به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 7 دانلود
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه


عنوان مدرک کد مدرک
فرم تكميل شده مشخصات شركت 10498
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی 11057
اظهارنامه/تقاضانامه/شرکتنامه 11887
اساسنامه 11888


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 7 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
آدرس پستی 10179 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir
آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور جهت جهت اطمینان از مجوزهای قانونی فعالیت و فعال بودن واحد تولیدی 10008 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir
احراز هویت مالکین شناورها 10096 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره ثبت اسناد و املاک 0 www.iccima.ir
استعلام پروانه بهره برداری دارای اعتبار 10207 وزارت صنعت، معدن و تجارت – معاونت طرح و برنامه 30 www.hstsm.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 7 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 7 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 7 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 7 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 7 دانلود
هزینه صدور گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه


عنوان هزینه مبلغ
هزینه ارزیابی سازه یا تجهیزات و تاسیسات یا پوشش 100000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی

10899 1398/04/05 7 دانلود
نمونه گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزدانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 7 دانلود
ضوابط خاص تمدید گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 7 دانلود
مدت زمان تمدید گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 7 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه ارزیابی سازه یا تجهیزات و تاسیسات یا پوشش 100000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 7 دانلود
فرآیند اصلاح گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 7 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه اسناد 10240
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی 11057
اخطار دوم 11124
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده 11443
ادعانامه 11883

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 7 دانلود