در این مقاله قصد داریم نحوه تاییدیه ثبت افزایش سرمایه صندوق قرض الحسنه ( آورده نقدی هیات امنا صندوق های قرض الحسنه ) اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تاییدیه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور تاییدیه ثبت افزایش سرمایه صندوق قرض الحسنهمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه ثبت افزایش سرمایه صندوق قرض الحسنه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10722 1395/11/10 ماده 21 بند الف دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گواهی مسدودی سرمایه 11013
صورتجلسه مجمع عمومی عادی 11243
تایید عملکرد 11643

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید تاییدیه افزایش سرمایه صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه افزایش سرمایه صندوق قرض الحسنهفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه افزایش سرمایه صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه افزایش سرمایه صندوق قرض الحسنهفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه ثبت افزایش سرمایه صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال تاییدیه ثبت افزایش سرمایه صندوق قرض الحسنهفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه ثبت افزایش سرمایه صندوق قرض الحسنه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10722 1395/11/10 ماده 21 بند الف دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گواهی مسدودی سرمایه 11013
صورتجلسه مجمع عمومی عادی 11243
تایید عملکرد 11643

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
تمدید
فرآیند تمدید تاییدیه افزایش سرمایه صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه افزایش سرمایه صندوق قرض الحسنهفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح تاییدیه افزایش سرمایه صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه افزایش سرمایه صندوق قرض الحسنهفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال تاییدیه ثبت افزایش سرمایه صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال تاییدیه ثبت افزایش سرمایه صندوق قرض الحسنهفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز