5/5 - (1 امتیاز)

تاییدیه فنی ثبت نرم افزار

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت تاییدیه فنی ثبت نرم افزار اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. لازم به ذکر است که پیش از اینکه اقدام به ثبت نرم افزار در سامانه رسانه های دیجیتال نمایید بایستی برای دریافت این تاییدیه از سازمان فناوری اطلاعات اقدام نمایید.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه فنی ثبت نرم افزار
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی مواد ( 2) و ( 17 ) ”قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

393 1383/04/21 ماده 2 و ماده 17

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

1052 1379/10/04 ماده 8 و ماده 11

مصوبه شماره 1 شورای عالی فضای مجازی

1053 1397/07/30 53
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه فنی ثبت نرم افزار


عنوان مدرک کد مدرک
نامه درخواست مرکز (متقاضی) 100892


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی مواد ( 2) و ( 17 ) ”قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

393 1383/04/21 ماده 2 و ماده 17
استعلام‌های بین دستگاهی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی مواد ( 2) و ( 17 ) ”قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

393 1383/04/21 ماده 2 و ماده 17
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

1052 1379/10/04 ماده 11
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی مواد ( 2) و ( 17 ) ”قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

393 1383/04/21 ماده ۲۷

آیین نامه اجرایی مواد ( 2) و ( 17 ) ”قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

393 1383/04/21 ماده 26
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

961 1379/10/04 ماده 1
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور تاییدیه فنی نرم افزار 100000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی مواد ( 2) و ( 17 ) ”قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

393 1383/04/21 ماده 24
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید تاییدیه فنی ثبت نرم افزار


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید تاییدیه فنی ثبت نرم افزار

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه فنی ثبت نرم افزار


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح تاییدیه فنی ثبت نرم افزار

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند تاییدیه فنی ثبت نرم افزار


شرایط و مدارک لازم برای مجوز
ضوابط خاص مجوزمدت زمان تاییدیه فنی ثبت نرم افزار

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه مجوز