ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری ( تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری ) اطلاعات دقیقی به شما عزیزان ارائه دهیم. مدارک و شرایط لازم برای تاسیس و قوانینی که لازم است با آن کاملا آشنا باشید را به طور کامل و مفصل ارائه می دهیم.

در اجرای بند (2) ماده‌ی (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384، این دستورالعمل برای تعیین نحوه تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری موضوع بند (16) ماده‌ی (1) قانون مذکور، به شرح ذیل به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

تعاریف :

ماده 1- اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده­ 1 قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذر ماه 1384، به همان معانی در این دستورالعمل به‌کار می‌روند. واژه‌های دیگر بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف می‌شوند:

1. قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و اصلاحات بعدی آن است.

2. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید: منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال 1388 است.

3.مشاوره­ سرمایه گذاری : عبارتست از هرگونه مشاوره‌ موضوع بند 16 ماده‌ی 1 قانون بازار اوراق بهادار در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار که از جمله شامل موارد زیر می‌شود:

الف) توصیه به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار؛

ب) اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛

ج) اظهارنظر راجع به ارزش ( قیمت) اوراق بهادار.

4. مشتری: شخصی است که در قالب قراردادی مشخص، از خدمات مشاور سرمایه گذاری استفاده می‌کند.

5. شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است :

الف)شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و نزدیکان نسبی درجه‌ اول از طبقه‌ اول آن شخص و هر شخص حقوقی که حداقل 20 درصد منافع آن متعلق به شخص حقیقی مورد نظر باشد یا شخص حقیقی موردنظر بتواند حداقل یکی از مدیران آن را تعیین کند.

ب ) شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارتست از شخصی وابسته به واحد تجاری که استانداردهای حسابداری ملی ایران، تعریف شده است.

6. شریک عمده: یک شخص وقتی شریک عمده‌ در یک شخص حقوقی محسوب می‌شود که به همراه اشخاص وابسته به خود، حداقل ده درصد از حق رای برای انتخاب مدیران شخص حقوقی را در اختیار داشته یا حداقل در ده درصد منافع شخص حقوقی شریک باشد.

7. مؤسس عمده: یک شخص وقتی موسس عمده‌ یک شخص حقوقی در شرف تاسیس محسوب می‌شود که به همراه اشخاص وابسته به خود، حداقل ده درصد از حق‌ رای برای انتخاب مدیران شخص حقوقی را پس از تاسیس در اختیار می‌گیرد یا حداقل در ده درصد منافع شخص حقوقی پس از تاسیس، شریک می‌شود.

8. مجوز تاسیس یا تبدیل : مجوزی است که در اجرای بند 6 ماده‌ی 7 قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان صادر و به متقاضی اعطا می‌شود و در آن ضمن موافقت با ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری یا تبدیل یک شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه گذاری ، شرایط تاسیس یا تبدیل نیز قید می‌گردد.

9. مجوز فعالیت : مجوزی است که به منظور رعایت بند 1 ماده‌ی 49 قانون بازار اوراق بهادار، توسط سازمان صادر و به متقاضی اعطا می‌شود و در آن با فعالیت در زمینه‌ مشاوره‌ سرمایه گذاری موافقت می‌شود.

10. متقاضی: شخصی است که درخواست دریافت مجوز تاسیس، مجوز تبدیل یا مجوز فعالیت را به سازمان ارائه داده و حسب مورد یکی از اشخاص زیر است:

الف) درخصوص درخواست مجوز تاسیس برای ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری ، منظور نماینده‌ موسسین شرکت مشاور سرمایه گذاری در شرف تاسیس است؛

ب) درخصوص درخواست مجوز تبدیل یک شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه گذاری ، شرکت مورد نظر می‌باشد؛

ج) درخصوص درخواست مجوز فعالیت مشاوره­ سرمایه گذاری ، منظور شخص حقوقی درخواست‌ کننده دریافت مجوز فعالیت مشاوره­ سرمایه گذاری است.

اشخاص مکلف به دریافت مجوز تاسیس یا فعالیت :

ویژگی  اشخاص

شرایط اعطای مجوز ثبت شرکت مشاوره سرمایه گذاری :

1- فرم تکمیل شده‌ تقاضای صدور مجوز ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری ( پیوست شماره‌ی یک این دستورالعمل)؛

2- طرح اساسنامه که تمامی صفحات آن به امضای متقاضی رسیده است؛

3- طرح تجاری شامل اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌های شرکت برای سه سال پس از تاسیس، و ترازنامه و صورت سود (زیان) پیش‌بینی شده برای یک‌سال کامل شمسی پس از تاسیس که تمامی صفحات آن به امضای متقاضی رسیده است؛

4- پرسشنامه‌ تکمیل شده‌ مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات‌مدیره‌ شرکت مشاور سرمایه گذاری، مطابق دستورالعمل تائید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی.

 

ب) برای دریافت مجوز تبدیل یک شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه گذاری :

۱- فرم تکمیل شده­ تقاضای تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه ­گذاری ( پیوست شماره دو این دستورالعمل)؛

2- اساسنامه یا شرکت­نامه­ شرکت متقاضی؛

3- تصویر مدارک ثبت شرکت متقاضی نزد مرجع ثبت شرکت­ ها ( شامل آگهی تاسیس در روزنامه­ رسمی)؛

4- تصویر آگهی روزنامه­ رسمی مربوط به آخرین تغییرات شرکت ، صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آن­ها؛

5- صورت­های مالی حسابرسی شده­ دو سال اخیر شرکت متقاضی همراه با اظهارنظر حسابرس؛

6- طرح تجاری و برنامه ­های شرکت متقاضی برای سه سال پس از تبدیل به شرکت مشاور سرمایه گذاری مطابق فرم‌های سازمان و ترازنامه و صورت سود( زیان) پیش‌بینی شده برای یک سال پس از تبدیل؛

7- پرسشنامه­ تکمیل شده­ داوطلبین تصدی سمت‌های مدیریت شرکت پس از تبدیل به شرکت مشاور سرمایه گذاری ( مطابق دستورالعمل تایید صلاحیت مدیران نهادهای مالی).

تبصره: در مورد تقاضای مجوز تبدیل، صورت­های مالی آخرین سال مالی شرکت متقاضی باید توسط یکی از موسسات حسابرسی معتمد سازمان حسابرسی شده و راجع به آن‌ها اظهارنظر شده باشد.

ماده 4- ظرف مدت 30 روز کاری پس از تکمیل مدارک و اطلاعات موضوع ماده­ی 3، تقاضای ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری یا تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه­ گذاری توسط مدیریت مربوطه در سازمان رسیدگی شده و در صورت احراز شرایط زیرحسب مورد به تشخیص سازمان، مجوز تاسیس شرکت مشاور سرمایه گذاری یا تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه ­گذاری توسط سازمان، صادر و به متقاضی تسلیم می‌شود.

الف) شرایط موافقت با ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری:

طرح اساسنامه‌ ارائه شده، مطابق نمونه‌ مصوب سازمان برای شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری باشد؛

2- سرمایه‌ای که در نظر است هنگام تاسیس شرکت مشاور سرمایه گذاری پرداخت شود، معادل یا بیش از 3 میلیارد ریال باشد؛

3- مؤسسین و اشخاص وابسته به آن­ها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری با فعالیت مشاور سرمایه گذاری به‌عنوان مؤسس یا شریک عمده محسوب نشوند( مگر با ذکر دلایل و موافقت‌ هیات مدیره‌ سازمان) و ترکیب مؤسسین یا شرکاء به گونه ای باشد که شرکت بتواند اهداف مورد نظر برای مشاور سرمایه گذاری را دنبال نماید؛

4- مؤسسین شرکت، براساس اطلاعات و مدارک در اختیار سازمان، دارای پیشینه‌ کیفری یا تخلفاتی مؤثر نباشند؛

5- داوطلبین سمت مدیرعاملی و عضویت در هیات‌مدیره‌ شرکت، طبق دستورالعمل مربوطه صلاحیت لازم را داشته باشند؛

6- در صورتی که در نظر است قسمتی از سرمایه­ شرکت به صورت غیرنقد تامین شود، سرمایه­ غیرنقد در راستای اهداف شرکت قابل استفاده بوده و استفاده از آن در طرح تجاری شرکت پیش بینی شده و به قیمت معقول و متناسب با ارزش روز آن تقویم شده باشد؛

7- طرح تجاری، اهداف، برنامه‌ها و صورت‌های مالی پیش‌بینی شده، معقول و متناسب با شرایط تجاری موضوع فعالیت مشاور سرمایه گذاری تنظیم شده باشد؛

8- نام پیشنهادی متضمن عنوان مشاور سرمایه گذاری و مناسب بوده و با نام­ های ثبت شده­ دیگر مشابه نباشد و به ­گونه ­ای گمراه ­کننده انتخاب نشده باشد.

 

ب) شرایط موافقت با تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه گذاری :

1- جمع حقوق صاحبان سرمایه‌ شرکت، معادل یا بیش از سه میلیارد ریال باشد یا به تشخیص سازمان، با تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که در فعالیت مشاوره‌ سرمایه گذاری قابل استفاده‌اند، جمع حقوق صاحبان سهام شرکت به بیش از سه میلیارد ریال بالغ خواهد شد؛

2- ترکیب دارایی­ های شرکت و ساختار مالی آن برای فعالیت مشاوره‌ سرمایه گذاری مناسب باشد؛

3- اظهارنظر موسسه­ حسابرس معتمد سازمان در خصوص صورت­های مالی آخرین سال ( دوره) مالی فعالیت شرکت، مقبول بوده یا حاوی بندهای شرطی که نشان دهد فعالیت شرکت پس از تبدیل، در زمینه­ مشاوره سرمایه­ گذاری احتمالاً با مانع یا مشکل مواجه می­ شود، نباشد؛

4- داوطلبانی که مقرر است پس از تبدیل شرکت مشاور سرمایه گذاری سمت مدیریت ( مدیرعامل یا عضو هیات مدیره) را به عهده بگیرند، براساس دستورالعمل تایید صلاحیت مدیران نهادهای مالی، صلاحیت لازم را داشته باشند؛

5- شرکای عمده‌ شرکت متقاضی، براساس اطلاعات و مدارک در اختیار سازمان، دارای پیشینه‌ کیفری یا تخلفاتی موثر نباشند؛

6- شرکای عمده­ شرکت متقاضی و اشخاص وابسته به آنها، منفرداً و مجموعاً، در شخص حقوقی دیگری که در زمینه­ مشاوره­ سرمایه ­گذاری فعالیت می­کند، به عنوان شریک یا موسس عمده نباشند(مگر با ذکر دلایل و موافقت‌ هیات مدیره‌ سازمان)؛

7- ترکیب شرکای عمده­ شرکت متقاضی به گونه­ ای باشد که شرکت بتواند پس از تبدیل به شرکت مشاور سرمایه­ گذاری، اهداف مورد نظر برای مشاور سرمایه­ گذاری را دنبال نماید؛

8- طرح تجاری، اهداف، برنامه‌ها و صورت‌های مالی که برای دوره‌های پس از تبدیل به شرکت مشاور سرمایه گذاری پیش‌بینی شده‌اند، معقول و متناسب با شرایط تجاری موضوع فعالیت مشاور سرمایه گذاری تنظیم شده باشند؛

9- نام فعلی شرکت یا نام پیشنهادی برای شرکت پس از تبدیل، متضمن عنوان مشاور سرمایه گذاری و مناسب بوده و با نام‌های ثبت شده‌ دیگر مشابه نباشد و به گونه ای گمراه کننده انتخاب نشده باشد.

تبصره1: درصورت عدم موافقت با تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری یا تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه گذاری، موضوع باید توسط مدیریت مربوطه در سازمان و با ذکر دلایل به متقاضی اطلاع داده شود.

تبصره 2: نام شرکت می‌تواند از راه های زیر گمراه کننده باشد:

الف) استفاده از کلمات و عباراتی نظیر “ایران”، “ملی” و غیره در نام شرکت که معمولاً از طرف اشخاص و نهادهای وابسته به دولت استفاده می ­شوند در حالی که چنین وابستگی وجود نداشته باشد.

