به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت تاییدیه فنی فناوری های نوین ساختمان را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه فنی فناوری های نوین ساختمان
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

11125 1387/02/25 19 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

11126 1388/02/07 26 دانلود

آيين نامه اجرايي بند 14 قانون ساماندهي مسكن

11694 1395/08/10 16 دانلود

آیین نامه اجرایی بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

11695 1386/03/26 26 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه فنی فناوری های نوین ساختمان


عنوان مدرک کد مدرک
بروشور یا کاتالوگ 10041
پرسشنامه تاييديه فني مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي 10677
ارائه مدارک مربوط به معرفی سیستم/محصول 10968

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

11126 1388/02/07 26 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

11126 1388/02/07 26 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

11126 1388/02/07 26 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

11126 1388/02/07 26 دانلود
هزینه صدور تاییدیه فنی فناوری های نوین ساختمان
نمونه تاییدیه فنی فناوری های نوین ساختمان صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید تاییدیه فنی فناوری های نوین ساختمان


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه فنی فناوری های نوین ساختمان


عنوان مدرک کد مدرک
بروشور یا کاتالوگ 10041
دستورالعمل اجرایی 10058
پرسشنامه تاييديه فني مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي 10677
ارائه مدارک مربوط به معرفی سیستم/محصول 10968

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

11126 1388/02/07 26 دانلود
ضوابط خاص تمدید تاییدیه فنی فناوری های نوین ساختمانمدت زمان تمدید تاییدیه فنی فناوری های نوین ساختمان

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

11126 1388/02/07 26 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

11126 1388/02/07 26 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید تاییدیه فنی فناوری های نوین ساختمان
فرآیند اصلاح تاییدیه فنی فناوری های نوین ساختمان


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
بروشور یا کاتالوگ 10041
دستورالعمل اجرایی 10058
پرسشنامه تاييديه فني مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي 10677
ارائه مدارک مربوط به معرفی سیستم/محصول 10968

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

10603 1388/02/05 26 دانلود
ضوابط خاص اصلاح تاییدیه فنی فناوری های نوین ساختمانمدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

11126 1388/02/07 26 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح تاییدیه فنی فناوری های نوین ساختمانفرآیند ابطال تاییدیه فنی فناوری های نوین ساختمان


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

11126 1388/02/07 26 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو تاییدیه فنی فناوری های نوین ساختمانفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

11126 1388/02/07 26 دانلود