5/5 - (1 امتیاز)

تعرفه خدمات ثبتی ( تعرفه خدمات ثبت شرکت ) 1401


به منظور توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل در امور ثبتی مراجعان، پیشگیری از واسطه گری در انجام امور ثبتی مردم «تعرفه خدمات ثبتی ( تعرفه خدمات ثبت شرکت) 1401 با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی» توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

در اجرای تکالیف قانونی بند (ج) ماده (۱۲) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات آن و بند (۳) ماده (۳۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات آن و در راستای بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۰ و ماده (۲) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۹۹ رئیس قوه قضائیه و به منظور توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل در امور ثبتی مراجعان و پیشگیری از واسطه گری در انجام امور ثبتی مردم، «تعرفه خدمات ثبت شرکت) 1401 با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی» به شرح مواد ذیل است:

ماده ۱- جهت انجام خدمات مندرج در جدول تعرفه به شرح پیوست، به دو طریق زیر عمل می‌شود:

الف – به صورت خودکاربری: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌های سازمان ثبت خدمات موصوف را دریافت کنند. سامانه‌های ذیربط از طریق سایت سازمان به اطلاع عموم خواهد رسید.

ب – دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور: در صورت مراجعه شهروندان به دفاتر فوق، هزینه خدمات مطابق جدول مذکور خواهد بود.

ماده ۲- نحوه توزیع عادلانه بین دفاتر اسناد رسمی تابع شیوه نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.

ماده ۳- اسناد اشخاص بی بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر، تنظیم و ثبت می‌شود. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که توسط هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز پیشنهاد و به تصویب رئیس سازمان ثبت می‌رسد.

ماده ۴- دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می‌کنند.

جدول تعرفه خدمات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی

ردیفنوع خدمتتعرفه
۱ورود اطلاعات صورتجلسه ها درسامانه جامع(سهامی عام و خاص)سهامی عام هر صورت جلسه ۲۰۰،۰۰۰ تومان

سهامی خاص هر صورت جلسه ۱۰۰،۰۰۰ تومان

۲ورود اطلاعات صورتجلسه ها درسامانه جامع(شرکت های غیر سهامی)هر صورتجلسه ۷۰،۰۰۰ تومان
۳ورود اطلاعات صورتجلسه و موسسات غیر تجاریهر صورتجلسه ۵۰،۰۰۰ تومان
۴ورود اطلاعات درخواست ثبت شرکت سهامی خاصهر درخواست ۲۰۰،۰۰۰ تومان
۵ورود اطلاعات درخواست ثبت شرکت سهامی عام در دو مرحلههر درخواست۳۰۰،۰۰۰ تومان
۶ورود اطلاعات درخواست تاسیس موسسات غیر تجاریهر درخواست۱۵۰،۰۰۰ تومان
۷درخواست اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی(حقیقی و حقوقی)حقیقی ۵۰،۰۰۰ تومان
حقوقی ۵۰،۰۰۰ تومان
۸درخواست اظهار نامه دفتر ثبت تجاریهر درخواست۳۰،۰۰۰ تومان
۹درخواست کد فراگیر اتباع خارجی برای جراعان دفاتررایگان
۱۰ورود اطلاعات تکمیلی در صورت نقص یا ایراد در موضوعات ۱ تا ۶ این جدولهر درخواست۳۰،۰۰۰ تومان
۱۱انجام خدمات احرازی ذی سمت بودن پس از تهیه پیش نویس سندرایگان
۱۲ثبت نام در سامانه ثنا برای مراجعان دفتررایگان
۱۳درخواست تقاضای تعویض سند مالکیت  ارسال آنهر درخواست۳۰،۰۰۰ تومان
۱۴ورود اطلاعات  و ارسال اظهار نامه مالکیت اختراعات و علایم تجاری و نشانه های جغرافیایی و تغییرات آنهر درخواست۱۵۰،۰۰۰ تومان
۱۵ورود اطلاعات و ارسال اظهارنامه مالکیت طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی و تغییرات آنهر درخواست۲۰۰،۰۰۰ تومان