مرجع صدور مجوز ثبت موسسه مشاوره مالیاتیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت موسسه مشاوره مالیاتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مالیات بر ارزش افزوده

446 1397/10/17 28
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
اساسنامه نمونه موسسات مشاوره رسمی مالیاتی 1400001


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

1131 1391/01/28 30
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

1131 1391/01/28 30
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز ثبت موسسه مشاوره مالیاتی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز ثبت موسسه مشاوره مالیاتی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ثبت موسسه مشاوره مالیاتی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
.

فرآیند ابطال مجوز ثبت موسسه مشاوره مالیاتی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ثبت موسسه مشاوره مالیاتی