به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت تاییدیه پیش نویس استانداردهای ملی است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت تاییدیه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه پیش نویس استانداردهای ملی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

643 1393/07/23 15
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک

اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

1001452

اساسنامه برای اشخاص حقوقی(قید موضوع فعالیت در اساسنامه الزامی می باشد)

1001474

تصویر پروانه کارشناس رسمی استاندارد درزمینه تدوین استاندارد های ملی

12100

تصویر مدرک تحصیلی هریک از دبیران معرفی شده

10004-1

تصویر قرارداد همکاری هریک از دبیران معرفی شده

10004-2

تصویر دوره های آموزشی “روش اجرایی تدوین استاندارد های ملی “و”آشنایی با استاندارد 5”

1004-3

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تایید اشخاص حقوقی متقاضی تهیه پیش نویس استانداردهای ملی

1083 1391/01/26 بند6
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تایید اشخاص حقوقی متقاضی تهیه پیش نویس استانداردهای ملی

1083 1391/01/26 بند6-1-4
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تایید اشخاص حقوقی متقاضی تهیه پیش نویس استانداردهای ملی

1083 1391/01/26 بند6-8
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید تاییدیه پیش نویس استانداردهای ملی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک

اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

1001452

اساسنامه برای اشخاص حقوقی(قید موضوع فعالیت در اساسنامه الزامی می باشد)

1001474

تصویر پروانه کارشناس رسمی استاندارد درزمینه تدوین استانداردهای ملی

12100

تصویر مدرک تحصیلی هریک از دبیران معرفی شده

10004-1

تصویر قرارداد همکاری هریک از دبیران معرفی شده

10004-2

تصویر دوره های آموزشی “روش اجرایی تدوین استاندارد های ملی “و”آشنایی با استاندارد 5”

1004-3

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تایید اشخاص حقوقی متقاضی تهیه پیش نویس استاندارد های ملی

1083 1391/01/26 بند6
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تایید اشخاص حقوقی متقاضی تهیه پیش نویس استاندارد های ملی

1083 1391/01/26 بند6-6
مدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه پیش نویس استانداردهای ملی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر مدرک تحصیلی هریک از دبیران معرفی شده

10004-1

تصویر قرارداد همکاری هریک از دبیران معرفی شده

10004-2

تصویر دوره های آموزشی “روش اجرایی تدوین استاندارد های ملی “و”آشنایی با استاندارد 5”

1004-3

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تایید اشخاص حقوقی متقاضی تهیه پیش نویس استاندارد های ملی

1083 1391/01/26 بند6-6
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه پیش نویس استانداردهای ملی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

643 1393/07/23 ماده 16
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک

مستندات قانونی تخلف

1001639

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

643 1393/07/23 16