تاییدیه فنی ثبت نرم افزار

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت تاییدیه فنی ثبت نرم افزار اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. لازم به ذکر است که پیش از اینکه اقدام به ثبت نرم افزار در سامانه رسانه های دیجیتال نمایید بایستی برای دریافت این تاییدیه از سازمان فناوری اطلاعات اقدام نمایید.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه فنی ثبت نرم افزار
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی مواد ( 2) و ( 17 ) ”قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

3931383/04/21ماده 2 و ماده 17

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

10521379/10/04ماده 8 و ماده 11

مصوبه شماره 1 شورای عالی فضای مجازی

10531397/07/3053
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه فنی ثبت نرم افزار


عنوان مدرککد مدرک
نامه درخواست مرکز (متقاضی)100892


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی مواد ( 2) و ( 17 ) ”قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

3931383/04/21ماده 2 و ماده 17
استعلام‌های بین دستگاهی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی مواد ( 2) و ( 17 ) ”قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

3931383/04/21ماده 2 و ماده 17
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

10521379/10/04ماده 11
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی مواد ( 2) و ( 17 ) ”قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

3931383/04/21ماده ۲۷

آیین نامه اجرایی مواد ( 2) و ( 17 ) ”قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

3931383/04/21ماده 26
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

9611379/10/04ماده 1
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه صدور تاییدیه فنی نرم افزار100000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی مواد ( 2) و ( 17 ) ”قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

3931383/04/21ماده 24
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید تاییدیه فنی ثبت نرم افزار


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید تاییدیه فنی ثبت نرم افزار

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه فنی ثبت نرم افزار


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح تاییدیه فنی ثبت نرم افزار

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند تاییدیه فنی ثبت نرم افزار


شرایط و مدارک لازم برای مجوز
ضوابط خاص مجوزمدت زمان تاییدیه فنی ثبت نرم افزار

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه مجوز