در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوز تجهیزات رادیوییمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تجهیزات رادیویی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید و فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی

241 1397/09/14 ماده 3
فرآیند صدور مجوز تجهیزات رادیویی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تجهیزات رادیویی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
درخواست متقاضی 10030
لیست بیمه کارکنان 100333
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 100495
پروانه اشتغال معتبر 100956
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره 1001118
ارائه گزارش آمار فعالیت شرکت (پس از صدور پروانه- هر سه ماه یک بار) 1001125
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001127
تصاویر برابر اصل شده تمام صفحات اساسنامه 1001129
گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001130
معرفی کارشناس فنی توسط مدیر عامل 1001131
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده 1001133
دو قطعه عکس پرسنلی 4*3 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001134
فرم تکمیل شده اعلام نشانی مراکز خدمات پس از فروش و شعب منضم به کروکی محل آنها 1001136
فرم تکمیل شده تعهدنامه (موارد فنی) در سربرگ رسمی و با امضاء بالاترین مقام صاحب امضاء و مهر شرکت 1001138
تعهدنامه شرکت مبنی بر ارائه خدمات پس ازفروش محصولات (حداقل یک سال) 1001139

– – – – – 

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 1-6
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
تاییدیه مراجع ذی صلاح 10136 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 60 www.ict.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 3-2

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 تبصره 2
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 6
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 6
مدت زمان صدور مجوز تجهیزات رادیویی

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار

956 1396/04/28 9
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 1-7
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید و فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی

241 1397/09/14 ماده 3
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
درخواست متقاضی 10030
لیست بیمه کارکنان 100333
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 100495
پروانه اشتغال معتبر 100956
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره 1001118
ارائه گزارش آمار فعالیت شرکت (پس از صدور پروانه- هر سه ماه یک بار) 1001125
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001127
تصاویر برابر اصل شده تمام صفحات اساسنامه 1001129
گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001130
معرفی کارشناس فنی توسط مدیر عامل 1001131
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده 1001133
دو قطعه عکس پرسنلی 4*3 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001134
فرم تکمیل شده اعلام نشانی مراکز خدمات پس از فروش و شعب منضم به کروکی محل آنها 1001136
فرم تکمیل شده تعهدنامه (موارد فنی) در سربرگ رسمی و با امضاء بالاترین مقام صاحب امضاء و مهر شرکت 1001138
تعهدنامه شرکت مبنی بر ارائه خدمات پس ازفروش محصولات (حداقل یک سال) 1001139

– – – – – 

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 1-6
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
تاییدیه مراجع ذی صلاح 10136 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 60 www.ict.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 3-2

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 تبصره 2
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 6
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 6
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار

956 1396/04/28 9
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 1-7
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز تجهیزات رادیویی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تجهیزات رادیویی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کروکی 10025
درخواست متقاضی 10030
گزارش عملکرد 100212
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره 1001118
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001127
گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001130
معرفی کارشناس فنی توسط مدیر عامل 1001131
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده 1001133
دو قطعه عکس پرسنلی 4*3 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001134
فرم تکمیل شده اعلام نشانی مراکز خدمات پس از فروش و شعب منضم به کروکی محل آنها 1001136

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 1-6

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 1-7
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 7
مدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز تجهیزات رادیویی
فرآیند اصلاح مجوز تجهیزات رادیویی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 32-3

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 12-1-6

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 3-1-6
ضوابط خاص اصلاح مجوز تجهیزات رادیوییمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز تجهیزات رادیویی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید و فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی

241 1397/09/14 1-8
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تجهیزات رادیویی


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

225 1386/08/06 1-8