ثبت شرکت در عمان

در این مقاله سعی داریم تا اطلاعات کامل و جامعی در زمینه ثبت شرکت در عمان و هزینه لازم برای این کار به شما ارائه دهیم. در چند سال گذشته، عمان روز به روز در حال پیشرفت است تا خود را به عنوان یکی از مهم ترین کشورها برای انجام مبادلات تجاری در خاورمیانه به جهانیان معرفی کند.

از طرفی ایرانیان نیز به دلیل مشکلات ناشی از تحریم به دنبال مهاجرت و اقامت در کشورهای خارجی هستند. از سوی دیگر، اقامت گرفتن برای ایرانیان در کشورهای اروپایی و استرالیا و کانادا روز به روز سخت تر شده است.

اگر شما هم قصد مهاجرت و اقامت در عمان را دارید این مقاله می تواند به شما کمک کند تا با روند ثبت شرکت در آن کشور آشنا شوید. همچنین می توانند با موسسه حقوقی ثبت بازرگان به شماره 021-45518 و 09120253390 تماس گرفته تا با روند ثبت شرکت بیشتر آشنا شوید.

اقامت عمان از طریق ثبت شرکت :

این روزها عمان به عنوان کشوری مطمئن برای سرمایه گذاری شناخته شده است و در حال حاضر رتبه ۴۸ را در فضای کسب و کار به خود اختصاص داده است. در حالی که رتبه ترکیه ۶۹، کویت ۱۰۴ و پاکستان ۱۱۰ می باشند. طبق آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی عمان، میزان تورم در عمان زیر ۳ درصد است و نرخ سود تسهیلات بانکی نیز بسیار پایین است.

از طرفی عمان یکی از بازارهای مناسب برای محصولات ایرانی محسوب می شود و از طرف دیگر می تواند مانند یک پل عمل کند که به ما امکان دسترسی به بازارهایی را می دهد که با توجه به مسائل سیاسی، ارتباطشان را با ایران قطع کرده اند. همچنین عمان سالهای زیادی است که با کشورهای آفریقایی تجارت می کند، به این ترتیب ایرانیان مقیم عمان می توانند از طریق تجار عمانی، به بازار آفریقا دسترسی داشته باشند.

چرا ثبت شرکت در عمان تا این اندازه طرفدار پیدا کرده است؟

بر اساس توافق نامه های گمرکی خاصی که میان عمان و آمریکا و عمان و سنگاپور منعقد گردیده ، تعرفه گمرک بین عمان و این کشورها صفر است. به این ترتیب می توانیم از عمان به عنوان پلی استفاده کنیم که کالاهای ایرانی را ارزانتر به این دو کشور صادر کنیم.

از طرف دیگر، تجار عمانی و ایرانی می توانند ارتباط عمان و کشورهای CIS ( که شامل کشورهای آذربایجان، ارمنستان ، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقزستان و مولداوی ) را گسترش داده و در نتیجه سهم ترانزیت و روابط تجاری ایران افزایش خواهد یافت. امروزه بنا به دلایل سیاسی که در دنیا اتفاق افتاده و اکثر کشورها روابط تجاری خود را با ایران قطع کرده اند ، تجار ایرانی به یک سری پایگاه در سایر کشورها نیاز دارند.

در بسیاری از کشورهای همسایه، ثبت شرکت اتباع خارجی کار بسیار دشواری شده است. اما در کشور عمان، ثبت شرکت توسط ایرانیان به مراتب آسانتر از سایر کشورها خواهد بود. همچنین می توان در مناطق آزاد عمان شرکت هایی با 100 درصد مالکیت تاسیس نمود.

توجه :

لازم به ذکر است که در سرزمین اصلی عمان نیز همین شرایط، فقط برای ایرانی ها وجود دارد. البته فعالان اقتصادی سایر کشورها نیز قادرند با حداقل ۳۰ درصد شراکت با عمانی ها، شرکت خود را ثبت نمایند. این عدد در امارات ۵۱ درصد است.

