3.6/5 - (5 امتیاز)

هر فردی که قصد داشته باشد کارگاه تولید فرش دستبافت راه اندازی کند، بایستی قبل از آن برای دریافت جواز تاسیس کارگاه فرش دستبافت اقدام نماید. در این مطلب تمامی اطلاعات شامل مدارک و شرایط لازم برای دریافت جواز تاسیس و مراحل دریافت آن برای شما ارائه شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


بیشتر بدانید :

ثبت برند فرش

جواز تاسیس

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ جواز تاسیس کارگاه فرش دستبافت

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی 546 1380/12/22 تبصره و ماده 3 آیین نامه اجرایی
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی – مصوبه هیات وزیران به شماره 78946/ت/39127 مورخ 1390/4/15 943 1390/04/15 بند2 ماده2
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور جواز تاسیس کارگاه فرش دستبافت


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر سند مالکیت 10005
عکس پرسنلی 10007
تصویر اساسنامه 10012
تصویر اجاره نامه 10018
درخواست متقاضی 10030
گواهی اداره مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده 100455
تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛ 10011701
آگهی تاسیس ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 1001946


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی

546 1380/12/22 تبصره و ماده 3 آیین نامه اجرایی

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی – مصوبه هیات وزیران به شماره 78946/ت/39127 مورخ 1390/4/15

943 1390/04/15 بند2 ماده 2
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
تاییدیه اماکن 10008 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی 0
پرداخت یا عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده 10010 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور 0 http://e4.tax.gov.ir/Entrance
کاربری اراضی 10208 وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی 15 ichto.ir
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی 546 1380/12/22 تبصره و ماده 3 آیین نامه اجرایی
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی – مصوبه هیات وزیران به شماره 78946/ت/39127 مورخ 1390/4/15 943 1390/04/15 بند 2 ماده2
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور جواز تاسیس کارگاه فرش دستبافتمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید جواز تاسیس کارگاه فرش دستبافت


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 100381
ارائه درخواست کتبی 11205

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی 546 1380/12/22 تبصره و ماده 3 آیین نامه اجرایی
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی – مصوبه هیات وزیران به شماره 78946/ت/39127 مورخ 1390/4/15 943 1390/04/15 بند2 ماده 2
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز
روز
مدت اعتبار جواز تاسیس کارگاه فرش دستبافت
ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح جواز تاسیس کارگاه فرش دستبافت


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح جواز تاسیس کارگاه فرش دستبافتمدت زمان اصلاح مجوز
روز
مدت اعتبار جواز تاسیس کارگاه فرش دستبافت
ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال جواز تاسیس کارگاه فرش دستبافت


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی

546 1380/12/22 تبصره و ماده 3 آیینامه اجرایی مربوطه

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی – مصوبه هیات وزیران به شماره 78946/ت/39127 مورخ 1390/4/15

943 1390/04/15 بند2 ماده 2
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز