به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگری


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگری طبق جدیدترین بازنگری آیین نامه را به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

ابتدا تعاریف و اصطلاحات موجود در آیین نامه را مورد بررسی قرار داده، سپس به بررسی شرایط و مدارک لازم برای دریافت این مجوز خواهیم پرداخت.


تعاریف


کارشناس یا کارشناسان: منظور فرد یا افرادی هستند که صلاحیت فنی و تخصصی آنها طبق ضوابط این آئین‌نامه بعنوان کارشناس طرح طبقه‌بندی مشاغل تائید گردیده است.

موسسات: منظور از موسسات در آئین‌نامه واحدهایی می‌باشند که طبق ماده3 این آئین‌نامه مشخص گردیده و می‌تواند نسبت به اخذ مجوز و تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل اقدام نمایند.

دفتر یا دفاتر: منظور دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع این آئین‌نامه می‌باشند.

اداره کل: منظور اداره کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت می‌باشد.

واحدهای تابعه: منظور سازمان‌ها یا ادارات کل کار و امور اجتماعی استان‌ها می‌باشند.

مجوز: منظور مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگری است که در این مقاله نحوه دریافت آن را آموزش خواهیم داد.

کارآموز: منظور از کارآموز در آیین نامه مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگری فردی است که در آزمون کتبی و مصاحبه برای اخذ مجوز کارشناسی طبقه‌بندی مشاغل موفقیت حاصل نموده است و از طرف اداره کل برای انجام کار عملی به یکی از دفاتر مشاوره فنی برای همکاری در تهیه طرح طبقه‌بندی معرفی شده است.


فصل اول- کلیات


ماده1 – افراد یا موسسات می‌توانند با اخذ مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگری طبق ضوابط این آئین‌نامه نسبت به تأسیس و تشکیل دفاتر مشاوره فنی جهت تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌های مشمول قانون کار اقدام نمایند.

ماده 2- صدور مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگری و تشکیل دفاتر برای افراد حقیقی مستلزم آن است که صلاحیت فنی و تخصصی آنان برای انجام امور طراحی طبقه‌بندی مشاغل براساس مفاد این آئین‌نامه به عنوان کارشناس طبقه‌بندی مشاغل مورد تائید قرار گیرد و در مورد موسسات صدور مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگری مستلزم معرفی کارشناس یا کارشناسان طبقه‌بندی مشاغل خواهدبود.

ماده 3- منظور از موسسات موضوع ماده یک، موسسات زیر که اختصاراً در این آئین‌نامه موسسات مجاز نامیده می‌شوند، می‌باشد که این موسسات می‌توانند با تاسیس دفتر امور طراحی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها را انجام دهند.

الف- موسسات خصوصی که بر طبق قانون تجارت به ثبت رسیده و انجام امور طراحی طبقه‌بندی مشاغل جزو وظایف اصلی آنان باشد.

ب- دفاتر مهندسین مشاور مدیریت مورد تائید سازمان مدیریت و برنامه.

ج- موسسات دولتی یا وابسته به دولت، موسسات عمومی (شهرداری‌ها- سازمان تامین اجتماعی و…)، نهادها و… که در قانون تاسیس آن‌ها انجام امور طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها پیش‌بینی شده باشد.

تبصره1- کارشناسانی که بخواهند با موسسات موضوع این ماده در امر طراحی طبقه‌بندی مشاغل همکاری نمایند مجوز آنان مادام که با موسسات مذکور همکاری داشته باشند اخذ و ضبط گردیده و همزمان با فعالیت در این موسسات، مستقلاً مجاز به فعالیت نخواهندبود.

تبصره2 – تشکلات کارگری و کارفرمایی (کانون عالی کارفرمایی، کانون عالی شورای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور) نیز می‌توانند با رعایت ضوابط این آئین‌نامه نسبت به اخذ مجوز دفتر مشاوره فنی اقدام نمایند.

ماده4- به منظور نظارت بر حُسن اجرای این آئین‌نامه و انجام وظایفی که در این آئین‌نامه مقررشده هیاتی متشکل از افراد زیر در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود:

 • معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
 • مدیرکل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت وزارت کار و اموراجتماعی
 • مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
 • مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی
 • یک نفر نماینده کارگر با انتخاب و معرفی از طرف شورای عالی کار
 • یک نفر نماینده کارفرما با انتخاب و معرفی از طرف شورای عالی کار
 • یک نفر نماینده دولت با انتخاب و معرفی از طرف شورای عالی کار
 • یک نفر کارشناس مجرب طبق-ه‌بندی مشاغل وزارت کار بنا به پیشنهاد مدیرکل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت و تائید معاونت روابط کار به عنوان عضو و دبیر هیات

هیئت نسبت به موارد زیر اقدام و اتخاذ تصمیم می‌نماید:

