5/5 - (1 امتیاز)

تعرفه خدمات ثبتی ( تعرفه خدمات ثبت شرکت ) 1402


به منظور توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل در امور ثبتی مراجعان، پیشگیری از واسطه گری در انجام امور ثبتی مردم «تعرفه خدمات ثبتی ( تعرفه خدمات ثبت شرکت) 1402 با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی» توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

در اجرای تکالیف قانونی بند (ج) ماده (۱۲) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات آن و بند (۳) ماده (۳۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات آن و در راستای بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۰ و ماده (۲) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۹۹ رئیس قوه قضائیه و به منظور توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل در امور ثبتی مراجعان و پیشگیری از واسطه گری در انجام امور ثبتی مردم، «تعرفه خدمات ثبت شرکت) 1401 با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی» به شرح مواد ذیل است:

ماده ۱- جهت انجام خدمات مندرج در جدول تعرفه به شرح پیوست، به دو طریق زیر عمل می‌شود:

الف – به صورت خودکاربری: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌های سازمان ثبت خدمات موصوف را دریافت کنند. سامانه‌های ذیربط از طریق سایت سازمان به اطلاع عموم خواهد رسید.

ب – دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور: در صورت مراجعه شهروندان به دفاتر فوق، هزینه خدمات مطابق جدول مذکور خواهد بود.

ماده ۲- نحوه توزیع عادلانه بین دفاتر اسناد رسمی تابع شیوه نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.

ماده ۳- اسناد اشخاص بی بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر، تنظیم و ثبت می‌شود. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که توسط هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز پیشنهاد و به تصویب رئیس سازمان ثبت می‌رسد.

ماده ۴- دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می‌کنند.

جدول تعرفه خدمات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی

ردیف نوع خدمت تعرفه
۱ ورود اطلاعات صورتجلسه ها درسامانه جامع(سهامی عام و خاص) سهامی عام هر صورت جلسه ۲۰۰،۰۰۰ تومان

سهامی خاص هر صورت جلسه ۱۰۰،۰۰۰ تومان

۲ ورود اطلاعات صورتجلسه ها درسامانه جامع(شرکت های غیر سهامی) هر صورتجلسه ۷۰،۰۰۰ تومان
۳ ورود اطلاعات صورتجلسه و موسسات غیر تجاری هر صورتجلسه ۵۰،۰۰۰ تومان
۴ ورود اطلاعات درخواست ثبت شرکت سهامی خاص هر درخواست ۲۰۰،۰۰۰ تومان
۵ ورود اطلاعات درخواست ثبت شرکت سهامی عام در دو مرحله هر درخواست۳۰۰،۰۰۰ تومان
۶ ورود اطلاعات درخواست تاسیس موسسات غیر تجاری هر درخواست۱۵۰،۰۰۰ تومان
۷ درخواست اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی(حقیقی و حقوقی) حقیقی ۵۰،۰۰۰ تومان
حقوقی ۵۰،۰۰۰ تومان
۸ درخواست اظهار نامه دفتر ثبت تجاری هر درخواست۳۰،۰۰۰ تومان
۹ درخواست کد فراگیر اتباع خارجی برای جراعان دفاتر رایگان
۱۰ ورود اطلاعات تکمیلی در صورت نقص یا ایراد در موضوعات ۱ تا ۶ این جدول هر درخواست۳۰،۰۰۰ تومان
۱۱ انجام خدمات احرازی ذی سمت بودن پس از تهیه پیش نویس سند رایگان
۱۲ ثبت نام در سامانه ثنا برای مراجعان دفتر رایگان
۱۳ درخواست تقاضای تعویض سند مالکیت  ارسال آن هر درخواست۳۰،۰۰۰ تومان
۱۴ ورود اطلاعات  و ارسال اظهار نامه مالکیت اختراعات و علایم تجاری و نشانه های جغرافیایی و تغییرات آن هر درخواست۱۵۰،۰۰۰ تومان
۱۵ ورود اطلاعات و ارسال اظهارنامه مالکیت طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی و تغییرات آن هر درخواست۲۰۰،۰۰۰ تومان