در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تاییدیه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدورمشخصات


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه تغییر موضوع فعالیت شرکت لیزینگ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 ۵۶ هرگونه تغييرات ثبتي شرکت ليزينگ از جمله تغيير در مفاد اساسنامه و ميزان سرمايه، منوط به موافقت قبلي بانک مرکزي و اخذ اجازه نامه تغييرات ثبتي از آن بانک مي باشد.
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه تغییر موضوع فعالیت شرکت لیزینگ


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 11245

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 56 هرگونه تغييرات ثبتي شرکت ليزينگ از جمله تغيير در مفاد اساسنامه و ميزان سرمايه، منوط به موافقت قبلي بانک مرکزي و اخذ اجازه نامه تغييرات ثبتي از آن بانک مي باشد.
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید تاییدیه تغییر موضوع فعالیت شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه تغییر موضوع فعالیت شرکت لیزینگفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه تغییر موضوع فعالیت شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه تغییر موضوع فعالیت شرکت لیزینگفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه تغییر موضوع فعالیت شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو تاییدیه تغییر موضوع فعالیت شرکت لیزینگفایلی وجود ندارد


صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه تغییر موضوع فعالیت شرکت لیزینگ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 ۵۶ هرگونه تغييرات ثبتي شرکت ليزينگ از جمله تغيير در مفاد اساسنامه و ميزان سرمايه، منوط به موافقت قبلي بانک مرکزي و اخذ اجازه نامه تغييرات ثبتي از آن بانک مي باشد.
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه تغییر موضوع فعالیت شرکت لیزینگ


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 11245

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 56 هرگونه تغييرات ثبتي شرکت ليزينگ از جمله تغيير در مفاد اساسنامه و ميزان سرمايه، منوط به موافقت قبلي بانک مرکزي و اخذ اجازه نامه تغييرات ثبتي از آن بانک مي باشد.
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید تاییدیه تغییر موضوع فعالیت شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه تغییر موضوع فعالیت شرکت لیزینگفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
اصلاح

فرآیند اصلاح تاییدیه تغییر موضوع فعالیت شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه تغییر موضوع فعالیت شرکت لیزینگفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال تاییدیه تغییر موضوع فعالیت شرکت لیزینگ


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو تاییدیه تغییر موضوع فعالیت شرکت لیزینگفایلی وجود ندارد