به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت تاییدیه کتاب های آموزشی و تربیتی مناسب اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تاییدیه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنحانده شده است.

 

مرجع صدور تاییدیه کتاب های آموزشی و تربیتی مناسب







مشخصات مجوز





مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه کتاب های آموزشی و تربیتی مناسب
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

11891 1389/06/02 4 , 6 , 5 دانلود
فرآیند صدور مجوز




دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز



دانلود
دانلود


استعلام‌های بین دستگاهی



مجوزهای پیش‌نیاز



ضوابط خاص صدور تاییدیه کتاب های آموزشی و تربیتی مناسب



مدت زمان صدور مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز




هزینه صدور تاییدیه کتاب های آموزشی و تربیتی مناسب




نمونه تاییدیه کتاب های آموزشی و تربیتی مناسب صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید اعتبارنامه نرم افزار و فیلم آموزشی


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز



دانلود
دانلود


ضوابط خاص تمدید مجوز



مدت زمان تمدید اعتبارنامه نرم افزار و فیلم آموزشی

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه تمدید اعتبارنامه نرم افزار و فیلم آموزشی



فرآیند اصلاح تاییدیه کتاب های آموزشی و تربیتی مناسب


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز



فایلی وجود ندارد



ضوابط خاص اصلاح مجوز



مدت زمان اصلاح مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه اصلاح مجوز



فرآیند ابطال تاییدیه کتاب های آموزشی و تربیتی مناسب


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز



شرایط و مدارک لازم برای لغو تاییدیه کتاب های آموزشی و تربیتی مناسب



فایلی وجود ندارد



صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه کتاب های آموزشی و تربیتی مناسب
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

11891 1389/06/02 4 , 6 , 5 دانلود
فرآیند صدور مجوز




دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز



دانلود
دانلود


استعلام‌های بین دستگاهی



مجوزهای پیش‌نیاز



ضوابط خاص صدور تاییدیه کتاب های آموزشی و تربیتی مناسب



مدت زمان صدور مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز




هزینه صدور تاییدیه کتاب های آموزشی و تربیتی مناسب




نمونه تاییدیه کتاب های آموزشی و تربیتی مناسب صادر شده

دانلود
تمدید
فرآیند تمدید اعتبارنامه نرم افزار و فیلم آموزشی


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز



دانلود
دانلود


ضوابط خاص تمدید مجوز



مدت زمان تمدید اعتبارنامه نرم افزار و فیلم آموزشی

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه تمدید اعتبارنامه نرم افزار و فیلم آموزشی



اصلاح
فرآیند اصلاح تاییدیه کتاب های آموزشی و تربیتی مناسب


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز



فایلی وجود ندارد



ضوابط خاص اصلاح مجوز



مدت زمان اصلاح مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه اصلاح مجوز



ابطال
فرآیند ابطال تاییدیه کتاب های آموزشی و تربیتی مناسب


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز



شرایط و مدارک لازم برای لغو تاییدیه کتاب های آموزشی و تربیتی مناسب



فایلی وجود ندارد