5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت تاییدیه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

643 1393/07/23 ماده 5

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

576 1396/07/14 ماده 21

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار

1421 1397/07/23 بند 1
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر مدرک تحصیلی

10004

تصویر سند مالکیت

10005

تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت

10011

تصویر اساسنامه

10012

تصویر اجاره نامه

10018

تصویر آگهی روزنامه رسمی

10028

درخواست متقاضی

10030

سابقه فعالیت

100301

لیست بیمه کارکنان

100333

تصویر پروانه کارشناس رسمی استاندارد در زمینه آموزش و ترویج

19950


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار

1421 1397/07/23 بند 6-1
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار

1421 1397/07/23 بند 6-1
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار

1421 1397/07/23 بند 6-1
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار

1421 1397/07/23 بند 6-1
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار

1421 1397/07/23 بند 6-1-7
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید تاییدیه مراکز آموزشی همکار


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر سند مالکیت

10005

تصویر اجاره نامه

10018

سابقه فعالیت

100301

لیست بیمه کارکنان

100333

آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

روزنامه

ارائه درخواست کتبی

11205

قرارداد کار موسسه با کارکنان و لیست پرداخت بیمه و کسورات قانونی

101117009

تصویر آگهی تأسیس در روزنامه رسمی کشور

55000253-4

اساسنامه

1001869

تصویر پروانه کارشناس رسمی استاندارد درزمینه آموزش و ترویج

19950

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار

1421 1397/07/23 بند 6-2
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه مراکز آموزشی همکار


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار

1421 1397/07/23 بند 6-3
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی صدور، تمدید، تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار

1421 1397/07/23 بند 6-3