ثبت برند


در این مقاله می خواهیم درباره ثبت برند و یا همان ثبت علامت تجاری صحبت کنیم. اینکه چه مراحلی برای ثبت برند وجود دارد و یا برای ثبت برند چه مدارکی لازم است. همچنین درباره هزینه لازم ثبت برند و مراحل ثبت برند به تفصیل صحبت خواهیم کرد. در مقاله ” علامت تجاری ” به تعریف آن و انواع آن پرداختیم و گفتیم که علامت تجاری چه خصوصیاتی باید داشته باشد.

بیشتر بدانید :

علامت تجاری

تعریف ثبت علامت تجاری


حق استفاده انحصاری از علامت تجاری فقط به کسی تعلق می گیرد که آن را به ثبت رسانده است  . ثبت علامت تجاری که در ایران با ثبت برند شناخته می شود کاملا اختیاری است مگر در مواردی که قانون ثبت آن را الزامی دانسته باشد . به عنوان مثال ، برای جلوگیری از تقلب و تقلید و تسهیل نظارت در ساخت کالاهایی که برای مصرف مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود، نصب و ثبت اجباری علامت صنعتی بر روی تمام اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی الزامی است.

تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مشروحه در ماده ۵ اعم از آنکه در داخل ایران و یا در خارج ساخته و وارد کشور شده و در بازار تحت اسم مشخصی با نصب برچسب به معرض فروش قرار می گیرند باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح گردد :


 • نام تجاری و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا.
 • شماره ثبت برند در ایران .
 • از زمان اعلام وزارت بهداشت ، شماره و تاریخ اجازه وزارتخانه مزبور برای ساختن یا به معرض فروش گذاشتن در ایران نیز الزامی است.
 • علائمی که برای اجناس ساخت ایران انتخاب می شوند و دارای کلمات یا عبارات تفننی می باشند باید به حروف فارسی نوشته شده و استعمال علامت به حروف خارجی به شرطی مجاز دانسته شده که با حروف ریز نوشته شده و کلمات ساخت ایران به آن اضافه گردد .

کلیه کارخانه های داخلی یا خارجی مقیم ایران و همچنین شعبات و نمایندگان تجارتخانه ها و تولیدکنندگان و واردکنندگان به طور عموم مکلف به رعایت موارد مذکور می باشند.


نصب و ثبت اجباری علائم در موارد زیر ، در صورتی که به طور مستقیم از خارج بوسیله آزمایشگاه با کارخانه با فروشنده اختصاصی آنان وارد نشود از اجرای ثبت علامت در ایران الصاق برچسب نامبرده معاف می باشد.


 • نمونه هایی که عبارت (نمونه) روی آن قید شده و فروش آن ممنوع باشد .
 • اجناسی که مستقیما برای مصارف خصوصی که زیادتر از مصرف شخصی نباشد به ایران وارد شود ، برچسب موصوف در آیین نامه باید به نحوی بر روی کالا نصب شود که نتوان آن را از روی جلد یا ظروفی که در آن کالا به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم برچسب باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده و علامت و شماره ثبت برند و از هنگامی که وزارت بهداشت اعلام می کند ، شماره و تاریخ اجازه فروش در ایران خوانا باشد.
 • ضمنا نوشته های مذکور بر روی برچسب کالاها ممکن است به زبان خارجی یا ایرانی یا هر دو باشد. یکی دیگر از موارد قانون ثبت شرکت و ثبت برند اجباری ۲۹ خرداد ۱۳۳۴ در امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و قانون ۲۲ تیرماه ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی راجع به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی می باشد که ثبت داروهای اختصاصی و کسب پروانه از وزارت بهداشت را تحت شرایط مندرج در مواد مذکور الزامی دانسته و مجازات جزایی نیز برای متخلفين پیش بینی نموده است .

تقاضای ثبت برند و علامت باید در اظهار نامه ثبت علامت بازرگانی در سه نسخه روی نمونه های چاپی از طرف متقاضی با وکیل وی تهیه و تسلیم گردد .


اظهارنامه مذکور باید دارای تاریخ و امضا بوده و حاوی نکات زیر باشد:


 • امضا کننده اظهارنامه ثبت برند ، صاحب علامت .
 • اقامتگاه قانونی (شخص حقیقی یا حقوقی ).
 •  رشته تجارت با نوع صنعت اسم و اقامتگاه اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ و اخطار را دارند.
 • شرح و توصیف علامت مثلا اگر نوشابه به نام کوثر باشد عبارت کوثر در وسط ذوزنقه با تصویر بیضی دربالای ذوزنقه با تصویر بیضی دربالای ذوزنقه نوشته می شود.
 • طرز مخصوص استفاده از علامت مانند اینکه قید شود به وسایل مختلف به هر شکل و رنگ و اندازه و نوع چاپ.