 • الف: بررسی و تائید صلاحیت و یا رد صلاحیت داوطلبان کارشناسی موضوع ماده 2.
 • ب: رسیدگی به نحوه عملکرد و تخلفات کارشناسان و دفاتر از مقررات این آئین‌نامه با توجه به آرای هیئت‌های استانی موضوع ماده 19.
 • ج: بررسی پیشنهادات واصله از اداره کل راجع به تغییر در مفاد آئین‌نامه و در صورت تائید هیئت پیشنهاد به شورای عالی کار.
 • د: تصمیم‌گیری درخصوص برگزاری آزمون و صدور گواهینامه توسط اداره کل برای متقاضیان دفاتر مشاوره فنی.
 • هـ: تصویب دستورالعمل ارزیابی عملکرد و نحوه فعالیت دفاتر مشاوره فنی تدوین‌شده توسط اداره کل.
 • و: تصمیم‌گیری درخصوص تعیین اولویت شرکت‌کنندگان از نظر قبولی در آزمون برای تاسیس دفتر در استان‌های کشور با توجه به نیاز هر استان.

فصل دوم- صدور و اصلاح مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگری


ماده 5- دفاتر موضوع آیین نامه دریافت مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگری بایستی دارای مکان مشخصی که اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود، بوده و نیز امکاناتی نظیر خط تلفن ثابت و دورنگار داشته باشند.

تبصره- هرگونه تغییر و تحول در مکان دفاتر مشاوره فنی بایستی ظرف مدت 15 روز به اطلاع واحدهای تابعه استانی و اداره کل برسد. (فرم شماره1)

ماده6- مسئولیت قانونی دفاتر با افراد و موسساتی است که مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگریب ه نام آنان صادر می‌شود و در صورتیکه صاحبان مجوز دو یا چند نفر باشند متضامناً مسئول خواهند بود.

تبصره- مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگری قابل انتقال به غیر نیست.

ماده 7- دفاتر می‌توانند از خدمات سایر کارشناسان که صلاحیت آنان به تائید رسیده است با جلب همکاری آنان در تهیه و طراحی طبقه‌بندی مشاغل و با اخذ نظر از واحدهای تابعه استانی و موافقت اداره کل استفاده نمایند.

این قبیل کارشناسان مادام که با دفاتر مشاوره فنی دیگری همکاری دارند خود مجاز به تنظیم قرارداد تهیه طرح نبوده لیکن می‌بایست مسئولیت تهیه طرح را در چارچوب سهمیه خود برعهده داشته و نام آنان بعنوان کارشناس مجری طرح بایستی در قراردادهای تهیه طرح قید گردد و همکاری لازم را با دفتر ذیربط بعمل آورند.

استفاده از سهمیه تعداد مشاغل این کارشناسان با رعایت ماده 12 این آئین‌نامه صورت خواهدگرفت.

تبصره 1- دفاتر مشاوره فنی موظف می‌باشند که مشخصات کارشناسانی که با آنان همکاری می‌نمایند در فرمی که از سوی اداره کل تنظیم می‌گردد قید و به واحدهای تابعه ذیربط اعلام نمایند. (فرم شماره 2)

تبصره 2- هرگونه تغییر در تعداد کارشناسان شاغل در دفاتر مشاوره فنی باید به اطلاع اداره کل یا واحدهای استانی برسد. (فرم شماره 2)

ماده 8- کلیه دفاتر موضوع ماده1 و نیز موسسات مجاز موضوع ماده 3 بایستی در چارچوب نظام طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار و اموراجتماعی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط اقدام و با اداره کل و واحدهای تابعه استانی در کلیه زمینه‌های مرتبط با طبقه‌بندی مشاغل همکاری نمایند.

ماده 9- کلیه دفاتر و موسسات موضوع ماده 1 و 3 مکلفند به منظور توجیه و آشنایی اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه مربوط ترتیب آموزش‌های لازم را براساس مواد و معیارها و برنامه‌های آموزشی تهیه‌شده توسط اداره کل و همچنین مدرسین مورد تائید اداره کل مذکور به صورت حضوری فراهم آورند.

ماده10- مجوز هر یک از دفاتر که 3 سال متوالی هیچگونه فعالیتی در زمینه طبقه‌بندی مشاغل و یا فعالیت‌های جنبی نظیر تهیه اصلاحیه و متمم و نظایر آن نداشته باشند با نظر اداره کل و واحدهای تابعه استانی لغو خواهد گردید و صدور مجوز برای فعالیت مجدد دفتر موکول به طرح درخواست از سوی فرد ذیربط و بررسی آن در هیات موضوع ماده 4 و نظر هیات خواهدبود.

در صورت لزوم با توجه به گزارش واحدهای تابعه استانی و نظر اداره کل می‌توان صدور مجوز برای فعالیت مجدد را موکول به طی دوره کارآموزی مجدد نمود.

