تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهاد مالی


در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهاد مالی جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

به همین منظور دستورالعمل صدور تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهاد مالی را که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده را دراین مطلب قرار داده ایم.

در اجراي بند “ث” مادۀ 36 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 مجلس شوراي اسلامي و مادة 29 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384، اين دستورالعمل به منظور تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی ، تنظيم و به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده است.


تعاریف و اصطلاحات در دستورالعمل تتایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهاد مالی:


پیش از اینکه به بیان دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهاد مالی بپردازیم لازم است تا به تعاریف و اصطلاحات موجود در این دستورالعمل بپردازیم.

اصطلاحات و واژه‌هاي تعريف شده در مادة 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384، به همان معاني در اين دستورالعمل به كار مي‌روند. واژه‌هاي ديگري نيز به شرح زير تعريف مي‌شوند:

قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384مجلس شوراي اسلامي است.

قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد: منظور قانون توسعۀ ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي‌است كه در آذرماه 1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده‌است.

آيين‌نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد: منظور آيين‌نامه اجرايي ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب هيأت وزيران به شماره تصويب نامه 31617/ت47456هـ مورخ 1391/02/20 مي‌باشد.

سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار مي‌باشد.

مقررات: كليه آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و مصوباتي است كه توسط اركان ذي‌صلاح بازار اوراق بهادار يا تشكل‌هاي خودانتظام در چارچوب صلاحيت آنها، به تصويب رسيده و جهت اجرا ابلاغ شده است.

كميته: منظور كميتة تأئيد صلاحيت‌ها است كه مطابق مادة 2 تشكيل مي‌شود.

داوطلب: شخصي حقيقي است كه جهت عضويت در هيأت مديره يا قبول سمت مديريت عاملي يك نهاد مالي اعلام آمادگي نموده است و توسط متقاضي براي انتصاب به اين سمت‌ها به سازمان معرفي شده است.


مشخصات متقاضیان تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهاد مالی :


متقاضي: شخصي است كه تقاضاي تأئيد صلاحيت عضو پيشنهادي هيأت مديره يا مديرعامل پيشنهادي يك نهاد مالي را از سازمان مي‌نمايد و حسب مورد مي‌تواند يكي از اشخاص زير باشد:

الف) مؤسسين نهادهاي مالي در مورد نهادهاي مالي در حال تأسيس؛
ب) شخص حقوقي عضو هيأت مديرة نهاد مالي در مورد نمايندة حقيقي خود؛
ج) هیات مدیره نهاد مالي در خصوص مديرعامل منتخب خود؛
د) شخص حقيقي درصورتي‌كه خود، داوطلب عضويت در هيأت مديرة نهاد مالي باشد.


مشخصات کمیته تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهاد مالی :


به منظور بررسي مدارك و اطلاعات مربوط به داوطلب و تأئيد يا عدم تأييد صلاحيت‌ حرفه‌اي داوطلب در چارچوب اين دستورالعمل، كميته‌اي به نام كميتة تأئيد صلاحيت‌ها متشكل از سه يا پنج عضو به انتخاب هيأت مديرة سازمان تشكيل مي‌گردد.

كميته داراي يك رئيس از بين اعضاي كميته است و به تناسب گروه‌هاي مختلف از نهادهاي مالي مي‌تواند چند دبير داشته باشد. رئيس و دبير يا دبيران كميته توسط كميته تعيين مي‌شوند.

جلسات كميته با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و ادارة جلسه به عهدة رئيس كميته است. تصميمات كميته با نظر اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.

صورتجلسات كميته شامل تاريخ تشكيل، موضوعات و تصميمات، توسط دبير جلسه تنظيم شده و به امضاي اعضاي كميته مي‌رسد و يك نسخه از آن به همراه ساير مدارك مربوط به همان جلسه، نزد دبير مربوطه بايگاني مي‌شود.

تقاضاي بررسي صلاحيت حرفه‌اي داوطلب بايد به‌همراه مدارك و اطلاعات لازم، براي دبير كميته ارسال شود. اطلاعات و مدارك لازم و فرم مربوطه و نحوۀ تأييد اطلاعات، مدارك و فرم مذكور توسط سازمان تعيين مي‌شود.

دبير كميته موظف است در صورت ناقص بودن فرم‌ها، مدارك يا اطلاعات، موضوع را حداكثر ظرف يك هفته به متقاضي اطلاع دهد و پس از تكميل مدارك، جلسة كميته را با دعوت از اعضاء، ظرف 10 روز تشكيل دهد.


