در این مقاله قصد داریم تا مجوز ثبت منبع شرکت دانش بنیان در سامانه ttac اطلاعات جامع و کاملی را در خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ثبت منبع شرکت دانش بنیان در سامانه ttacمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت منبع شرکت دانش بنیان در سامانه ttac
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 و اصلاحات سال 1353

441 1353/12/18 7 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و اصلاحات آن

932 1391/08/21 3 دانلود

دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت منبع (تاسیس و بهره برداری) شرکت های دانش بنیان و فناور در سامانه TTAC

T-W-002-0 1399/05/07 1 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت منبع شرکت دانش بنیان در سامانه ttac


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست ثبت منبع توسط مسئول فنی در سامانه 400059
تکمیل سوالات PMF به صورت خود اظهاری در سامانه توسط مسئول فنی 400060
بارگذاری مدرک دانش بنیان به جای مجوز صنعت و معدن 400061

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 و اصلاحات سال 1353

441 1353/12/18 7 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و اصلاحات آن

932 1391/08/21 3 دانلود

دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت منبع (تاسیس و بهره برداری) شرکت های دانش بنیان و فناور در سامانه TTAC

T-W-002-0 1399/05/07 5 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت منبع (تاسیس و بهره برداری) شرکت های دانش بنیان و فناور در سامانه TTAC

T-W-002-0 1399/05/07 6 دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت منبع (تاسیس و بهره برداری) شرکت های دانش بنیان و فناور در سامانه TTAC

T-W-002-0 1399/05/07 6 دانلود
هزینه صدور مجوز ثبت منبع در سامانه ttac


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه تاسیس و بهره برداری کارخانه و کارگاه های مواد اولیه ، و بسته بندی فرآورده های دارویی، خوراکی و آشامیدنی 8490000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – 99

400021 1399/09/23 1 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز ثبت منبع شرکت دانش بنیان در سامانه ttac


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ثبت منبع شرکت دانش بنیان در سامانه ttac


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ثبت منبع شرکت دانش بنیان در سامانه ttac


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوزصدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت منبع شرکت دانش بنیان در سامانه ttac
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 و اصلاحات سال 1353

441 1353/12/18 7 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و اصلاحات آن

932 1391/08/21 3 دانلود

دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت منبع (تاسیس و بهره برداری) شرکت های دانش بنیان و فناور در سامانه TTAC

T-W-002-0 1399/05/07 1 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت منبع شرکت دانش بنیان در سامانه ttac


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست ثبت منبع توسط مسئول فنی در سامانه 400059
تکمیل سوالات PMF به صورت خود اظهاری در سامانه توسط مسئول فنی 400060
بارگذاری مدرک دانش بنیان به جای مجوز صنعت و معدن 400061

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 و اصلاحات سال 1353

441 1353/12/18 7 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و اصلاحات آن

932 1391/08/21 3 دانلود

دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت منبع (تاسیس و بهره برداری) شرکت های دانش بنیان و فناور در سامانه TTAC

T-W-002-0 1399/05/07 5 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت منبع (تاسیس و بهره برداری) شرکت های دانش بنیان و فناور در سامانه TTAC

T-W-002-0 1399/05/07 6 دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت منبع (تاسیس و بهره برداری) شرکت های دانش بنیان و فناور در سامانه TTAC

T-W-002-0 1399/05/07 6 دانلود
هزینه صدور مجوز ثبت منبع در سامانه ttac


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه تاسیس و بهره برداری کارخانه و کارگاه های مواد اولیه ، و بسته بندی فرآورده های دارویی، خوراکی و آشامیدنی 8490000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – 99

400021 1399/09/23 1 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
تمدید
فرآیند تمدید مجوز ثبت منبع شرکت دانش بنیان در سامانه ttac


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزاصلاح
فرآیند اصلاح مجوز ثبت منبع شرکت دانش بنیان در سامانه ttac


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزابطال
فرآیند ابطال مجوز ثبت منبع شرکت دانش بنیان در سامانه ttac


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز