به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

 

مرجع صدورمشخصات استعلاماستعلام
 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تعیین دید رادیویی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تعیین دید رادیویی

11691 1391/01/29 ماده 3 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تعیین دید رادیویی


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه نقشه هوایی و کروکی مختصات بنا 12695

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه تعیین دید رادیویی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید تعیین دید رادیویی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تعیین دید رادیویی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تعیین دید رادیویی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز