1/5 - (1 امتیاز)

مجوز ثبت شرکت بیمه در سرزمین اصلی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوزو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدورمشخصات مجوز


تمدید

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت شرکت بیمه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

286 1380/06/06 بند ث ماده 1 موافقت اصولی : موافقت با درخواست تاسیس موسسه بیمه که پس از اخذ مصوبه مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران به منظور تشکیل پرونده ثبتی و پذیره نویسی سهام صادر می شود.

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

286 1380/06/06 ماده 15 پس از تعیین سرمایه، تصویب اساسنامه و همچنین تعیین مدیران بازرس قانونی و سایر موارد مندرج در قانون تجارت در مجمع عمومی موسس، همچنین تعیین مدیرعامل و در صورت لزوم محاسب فنی، بیمه مرکزی ایران با رعایت مقررات پروانه تاسیس موسسه بیمه را صادر خواهد کرد.

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

1214 1350/03/30 ماده 37 ثبت هر موسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تاسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر می‌شود خواهد بود .

همچنین ثبت تغییرات بعدی در اساسنامه و افزایش سرمایه و کاهش سرمایه و نقل و انتقال سهام موسسات بیمه ای که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران می باشد.

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت شرکت بیمه


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر اساسنامه 10012
پرسشنامه تاييديه فني مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي 100681
فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس 100774
برنامه جامع عملیاتی 100812
صورتجلسه مجمع عمومی موسس 1001159عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

286 1380/06/06 ماده 15 پس از تعیین سرمایه، تصویب اساسنامه و همچنین تعیین مدیران بازرس قانونی و سایر موارد مندرج در قانون تجارت در مجمع عمومی موسس، همچنین تعیین مدیرعامل و در صورت لزوم محاسب فنی، بیمه مرکزی ایران با رعایت مقررات پروانه تاسیس موسسه بیمه را صادر خواهد کرد.
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

286 1380/06/06 مواد 1 تا 5
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

1233 1395/11/26 بند 6 عناوین
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز ثبت شرکت بیمه در سرزمین اصلی
نمونه مجوز ثبت شرکت بیمه در سرزمین اصلی صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ثبت شرکت بیمه در سرزمین اصلی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز ثبت شرکت بیمه در سرزمین اصلی
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز ثبت شرکت بیمه در سرزمین اصلی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز ثبت شرکت بیمه در سرزمین اصلیفرآیند اصلاح مجوز ثبت شرکت بیمه در سرزمین اصلی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند مجوز ثبت شرکت بیمه در سرزمین اصلی


شرایط و مدارک لازم برای مجوز ثبت شرکت بیمه در سرزمین اصلی
ضوابط خاص مجوزمدت زمان مجوز ثبت شرکت بیمه در سرزمین اصلی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه مجوز ثبت شرکت بیمه در سرزمین اصلی