مجوز ثبت شرکت بیمه در سرزمین اصلی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوزو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدورمشخصات مجوز


تمدید

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

286 1380/06/06 بند ث ماده 1 موافقت اصولی : موافقت با درخواست تاسیس موسسه بیمه که پس از اخذ مصوبه مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران به منظور تشکیل پرونده ثبتی و پذیره نویسی سهام صادر می شود.

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

286 1380/06/06 ماده 15 پس از تعیین سرمایه، تصویب اساسنامه و همچنین تعیین مدیران بازرس قانونی و سایر موارد مندرج در قانون تجارت در مجمع عمومی موسس، همچنین تعیین مدیرعامل و در صورت لزوم محاسب فنی، بیمه مرکزی ایران با رعایت مقررات پروانه تاسیس موسسه بیمه را صادر خواهد کرد.

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

1214 1350/03/30 ماده 37 ثبت هر موسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تاسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر می‌شود خواهد بود .

همچنین ثبت تغییرات بعدی در اساسنامه و افزایش سرمایه و کاهش سرمایه و نقل و انتقال سهام موسسات بیمه ای که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران می باشد.

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر اساسنامه 10012
پرسشنامه تاييديه فني مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي 100681
فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس 100774
برنامه جامع عملیاتی 100812
صورتجلسه مجمع عمومی موسس 1001159عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

286 1380/06/06 ماده 15 پس از تعیین سرمایه، تصویب اساسنامه و همچنین تعیین مدیران بازرس قانونی و سایر موارد مندرج در قانون تجارت در مجمع عمومی موسس، همچنین تعیین مدیرعامل و در صورت لزوم محاسب فنی، بیمه مرکزی ایران با رعایت مقررات پروانه تاسیس موسسه بیمه را صادر خواهد کرد.
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

286 1380/06/06 مواد 1 تا 5
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

1233 1395/11/26 بند 6 عناوین
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ثبت شرکت بیمه در سرزمین اصلی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ثبت شرکت بیمه در سرزمین اصلی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند مجوز ثبت شرکت بیمه در سرزمین اصلی


شرایط و مدارک لازم برای مجوز
ضوابط خاص مجوزمدت زمان مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه مجوز