در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز درگاه پرداخت اینترنتی است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

همان طور که در مقاله « مجوز کسب و کار اینترنتی » و « نماد اعتماد الکتریکی » ذکر شد هر سایت فروشگاهی برای فروش اینترنتی باید مجوز درگاه پرداخت اینترنتی داشته باشید. لذا تصمیم گرفتیم تا فرآیند دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را به طور کامل و مفصل ارائه دهیم.

مرجع صدور مجوز درگاه پرداخت اینترنتیمشخصات مجوز درگاه اینترنتی :


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز درگاه اینترنتی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون پولی و بانکی کشور

1201351/04/18بند ب ماده 11

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

1221383/10/22مواد 1 و 2

قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره)

3781362/06/08مواد 22 و 25

دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک

581392/11/12ماده 21

فرآیند صدور مجوز درگاه اینترنتی
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز درگاه پرداخت اینترنتیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک581392/11/12مواد 33 و 34
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک

581392/11/12همه موارد

مقررات ناظر بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت

891390/09/26همه موارد
هزینه صدور مجوز درگاه پرداخت اینترنتی


عنوان هزینهمبلغ
هزینه صدور مجوز500000000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک

581392/11/12بند 3 ماده 22
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز درگاه پرداخت اینترنتی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز درگاه پرداخت اینترنتی
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز درگاه اینترنتی


شرایط قابلیت ابطال مجوز درگاه اینترنتیشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز