیت موسسات آموزشی بیمه


عنوان مدرک
مدراک و مستندات مدیریت و کادر غیر آموزشی مؤسسه متقاضی
مدارک و مستندات دو سال اخیر مؤسسه متقاضی
مدارک و مستندات مربوط به فضا، امکانات و تجهیزات اداری و آموزشی مؤسسه متقاضی
مدارک و مستندات مربوط به مدرسان همکاری کننده با مؤسسه متقاضی
مجوز و پروانه‌های فعالیت آموزشی اخذ شده از مراکز ذیصلاح آموزشی..

 دانلوددانلوددانلوددانلود 


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تأیید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه – صفحه 2

106023 1392/02/08 بخش الف وب ماده2  دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

1233 1395/11/26 بند 10 عناوین دانلود فایل
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تأیید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه – صفحه 2

106023 1392/02/08 ماده 5 دانلود فایل
هزینه صدور مجوز
نمونه تاییدیه صلاحیت موسسات آموزشی بیمه