ب) استفاده از کلمات و عباراتی که عرفاً به ذهن مخاطب وابسته بودن شرکت به شخص یا اشخاص خاصی را ( اعم از دولتی یا خصوصی) متبادر نماید، در حالی که چنین وابستگی وجود نداشته باشد.

تبصره 3: در صورتی که متقاضی بعضی از شرایط مذکور در این ماده را احراز ننموده باشد، سازمان می‌تواند به تقاضای متقاضی، موافقت اصولی خود را با صدور مجوز ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری یا تبدیل شرکت متقاضی به شرکت مشاور سرمایه ­گذاری، مشروط به احراز شرایط و رعایت این دستورالعمل به متقاضی اعلام کند. در این صورت مدت زمان احراز شرایط که حداکثر شش ماه از تاریخ صدور موافقت اصولی خواهد بود، در موافقت اصولی صادره قید می‌گردد. در این صورت متقاضی موظف است برنامه‌ احراز شرایط را به سازمان ارائه کند.

ماده 5- پس از ابلاغ مجوز تاسیس مشاور سرمایه گذاری یا مجوز تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه گذاری، متقاضی شش ماه مهلت خواهد داشت تا شرکت مشاور سرمایه گذاری را به صورت یک شرکت سهامی خاص مطابق با شرایط اعلام شده، تاسیس یا شرکت موجود را مطابق شرایط اعلام شده به یک شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص تبدیل نماید و موارد لازم را در مرجع ثبت شرکت‌ ها، ثبت و مدارک مربوطه را به سازمان تسلیم کند، در غیر این‌صورت مجوز تاسیس یا مجوز تبدیل صادره از درجه‌ اعتبار ساقط خواهد شد.

تبصره: به تقاضای متقاضی و ذکر دلایل موجه، سازمان می­تواند مهلت موضوع این ماده را حداکثر سه ماه دیگر تمدید کند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری :

ماده6- حداکثر 20 روز کاری پس از تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت­ ها یا انجام تغییرات لازم در شرکت موجود برای تبدیل به شرکت مشاور سرمایه­ گذاری و ثبت تغییرات نزد مرجع ثبت شرکت‌ ها، شرکت باید مدارک زیر را به سازمان ارائه نماید تا در صورتی‌که شرایط مندرج در مجوز تاسیس یا مجوز تبدیل، رعایت شده باشد، به عنوان مشاور سرمایه گذاری موضوع بند 16ماده‌ی 1 قانون، نزد سازمان به ثبت برسد و برای دریافت مجوز تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری اقدام نماید:

۱- اساسنامه‌ شرکت ؛

2- تصویر آگهی مشخصات مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات آن‌ها در روزنامه رسمی کشور؛

3- نام ثبت شده، تاریخ ثبت، محل ثبت و شماره‌ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ ها؛

4- تصویر آگهی تاسیس یا تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور؛

5- مبلغ سرمایه‌ ثبت شده، فهرست شرکاء و میزان سرمایه‌ی پرداخت شده و تعهد شده‌ هریک؛

6- سایر مدارکی که نشان دهنده‌ احراز شرایط تعیین شده در مجوز مربوطه باشد.

مجوز فعالیت شرکت مشاور سرمایه گذاری

شرایط صدور مجوز فعالیت مشاوره سرمایه گذاری :

ماده 7– تاسیس شرکت مشاور سرمایه ­گذاری یا تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه گذاری براساس مجوز سازمان و همچنین ثبت شرکت تحت عنوان شرکت مشاور سرمایه‌گذاری مطابق مواد 5 و 6 این دستورالعمل نزد سازمان، به عنوان مجوز فعالیت در زمینه­ مشاوره­ سرمایه گذاری محسوب نمی­شود و شروع به فعالیت مشاوره‌ سرمایه‌گذاری منوط به دریافت مجوز جداگانه تحت عنوان مجوز فعالیت مشاوره‌ سرمایه‌گذاری از سازمان است. اشخاص حقوقی با احراز شرایط زیر می‌توانند با تکمیل فرم مربوطه (پیوست شماره‌ی 3) تقاضای دریافت مجوز فعالیت مشاوره‌ سرمایه‌گذاری نمایند:

۱ – متقاضی قبلاً مجوز ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری، شرکت سبدگردان، شرکت تامین سرمایه، شرکت پردازش اطلاعات مالی،شرکت کارگزاری، یا شرکت کارگزار/ معامله‌گری یا مجوز تبدیل به یکی از نهادهای مالی یاد شده را از سازمان اخذ نموده و تحت یکی از این عناوین به‌صورت یک شخصیت حقوقی مورد تائید سازمان نزد مرجع ثبت شرکت‌ ها و سازمان به ثبت رسیده و خارج از موضوع فعالیت خود به فعالیت عمده‌ دیگری نمی‌پردازد؛

2 – نیروی انسانی، فضا و تجهیزات مناسب اداری و نرم‌افزارهای رایانه ای را به شرح پیوست شماره‌ 4 مهیا کرده باشد؛

3 – در صورتی که متقاضی در نظر دارد صرفاً به فعالیت مشاوره‌ سرمایه گذاری مبادرت کند، سرمایه‌ی ثبت و پرداخت شده‌ متقاضی معادل یا بیش از سه میلیارد ریال باشد یا به تشخیص سازمان، تجدید ارزیابی دارایی‌ های قابل استفاده در فعالیت مشاوره‌ سرمایه گذاری، منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام به مبلغی بیش از سه میلیارد ریال گردد؛

4 – در صورتی‌که متقاضی به فعالیت یا فعالیت های دیگری بپردازد و جمع حقوق صاحبان سرمایه‌ متقاضی براساس صورت‌های مالی آخرین دوره‌ی مالی و تراز آزمایشی حساب‌های وی در زمان تقاضای مجوز فعالیت، کمتر از50 میلیارد ریال باشد، آن گاه سرمایه‌ متقاضی حداقل باید برابر مجموع سرمایه‌ی موضوع این بند و سرمایه‌ مورد نظر برای فعالیت یا فعالیت‌های مذکور باشد یا به تشخیص سازمان، تجدید ارزیابی دارایی‌های قابل استفاده در فعالیت مشاوره‌ سرمایه گذاری، منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام به مبلغی بیش از سه میلیارد ریال به علاوه‌ حداقل سرمایه مورد نظر برای فعالیت یا فعالیت‌های مذکور گردد.

تبصره 1: در صورتی که در اثر زیان‌های وارده، بیش از ثلث سرمایه‌ یا حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شده برای مشاور سرمایه گذاری طبق این ماده از بین برود، مشاور سرمایه گذاری موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به ترمیم سرمایه یا حقوق صاحبان سهام اقدام نماید.

تبصره 2:در صورت احراز شرایط و ظرف حداکثر 30 روز پس از تکمیل مدارک و اطلاعات مربوطه مجوز فعالیت مشاوره‌ سرمایه گذاری، با اعتبار دوساله به‌نام متقاضی صادر می‌گردد. درصورتی‌ که حکم لغو مجوز تاسیس یا فعالیت مشاوره‌ سرمایه گذاری طبق مقررات صادر نشده باشد، اعتبار مجوز فعالیت مشاوره سرمایه گذاری برای دوره‌های دوساله‌ بعد تمدید می‌شود.

در موارد ذیل مشاور سرمایه گذاری باید موضوع را به اطلاع مشتری برساند و قرارداد بین مشتری و مشاور سرمایه گذاری خود به خود منفسخ می‌گردد و مشاور سرمایه گذاری باید کلیه‌ مطالبات مشتری را به وی پرداخت کند:

1 – تعلیق مجوز فعالیت مشاور سرمایه گذاری به قسمی که انجام تمام یا بخشی از موضوع قرارداد با مشتری بیش از 15روز ممکن نباشد (مگر با توافق کتبی مشتری ظرف هفت روز کاری پس از تعلیق)؛

2 – لغو مجوز تاسیس یا فعالیت مشاور سرمایه گذاری ؛

3 – ورشکستگی یا انحلال شرکت مشاور سرمایه گذاری ؛

4 – کناره‌گیری از فعالیت مشاور سرمایه گذاری .