اظهارنامه باید دارای ضمایم زیر باشد:


 • نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالت نامه در صورتی که تقاضای ثبت برند توسط وکیل به عمل آید.
 • ده عدد نمونه علامت به طریقی که استعمال می شود به علاوه نمونه های اضافی به تعداد یک نمونه برای هر طبقه اضافی که در خواست می شود.
 • درخواست کننده باید بر روی هر اظهار نامه یک نمونه علامت را الصاق و آن را امضا نماید ، نمونه سوم در موقع ثبت برند بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود.
 • علامتی که برجسته یا گود در روی شی ای نشان داده می شود بر روی کاغذ نقش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند.
 • بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات زده می شود، به طریقی یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بر روی صفحه قرار گیرد.
 • یک کلیشه برای چاپ علامت و به طور وضوح ( ابعاد کلیشه مزبور نباید از ۱۰ سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند ) در صورت که علامت عبارت از یک یا چند کلمه بوده و دارای هیچ گونه تصویر و حروف مخصوصی نباشد تقاضا کننده مجبور به ضمیمه کردن کلیشه نخواهد بود.
 • در صورتی که ثبت برند در خارج انجام شده باشد تسليم رونوشت گواهی شده از طرف اداره صادر کننده آن به زبان اصلی به انضمام ترجمه غیر رسمی آن به فارسی به مسئولیت تقاضا کننده الزامی است.

سازمان ثبت اختراعات و علامت تجاري پس از دریافت اظهارنامه ، نحوه تنظیم آن را با مقررات تطبيق، و مراتب را در دفتر ثبت می کند سپس نسخه دوم اظهارنامه را امضا و مهر نموده به متقاضی به عنوان رسید مسترد می دارد .

سازمان ثبت اختراعات و علامت تجاري مکلف است که ظرف ۱۵ روز اظهارنامه و سایر مدارک مذکور را مورد بررسی قرار داده و چنانچه نواقصی در آنها مشاهده نماید مراتب را جهت رفع نقص به متقاضی ابلاغ کند.

اما در صورت کامل بودن اظهارنامه ثبت برند ، علامت مورد تقاضا را به ثبت رسانیده و مراتب را در روزنامه رسمی با قید نام و نشانی صاحب علامت و کالاهایی که در آنها از علامت استفاده می شود آگهی نماید.

در صورتی که ظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از طرف اشخاص ذینفع به عمل نیاید، اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت برند رسانیده و گواهی ثبت علامت یا همان گواهی ثبت برند را به درخواست کننده تسلیم می نماید.

سازمان ثبت اختراعات و ثبت برند و علامت تجاری  ظرف ۳۰ روز پس از ثبت برند، آگهی مجدد در روزنامه رسمی منتشر می نماید که باید حاوی کلیه نکات مندرج در ماده ۱۱ آیین نامه باشد. قانونگذار به اداره ثبت و اشخاص ثالث ذينفع حق داده که چنانچه علامت مخالف مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد ، براساس مواد ۱۶  تا ۲۳ قانون  ثبت اختراعات و علامت تجاری اعتراض را مطرح نماید و به دعاوی مطروحه مربوط به علامت تجاری در دادگاههای تهران با رعایت مواد ۴۶ قانون ثبت اختراعات و علامت تجاری ( ۶۳ و ۶۴ و ۶۵) رسیدگی می شود.

اعتبار علامت تجاری از تاریخ تسليم اظهارنامه به مدت ۱۰ سال می باشد و صاحب علامت می تواند پس از انقضای مهلت مزبور ظرف ۶ ماه به تمدید یا تجدید ثبت برند خود اقدام کند.


هزینه ثبت برند


 • حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیرایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار ریال .
 • حق الثبت علامت ، قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعا بیست و هشت هزار ریال .
 • حق الثبت علامت ، قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیرایرانی مقطوعا یک میلیون و دویست هزارریال .
 • برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه وحق الثبت علامت پنج هزار ریال .
 • برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هرطبقه اضافی برای متقاضیان غیرایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت سی هزار ریال .
 • حق الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمی خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند


1- شخصیت حقیقی

• کپی شناسنامه و کارت ملی مالک
• نمونه آرم یا لوگو تایپ نوشتاری برند (اختیاری)
• اگر برند لاتین باشد یا حتی ریشه عربی داشته باشد داشتن کارت بازرگانی الزامی است.
مجوز فعالیت (پروانه بهره برداری، کسب، جواز کارگاهی یا صنعتی )
• اطلاعات تماس

2- شخصیت حقوقی :

• کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان حق امضا
• روزنامه تأسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره شخص حقوقی
• نمونه آرم یا لوگو و تایپ نوشتاری برند (اختیاری)
• اگر برند لاتین باشد یا حتی ریشه عربی داشته باشد داشتن کارت بازرگانی الزامی است.
مجوز فعالیت ( پروانه بهره برداری، کسب، جواز کارگاهی یا صنعتی)
• اطلاعات تماس

مراحل لازم برای ثبت برند :


1- استعلام برند

2- ثبت نام و فعالسازی در سامانه مالکیت معنوی

3- ارسال اظهارنامه

4- آگهی نوبت اول و تشکیل پرونده

5- انتشار آگهی تقاضای برند در روزنامه رسمی

6- صدور شماره ثبت برند

7- انتشار آگهی رسمی برند در روزنامه رسمی

8- دریافت گواهی نامه ثبت برند