چند نمونه از رضایت موکلین موسسه حقوقی بازرگان به عنوان حسن انجام کار