در این مقاله قصد داریم تا هرآنچه در خصوص تایید اساسنامه پارک علم و فناوری لازم است خدمت شما عزیزان قرار دهیم. لازم به ذکر است که در مقاله « اساسنامه پارک علم و فناوری » به تفصیل به مفاد اساسنامه پارک پرداخته ایم.

 

مرجع صدور تایید اساسنامه پارک علم و فناوریمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تایید اساسنامه پارک علم و فناوری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه تأسيس و راه اندازي پارک هاي علم و فناوري

613 1381/12/17 ماده 13 مصوب 97/10/2 شورای گسترش آموزش عالی دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تایید اساسنامه پارک علم و فناوریفایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه تایید اساسنامه پارک علم و فناوری صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید تایید اساسنامه پارک علم و فناوری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تایید اساسنامه پارک علم و فناوری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تایید اساسنامه پارک علم و فناوری


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تایید اساسنامه پارک علم و فناوری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه تأسيس و راه اندازي پارک هاي علم و فناوري

613 1381/12/17 ماده 13 مصوب 97/10/2 شورای گسترش آموزش عالی دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تایید اساسنامه پارک علم و فناوریفایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه تایید اساسنامه پارک علم و فناوری صادر شده

فایلی وجود ندارد
تمدید
فرآیند تمدید تایید اساسنامه پارک علم و فناوری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح تایید اساسنامه پارک علم و فناوری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال تایید اساسنامه پارک علم و فناوری


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز