به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

ثبت برند نخ و ریسمان

طبقه 23 برند مربوط است به ثبت برند نخ و ریسمان برای استفاده نساجی. مواردی که درا دامه ذکر می شود تماما براساس آخرین تغییرات اعمال شده توسط سازمان جهانی مالکیت فکری یا همان wipo می باشد.

طبقات برند در 45 طبقه قرار دارد که هر طبقه به برند مخصوصی تعلق دارد. برای ثبت شرکت و ثبت برند خوب است که بدانید برند مورد نظر شما در کدام طبقه قرار گرفته است و برای اینکه برند مورد نظرتان را به ثبت برسانید باید مشخص کنید در کدام طبقه قرار دارد.

همانطور که گفته شد طبقه 23 برند یا همان ثبت برند نخ شامل نخ های مصنوعی و طبیعی و موضوعاتی از این دست برای استفاده در صنعت نساجی می باشد.

ثبت برند نخ و ریسمان بطور کلی شامل موارد زیر می باشد:

  • الیاف شیشه ، الاستیک ، لاستیک و پلاستیک برای استفاده نساجی
  • اقلام لازم برای گلدوزی ، رفو و دوخت
  • ابریشم تابیده ، پنبه تابیده ، پشم تابیده

این طبقه از برند شامل موارد زیر نمی شود:

  • موضوعات خاص برای استفاده های خاص ، به عنوان مثال ، موضوعات شناسایی برای سیم های الکتریکی ، موضوع جراحی ، موضوعات از فلزات گرانبها جواهرات
  • موضوعات, دیگر از برای استفاده از پارچه و منسوجات، که با توجه به مواد که آنها ساخته شده طبقه بندی، برای مثال،موضوعات برای اتصال از فلز و نه از فلزو موضوعات الاستیک، موضوعات از لاستیک یا پلاستیک، موضوعات فایبر گلاس .

مطالعه بیشتر :

آموزش ثبت برند نخ و ریسمان

ما در ادامه موادی که در این دسته و طبقه قرار می گیرند را برای شما بصورت جزء به جزء آورده ایم:

۲۳۰۰۳۱  نخ چنویل

۲۳۰۰۰۶  نخ و الیاف سخت و زبر

۲۳۰۰۰۲  نخ برای ثبت برند نخ و ریسمان

۲۳۰۰۱۵  دارنینگ نخ

۲۳۰۰۱۹  مواد مورد نیاز الاستیک و نخ برای استفاده از پارچه

۲۳۰۰۰۳  موضوعات گلدوزی و نخ

۲۳۰۰۱۷  موضوع فایبر گلاس برای استفاده در نساجی

۲۳۰۰۰۵  نخ کنف

۲۳۰۰۱۱  نخ جوت

۲۳۰۰۱۳  نخ کتانی

۲۳۰۰۱۸  مواد لاستیکی برای استفاده در نساجی

۲۳۰۰۰۹  مواد و نخ دوخت

۲۳۰۰۰۷  نخ ابریشم

۲۳۰۰۰۸  پنبه تابیده

۲۳۰۰۱۶  ابریشم تابیده

۲۳۰۰۱۰  نخ تابیده برای ثبت برند نخ و ریسمان

۲۳۰۰۱۲  پشم تابیده/  پارچه ورستد

۲۳۰۰۳۲  موضوع فلز برای گلدوزی

۲۳۰۰۲۰  موضوعات از مواد پلاستیکی برای استفاده از پارچه و منسوجات

۲۳۰۰۰۴  موضوعات و نخ های پشمی

۲۳۰۰۰۱  نخ /  موضوع