4/5 - (1 امتیاز)

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور


در این مقاله قصد داریم تا نحوه تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

پس چنانچه می خواهید بدانید که چه مشاغلی سخت و زیان آور هستند و چگونه می توان تایید صلاحیت آنها را گرفت تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.


مقدمه


طبق آیین نامه تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور موضوع بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1380 موضوع تصویب نامه شماره 15365/ت36005هـ مورخ 5/2/1386، تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده (1)

برحسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل ها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در هرکارگاه با بررسی سوابق ، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تأیید توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع این آیین نامه انجام می گیرد.


۲- هدف


 • هدف از این توافقنامه تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، کیفیت ثبت اینترنتی شرکت تعاونی مورد توافق قرار گیرد.
 • این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش های نظارت و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.

۳- مسئولیت


وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موافقت میکند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه دهد:

 1. ثبت درخواست متقاضی
 2. کسب عناوین شغلی و سابقه متقاضی از سازمان تأمین اجتماعی
 3. ارسال درخواست به اداره کل شهرستان
 4. دریافت درخواست توسط مسئول بازرسی شهرستان
 5. تعیین بازرس جهت بازدید محل توسط مسئول بازرسی شهرستان
 6. تصمیم گیری درخصوص نیاز به آلاینده سنجی براساس عنوان شغلی و شرح شغل توسط مسئول بازرسی شهرستان
 7. ارسال گزارش توأمان بازرس کار وبهداشت و درصورت نیاز گزارش آلاینده سنجی به دبیرخانه سخت و زیان آور مرکز استان
 8. بررسی تقاضا در کمیته بدوی و صدور رأی
 9. ابلاغ رأی کمیته بدوی به متقاضی و کارفرما و مهلت 15 روزه جهت اعتراض
 10. درصورت عدم اعتراض ابلاغ رأی به سازمان تأمین اجتماعی
 11. درصورت اعتراض هریک از طرفین در مهلت قانونی، طرح موضوع کمیته تجدید نظر
 12. بررسی مجدد تقاضا در کمیته تجدید نظر و صدور رأی
 13. ابلاغ رأی کمیته تجدید نظر به متقاضی و کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی

۴- تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی


 • تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
 • متقاضیان میتوانند به صورتهای مستقل (درخواست فردی) درخواست خود را در سامانه ثبت کنند.
 • متقا ضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را از طریق سامانه ( بدون هزینه ) / دفتر پیشخوان ( اختیاری ) است به این دستگاه ارائه نماید.
 • در کلیه مراحل برای متقاضیان پیامک ارسال میگردد و در صورت نیاز به مراجعه حضوری متقاضی، به ایشان اطلاع داده می شود.
 • در صورت طولانی شدن فرآیند خدمت به متقاضی، و بروز هر گونه مشکل، ابهام و یا موارد دیگر درخواست کننده می تواند به دبیرخانه های سخت و زیان آور مستقر در ادارات کل تعاون ، کارو رفاه اجتماعی مراکز استانها مراجعه نمایند.
 • در صورتی که پس از درخواست این خدمت توسط خدمت گیرنده و تکمیل فرمها در سامانه متقاضی نتواند در موعد مقرر، نتیجه خدمت خود را دریافت نماید، می تواند از طریق دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به آدرس https://zrm.mcls.gov.ir نسبت به ثبت شکایت جهت جبران خسارت اقدام نماید.

۵- هزینه ها و پرداختها


این خدمت (تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور) به صورت رایگان ارائه می شود.


۶- دوره عملکرد


این توافق نامه ( تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور ) تا اطلاع ثانوی بدون تغییر است و در صورت تغییر، نسخه بروز شده آن در پورتال قرار میگیرد و اطلاع رسانی لازم به خدمت گیرندگان صورت می پذیرد.


۷- خاتمه توافقنامه


با توجه به اینکه این خدمت ( تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور ) بر اساس ابلاغ وزیر تعاون به شهروندان ارائه میگردد تا ابلاغ قانون جدید مبنی بر خاتمه ارائه خدمت، به شهروندان خدمت رسانی می گردد.