مراحل ثبت شرکت در عمان بسیار ساده و بدون پیچیدگی خاصی است. همچنین می توانید در مناطق آزاد تمامی مراحل ثبت شرکت و دریافت اقامت را با هزینه مناسب انجام دهید. همچنین برای شرکت های ایرانی که می خواهند در سرزمین اصلی عمان شرکتی با مالکیت 100 درصد تاسیس و راه اندازی کنند، مراحل ثبت شرکت توسط سازمان توسعه سرمایه گذاری و صادرات عمان (اثراء) در زمان بسیار کم انجام خواهد شد. البته لازم به ذکر است که ثبت شرکت با این شرایط فقط برای شرکت های معتبر ایرانی که توسط اتاق مشترک معرفی شوند، انجام خواهد شد.

سرمایه گذاری در عمان

دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن با ارائه ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪی اعلام کرده ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۲۰ ﻣﻴﻼدی اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﺎن را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ تبدیل نماید و درآمد ناشی از سایر صنایع جایگزین ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ شد. به این ترتیب برای اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح ، دولت اقداماتی را برای مهیا ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ در صنایع ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ انجام داده اﺳﺖ.

دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن برای اینکه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر افزایش پیدا کند ﺷﺮاﻳﻄﻲ مهیا نموده ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر بیشتر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ترغیب نماید. تعدادی از این شرایط ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 • ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ
 • دادن وام ﻫﺎی ﻛﻼن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻛﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ آسان ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران
 • ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاراﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ واردﻛﺮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛت های وارد ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ
 • ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮای وارد ﻛﺮدن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر  به مدت ده ﺳﺎل پس از شروع فعالیت
 • ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺨﺼﻲ
 • ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ده ﺳﺎل اول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 • ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ در اﺛﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن
 • ارائه ﺑﻴﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﺎدراﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ و آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ

نحوه ثبت شرکت در عمان

ایران به دلیل تحریم ها در حوزه تجارت بین الملل با مشکلاتی روبرو شده که نمی تواند تجارت خود را توسعه و گسترش دهد. به همین دلیل، امکان آغاز و یا ادامه‏‎ فعالیت شرکت های ایرانی در برخی از کشورهای جهان دشوار شده است.

از جمله مشکلات تجار ایرانی در خارج از کشور می توان به عدم تمدید ویزای مالکان شرکت ها و محدود کردن تبادلات تجاری آنها نام برد. این در حالی است که بین ایران و عمان تبادلات سیاسی، تجاری، فرهنگی و اجتماعی بسیار مطلوبی در حال انجام است و برای ایرانیان مایل به سرمایه گذاری در کشور عمان بستر مناسبی فراهم گردیده است. یکی از این فرصت های طلایی برای سرمایه گذاران ایرانی ، ثبت شرکت در عمان با مالکیت ایرانی است که سود و منفعت زیادی را برای ایرانیان به ارمغان خواهد آورد.

انواع ثبت شرکت در عمان :

ثبت شرکت در عمان به دو صورت انجام می شود:

۱- ثبت شرکت با طرف ایرانی حقیقی : یعنی اینکه طرف ایرانی یک شخص حقیقی باشد و در ایران شرکت نداشته باشد.

۲- طرف ایرانی حقوقی : به عنوان مثال ، متقاضی در صورت داشتن شرکت در ایران، باید مدارک شرکت ایرانی خود را ترجمه و به عنوان طرف ایرانی حقوقی با طرف عمانی شرکت ثبت کند.

بنا به آخرین قوانین عمان، برای ثبت شرکت ۷۰% از سهام شرکت برای طرف ایرانی و ۳۰% از سهام شرکت برای طرف عمانی خواهد بود. این درصدها طبق قوانین عمان برای ثبت شرکت در نظر گرفته شده است. البته طرف عمانی طبق قراردادی که با طرف ایرانی امضا می‎کند حق هیچ گونه دخالت در مدیریت و سود شرکت نداشته و طرف عمانی طبق این قرارداد، فقط ماهیانه یا سالیانه مبلغی دریافت می کند و در مسائل داخلی شرکت نمی تواند هیچ گونه دخالتی داشته باشد.