شرایط تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهاد مالی :


صلاحيت حرفه‌اي هر يك از اشخاص حقيقي داوطلب بايد قبل از انتصاب و قبولي سمت‌هاي عضويت در هيأت مديره يا مديرعاملي در هر يك از نهادهاي مالي، مطابق اين دستورالعمل به تأئيد برسد. تأييد صلاحيت داوطلب منوط به احراز شرايط زير است:

  • داوطلب بايد حداقل امتياز لازم در زمينه‌هاي سوابق تجربي، سوابق تحصيلي و صلاحيت علمي را مطابق پيوست شمارة (1) اين دستورالعمل كسب نمايد. امتيازات سوابق تجربي و تحصيلي داوطلب براساس پيوست‌هاي شمارة (2) و (3) اين دستورالعمل محاسبه مي‌شوند.

دانلود پیوست شماره ۱      دانلود پیوست شماره ۲‌   دانلود پیوست شماره ۳

  • داوطلب بايد فاقد محكوميت قطعي كيفري مؤثر در محاكم ايران و محاكم رسمي ساير كشورها در زمينۀ موضوعات تعيين شده توسط سازمان بوده و همچنين فاقد محكوميت انضباطي قطعي در زمينه‌هاي تعيين شده توسط سازمان در مراجع رسيدگي انضباطي باشد.
  • در مورد سمت‌هايي كه جزو مشاغل حساس طبقه‌بندي مي‌شوند، بايد نظر مراجع ذيصلاح راجع به تصدي سمت توسط داوطلب نامساعد نباشد.

تبصره يک :

در شرايطي كه نظر مراجع ذيصلاح در مورد تصدي داوطلب به سمتي كه جزو مشاغل حساس طبقه‌بندي شده‌است مساعد نباشد، لكن به تشخيص رئيس سازمان، تصدي آن سمت توسط داوطلب ضرورت داشته يا به مصلحت باشد، كميته مي‌تواند صلاحيت داوطلب را براي تصدي سمت مورد نظر تأييد كند.

تبصره دو:

صلاحيت علمي داوطلب، از طريق مصاحبه با داوطلب ارزيابي مي‌شود. حوزه‌هاي مورد ارزيابي در مصاحبه، مطابق پيوست شمارة(4) است.

دانلود پیوست شماره ۴

درصورتي‌كه داوطلب گواهي‌نامۀ حرفه‌اي مورد نظر كميته را اخذ نمايد، كميته بايد صلاحيت علمي وي را بدون انجام مصاحبه تأييد كند. فهرست گواهي‌نامه‌هاي مورد نظر بايد به تصويب كميته رسيده و پس از تأييد هيأت مديره سازمان، از طريق سايت رسمي سازمان به اطلاع عموم برسد.

درصورتي‌كه طبق اين دستورالعمل براي تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهاد مالی ، انجام مصاحبه با داوطلب ضروري باشد، دبير كميته حداقل يك هفته قبل از انجام مصاحبه، تاريخ، ساعت و محل انجام مصاحبه را از طريق ارسال دعوتنامة مصاحبه به نهاد مالي مربوط، متقاضي يا داوطلب اعلام مي‌نمايد.

درصورتي‌كه به تشخيص كميته، داوطلب بدون عذرموجه، دوبار از حضور در جلسة مصاحبه امتناع كند، تقاضاي تأئيد صلاحيت وي رد خواهد شد.


نحوه تایید صلاحیت متقاضیان :


كميته تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهاد مالی مي‌تواند تایید صلاحيت داوطلب را مشروط به احراز شرايط موضوع اين دستورالعمل نمايد. يا ضمن تأئيد موقت صلاحيت داوطلب، فرصتي را براي احراز شرايط در نظر بگيرد.

همچنين در صورتي‌كه داوطلب براساس اين دستورالعمل شرايط لازم را براي تصدي سمت پيشنهادي نداشته باشد. كميته مي‌تواند به منظور جلوگيري از توقف تأسيس يا ادامة فعاليت نهاد مالي، تصدي سمت مورد درخواست توسط داوطلب را به طور موقت بلامانع اعلام كند. و مهلتي را براي متقاضي جهت معرفي فرد جايگزين در نظر بگيرد.

در صورتي‌كه صلاحيت حرفه‌اي داوطلب توسط كميته تأييد نشود. يا به موجب تبصرۀ 3 مادۀ 6 تقاضاي تأييد صلاحيت وي رد شود، بررسي مجدد صلاحيت حرفه‌اي داوطلب مذكور منوط به گذشت حداقل شش ماه خواهد بود. مگر اينكه هیات مديره بررسي مجدد صلاحيت را قبل از گذشت مهلت مذكور، بپذيرد.

مدير نهاد مالي موظف است حسب مورد در دوره‌هاي آموزشي، سمينارها، همايش‌ها و ساير موارد مشابه كه توسط سازمان اعلام مي‌شود، شركت نموده و موفق به دريافت امتياز مربوطه شود.

كميته مي‌تواند در تمدید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی امتيازات كسب شده طبق اين ماده را لحاظ نمايد. دوره‌ها، سمينارها، همايش‌ها، و ساير موارد مشابه و مهلت هر گروه از مديران نهادهاي مالي براي شركت در آن‌ها، توسط هيأت مديرۀ سازمان تعيين مي‌شوند.


رد صلاحیت مدیران نهادهای مالی :


درصورتي‌كه مدير نهاد مالي بنا به گزارش‌هاي دريافتي از مراجع ذيصلاح و بررسي كميته، هريك از صلاحيت‌هاي مندرج در بندهاي (ب) و (ج) مادۀ 6 را از دست بدهد، كميته تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی مي‌تواند صلاحيت وي را براي تصدي سمت مربوطه سلب نموده و مهلتي را براي معرفي شخص جايگزين تعيين نمايد.

در صورتي‌كه صلاحيت حرفه‌اي اكثريت اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل نهاد مالي ثبت شده نزد سازمان، توسط كميته رد شده باشد. يا به دليل عدم درخواست متقاضي، بررسي نشده باشد، متقاضي بايد ظرف حداكثر يك ماه اشخاص مورد نظر خود را براي ترميم مديران معرفي نمايد.

كليه نهادهای مالي ثبت شده نزد سازمان موظفند حداكثر ظرف يك ماه پس از تعيين و نصب هر يك از اعضاي حقيقي هيأت مديره، نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره، يا مديرعامل خود، موضوع را به سازمان اطلاع دهند.


لغو صلاحیت مدیران نهادهای مالی :


در صورت عدم رعايت مواد فوق الذکر ، موضوع از طرف دبير كميته تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی جهت رسيدگي به مراجع مربوطه ارجاع مي‌شود. مرجع رسيدگي كننده در صورت احراز تخلف، مي‌تواند نهاد مالي را به يكي از موارد زير محكوم نمايد:

1-اخطار كتبي بدون درج در پرونده؛

2-اخطار كتبي با درج در پرونده؛

3-تعليق فعاليت نهاد مالي به مدت محدود حسب مورد؛

4-جريمه نقدي موضوع مادۀ 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد.

درصورتي‌كه مرجع رسيدگي‌كننده، نهاد مالي متخلف را مستحق تعليق مجوز تأسيس يا جريمه نقدي تشخيص دهد، بايد موضوع را به همراه نظر خود، جهت تصميم‌گيري به هيأت مديرة سازمان گزارش نمايد.


تخلف مدیران نهادهای مالی :


در صورتي‌كه هر شخص حقيقي قبل از تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی مطابق اين دستورالعمل، سمت عضو هيأت مديره يا مدير عاملي را در يك نهاد مالي ثبت شده نزد سازمان بپذيرد.

و در مرجع ثبت شركت ها ثبت كند، يا درصورتي‌كه نقض ماده 11 به دليل عدم انجام وظيفه توسط هيأت مديره صورت پذيرد، دبير كميته تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی بايد موضوع را جهت رسيدگي به مرجع مربوطه ارجاع دهد.

مرجع رسيدگي كننده در صورت احراز تخلف، مي‌تواند شخص يا اشخاص متخلف را به يكي از موارد زير محكوم نمايد:

1-اخطار كتبي بدون درج در پرونده؛

2-اخطار كتبي با درج در پرونده؛

3-سلب صلاحيت حرفه‌اي متخلف پس از تصويب كميته؛

4-ممنوعيت از انتصاب شخص متخلف به سمت‌هاي عضو هيأت مديره يا مديرعامل نهادهاي مالي براي مدت معين.

5-جريمه نقدي موضوع مادۀ 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد.

درصورتي‌كه مرجع رسيدگي‌كننده، شخص متخلف را مستحق مجازات بندهاي 4 و 5 اين ماده تشخيص دهد، بايد موضوع را به همراه نظر خود، جهت تصميم‌گيري به هیات مدیره سازمان گزارش نمايد.