در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تاییدیه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدورمشخصات


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه ثبت تغییرات اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 ۵۶ دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه ثبت تغییرات اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی 10433
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 11584
تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت پایان خدمت و مدرک تحصیلی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل 12082
مستندات هویت و شناسایی متقاضی 12820
ارائه اصل یا کپی برابر اصل شده محضری مدرک تحصیلی 12984

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 56 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید تاییدیه ثبت تغییرات اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه ثبت تغییرات اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه ثبت تغییرات اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه ثبت تغییرات اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه ثبت تغییرات اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو تاییدیه ثبت تغییرات اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگفایلی وجود ندارد


صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه ثبت تغییرات اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 ۵۶ دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه ثبت تغییرات اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی 10433
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 11584
تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت پایان خدمت و مدرک تحصیلی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل 12082
مستندات هویت و شناسایی متقاضی 12820
ارائه اصل یا کپی برابر اصل شده محضری مدرک تحصیلی 12984

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 56 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید تاییدیه ثبت تغییرات اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه ثبت تغییرات اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
اصلاح

فرآیند اصلاح تاییدیه ثبت تغییرات اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه ثبت تغییرات اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال تاییدیه ثبت تغییرات اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو تاییدیه ثبت تغییرات اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگفایلی وجود ندارد