در این مقاله قصد داریم تا تمامی اطلاعات لازم برای تایید صلاحیت اداره کار را به شما عزیزان ارائه دهیم. همچنین مدارک و شرایط لازم برای دریافت تایید صلاحیت اداره کار را برای شما قرار خواهیم داد.

 

مرجع صدور تایید صلاحیت اداره کارمشخصات تایید صلاحیت اداره کار


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تایید صلاحیت اداره کار
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه شماره 38326/ ت 27506 ه

482 1381/09/05 ماده 1 و 2 دانلود فایل

تصویب نامه هیات وزیران شماره 84515

61 1384/12/07 ماده 1 و 8 دانلود فایل
فرآیند صدور تایید صلاحیت اداره کار
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تایید صلاحیت اداره کار


عنوان مدرک
تصویر سند مالکیت
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت
تصویر اساسنامه
تصویر اجاره نامه
تصویر آگهی روزنامه رسمی
تصویر گواهی آموزشی
درخواست متقاضی
تصویر اظهارنامه مالیاتی
اظهارنامه ثبت شرکت یا شرکت نامه
لیست بیمه کارکنان
ارایه مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده در انجمن صنفی شرکتهای خدماتی هر شهر / استان
انجام بازرسی از دفتر شرکت توسط بازرس انجمن
ارسال مدارک به کمیته استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همراه با نظر مشورتی ان
بررسی موضوع در کمیته استانی و اعلام نظر به متقاضی یا انجمن

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه شماره 84515 ت 34613ه

481 1384/12/15 ماده دانلود فایل

تصویب نامه شماره 38326/ ت 27506 ه

482 1381/09/05 ماده 1 دانلود فایل

دستورالمل تعيين صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارایه دهنده خدمت به دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی

968 1388/02/19 ماده 2 الی 9 دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور تایید صلاحیت اداره کارمدت زمان صدور مجوز
 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
مصوبه جلسه هجدهم مورخ 96/09/08 در خصوص مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) (15 عنوان)
12403 1398/07/08 ردیف 12 دانلود فایل
مدت اعتبار تایید صلاحیت اداره کار

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالمل تعيين صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارایه دهنده خدمت به دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی
968 1388/02/19 ماده 7 دانلود فایل
توافقنامه همکاری در واگذاری بخشی از امور تعیین صلاحیت و رتبه بندی به کانون
969 1393/07/30 بند توافقنامه9 دانلود فایل
هزینه صدور مجوز