روش اول :

در صورتی که به روش اول یعنی طرف ایرانی حقیقی شرکت ثبت کنید، مالک یا مالکان ایرانی با سپری کردن مراحل ثبت شرکت که بین ۵ تا ۶ ماه زمان خواهد برد، می‏ توانند شرکت خود را ثبت کنند. در این روش مالک باید دفتری اجاره کرده و با استخدام کارمندان روند کاری خود را در ۶ ماه نخست از تاریخ ثبت شرکت ثابت نماید. در این دوره ۶ ماهه، اقامت ۶ ماهه نیز به مالکین اعطا شده و مالکین باید آماده بازدید ادارات مربوطه از عملکرد شرکت باشند. در صورتی که نمایندگان این ادارات و نهادها بعد از ۶ ماه روند کاری شرکت را تایید نمایند، اقامت ۲ ساله به مالکین اعطا شده که قابل تمدید خواهد بود.

روش دوم :

در صورت ثبت شرکت با روش دوم (حقوقی)، مالک ایرانی می ‎بایست مدارک شرکت غیر عمانی خود را به ادارات مربوط در عمان ارائه داده و شرکت جدید که می تواند با نام دیگری نیز ثبت شود را دایر کند. مزیت این نوع ثبت شرکت، مدت زمان کوتاه انجام مراحل ثبت شرکت (تقریبا ۳ تا ۴ ماه) و اخذ اقامت ۲ ساله بعد از ثبت شرکت می‎باشد. در این نوع ثبت شرکت، مالک تنها نیاز به اجاره مکانی برای ۲ ماه نخست خواهد داشت و بعد از آن می تواند تنها به داشتن آدرسی پستی بسنده نماید.

چند نکته مهم در زمینه ثبت شرکت در عمان :

در هر دو روش ثبت شرکت، پروانه‎ شرکت هر پنج سال یک بار تمدید می گردد و هزینه‎ سالیانه نخواهد داشت.

تنها هزینه‎ سالیانه ای که مالک ایرانی شرکت خواهد داشت، هزینه‎ اسپانسر عمانی است.

لازم به ذکر است که افتتاح حساب در بانک برای هر دو نوع شرکت امکان پذیر خواهد بود. درست است که برای هر دو نوع شرکت ، گردش مالی متناسب با موضوع فعالیت تعریف می شود، اما توصیه می شود تجاری که خواهان تبادلات مالی بالا ( به صورت خاص افتتاح LC ) با بانک های اروپایی و آمریکایی هستند از روش اول برای ثبت شرکت استفاده کنند.

مزایای ثبت شرکت در کشور عمان :

ثبت شرکت در کشور عمان دارای مزایای بسیار زیادی است که مهمترین آن ها عبارتند از :

 1. امکان صادرات و واردات کالا به سراسر جهان بدون محدودیت های بین المللی ایران
 2. دسترسی به اکثر بنادر مهم از طریق خلیج فارس، اقیانوس هند، دریای عرب، خلیج عمان، خلیج عدن، دریای سرخ و ارسال هوایی از طریق فرودگاه های بین المللی موجود درکشور عمان
 3. عضو بودن این کشور در سازمان تجارت جهانی WTO
 4. سطح بالای امنیت و ثبات اقتصادی برای سرمایه گذاری بلند مدت

روش های ثبت شرکت در عمان :

 1. ثبت شرکت محلی : درجه اول محلی – درجه دوم محلی – درجه سوم محلی – درجه چهارم محلی – درجه پنجم محلی
 2. ثبت شرکت با سرمایه گذاری خارجی
 3. درجه اول – درجه ممتاز
 4. ثبت شرکت در منطقه آزاد صنعتی (بدون نیاز به شریک عمانی)
 5. ثبت شرکت با مالکیت 100 درصد شریک ایرانی (بدون نیاز به شریک عمانی)

ثبت شرکت محلی در کشور عمان :

درجه اول محلی – درجه دوم محلی – درجه سوم محلی – درجه چهارم محلی – درجه پنجم محلی : درجه بندی این شرکت ها بر مبنای سرمایه اولیه شرکت است که در بالاترین درجه، درجه اول و در پایین ترین درجه، درجه پنجم محلی ثبت می شوند.
شرکت محلی به شرکت هایی گفته می شود که شریک عمانی بیشتر از 50 درصد از سهام شرکت را در اختیار داشته باشد. که طبق قانون کشور عمان، مالک اصلی شرکت، شریک عمانی است و شریک عمانی حق دسترسی و کنترل اموال وحساب های بانکی تمام شرکا را خواهد داشت. به همین دلیل این نوع ثبت شرکت برای ایرانیان توصیه نمی گردد.
طولانی ترین زمان اقامت برای شریک ایرانی در قالب شرکت محلی با حداکثر سهام 49 درصد به عنوان اقامت مدیر عام است که به مدت دو سال خواهد بود.

ویژگی های ثبت شرکت درجه اول در کشور عمان : ( هزینه ثبت شرکت در عمان )

 • شرکت درجه اول ، شرکت با سرمایه ثبتی 150.000 ریال عمانی ( هزینه ثبت شرکت در عمان در نوع درجه اول )
 • حداکثر سهام شرکای ایرانی 70% معادل 105.000 ریال عمانی
 • 30%  سهام شریک عمانی (کفیل)
 • حداقل سهام شرکای ایرانی 10% معادل 15.000 ریال عمانی
 • تعداد شرکای ایرانی حداکثر 3 نفر
 • دریافت کارت بازرگانی درجه اول

ویژگی های ثبت شرکت درجه ممتاز در کشور عمان : ( هزینه ثبت شرکت در عمان )

 • شرکت درجه ممتاز ، شرکت با سرمایه ثبتی 250.000 ریال عمانی ( مشاهده می کنید که هزینه ثبت شرکت در عمان در نوع درجه ممتاز بسیار بالاست. )
 • حداکثر سهام شرکای ایرانی 70% معادل 175.000 ریال عمانی
 • 30% سهام شریک عمانی (کفیل)
 • حداقل سهام شرکای ایرانی 10% معادل 25.000 ریال عمانی
 • تعداد شرکای ایرانی حداکثر 7 نفر
 • به ازای اضافه شدن هر شریک ایرانی به شرکت، افزایش سرمایه ثبتی 50.000 ریال عمانی و تغییر سرمایه ثبتی شرکت به 300.000 ریال تا 450.000 ریال عمانی
 • دریافت کارت بازرگانی درجه ممتاز
 • امکان اخذ تسهیلات بانکی بالاتر
 • امکان عضویت در لیست شرکت های مجلس مناقصات

امتیازات ویژه ثبت شرکت با سرمایه گذاری خارجی در کشور عمان :

 • اقامت با بالاترین درجه شهروندی یکساله
 • افتتاح حساب بانکی به صورت شخصی  و شرکتی
 • امکان اخذ اقامت برای تمامی شرکاء و خانواده شرکاء
 • امکان اخذ اقامت برای همسر و فرزندان زیر 18 سال
 • امکان تحصیل فرزندان در تمام مقاطع تحصیلی با توجه به وجود شعب مدارس و دانشگاه های آمریکایی و اروپایی
 • ورود به بازار بکر کشورهای عربی و آفریقایی
 • استفاده از تسهیلات ویژه بانکی
 • سهولت در اخذ ویزای کشورهای امریکایی و اروپایی برای شهروند مقیم عمان
 • یکی از مزایای کارت اقامت کشور عمان، سهولت در اخذ ویزای کشورهای امریکا، کانادا و کشورهای اروپایی می باشد.
 • همچنین امکان سفر نامحدود و بدون نیاز به دعوتنامه به کشورهای قطر، کویت و امارات متحده عربی وجود دارد.
 • ثبت شرکت در منطقه آزاد صنعتی کشور عمان بدون نیاز به شریک عمانی

 مراحل ثبت شرکت در عمان :

برای ثبت شرکت در عمان بایستی چهار مرحله طی کنید. این مراحل برای اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات لازم به اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ، اداره ﻣﺎﻟﻴﺎت و اداره ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

مرحله اول ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ را در ﺑﺎﻧﻚ سپرده گذاری نموده ﻛﻪ به مدت یک روز کاری زمان برده و ﻫﻴﭻ ﻫﺰﻳﻨﻪ ای برای آن از شما دریافت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

مرحله دوم، ثبت شرکت در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ بوده که ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آن ﻫﻔت روز است.

مرحله سوم ، معرفی و ثبت شرکت در اداره ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن انجام  آن ﻳﻚ روز بوده و بدون هزینه است.

مرحله چهارم ، ثبت نام کارمندان ﺷﺮﻛﺖ در اداره ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ که ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آن ﻳﻚ روز بوده و ﺑﺪون ﻫﺰﻳﻨﻪ است.