ماده 11- تعرفه قیمت‌‌ها بابت حق‌الزحمه تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل شامل: تدوین شناسنامه‌های شغلی، ارزیابی مشاغل، تهیه جدول مزد و تطبیق وضع کارکنان با طرح براساس تعداد کارکنان کارگاه و تعرفه قیمت‌ها بابت تهیه اصلاحیه و متمم طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل شامل: تدوین شناسنامه‌های شغلی، ارزیابی مشاغل و تطبیق کارکنان براساس تعداد مشاغل اصلاحی می‌باشد. جدول مربوط به تعرفه قیمت‌های موضوع این ماده برای سال 1389 ضمیمه این آئین‌نامه می‌باشد.

تبصره- نرخ‌های مندرج در جدول پیوست با در نظر گرفتن میزان تورم و شرایط اقتصادی کارگاه‌ها حداکثر هر 3 سال یکبار با پیشنهاد اداره کل و تائید هیئت موضوع ماده4 این آئین‌نامه و تصویب شورای عالی کار تعدیل و اصلاح خواهد گردید.

ماده 12- تعداد مشاغل مجاز برای ارزیابی به ازای هر کارشناس شاغل در دفاتر در طی یکسال 500 شغل می‌باشد.

تبصره 1- افزایش سهمیه هر یک از دفاتر بیش از سهمیه تعیین‌شده با توجه به عملکرد دفاتر و ارزیابی بعمل آمده با موافقت اداره کل بلامانع می‌باشد.

تبصره 2- سهمیه مجاز مشاغل موردارزیابی برای دفاتر به ازای پذیرش هرکارآموز موضوع مواد 10، 15 و 17 این آئین‌نامه تا 20درصد (20%) تعداد مشاغل مجاز مقرر در این ماده با نظر اداره کل قابل افزایش است.

ماده 13- قرارداد طراحی طبقه‌بندی مشاغل طبق نمونه تیپ اداره کل تنظیم خواهد شد قرارداد توسط مدیریت و مسئول یا مسئولین دفاتر یا مؤسسات مجاز (حسب مورد) تعهد و امضاء می‌شود لیکن باید نام کارشناس یا کارشناسانی که مجری عملیات قرارداد هستند در آن قید گردد و قرارداد قبل از شروع عملیات جهت تطبیق با ضوابط به تائید اداره کل برسد.


فصل سوم- شرایط دریافت مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگری


ماده 14- تائید صلاحیت فنی و تخصصی کارشناسان طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده 1 با داشتن شرایط زیر و پذیرفته شدن در آزمون مقرر، توسط هیئت موضوع ماده 4 این آئین‌نامه صورت می‌گیرد.

 • 1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
 • 2- نداشتن سابقه کیفری موثر به تائید مراجع ذیصلاح.
 • 3- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • 4- عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی.
 • 5- داشتن حُسن شهرت.
 • 6- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 • 7- برخورداری از سلامت روانی و جسمانی به ترتیبی که مانع از کار طراحی طبقه‌بندی مشاغل نشود.
 • 8- دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم.
 • 9- حداقل سن سی سال تمام.
 • 10- داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا بالاتر با 4 سال- لیسانس با 6 سال و فوق‌دیپلم با 8 سال و دیپلم با 10 سال سابقه تجربی موثر در زمینه طبقه‌بندی مشاغل کارگری با تائید اداره کل.

تبصره 1- آزمون کتبی در موارد زیر انجام می‌شود:

 • قوانین و مقررات مربوط به کار و تامین اجتماعی
 • آمار مقدماتی
 • اصول طبقه‌بندی مشاغل و استانداردهای مربوط و نظام ارزیابی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی

تبصره 2- افرادی که قبل از تصویب این آئین‌نامه به موجب ضوابط قبلی بعنوان کارشناس (طراح طبقه‌بندی) مورد تائید قرار گرفته‌اند مادام که مجوز آنان لغو نگردیده باشد با رعایت سایر ضوابط این آئین‌نامه بعنوان کارشناس شناخته می‌شوند.

ماده 15- افرادی که واجد شرایط لازم بوده و به ترتیب مقرر براساس این آئین‌نامه انتخاب می‌شوند باید به صورت مشارکت در تهیه حداقل یک طرح، در یکی از دفاتر کارآموزی نمایند.

این قبیل افراد به عنوان « داوطلب کارشناسی» طبقه‌بندی مشاغل شناخته می‌شوند در صورتیکه پس از تصویب طرح، عملکرد آنان از سوی هیئت موضوع ماده4 مورد تائید قرار گیرد نسبت به صدور گواهی تائید صلاحیت فنی و تخصصی کارشناس طبقه‌بندی از سوی اداره کل اقدام خواهدگردید. (فرم شماره 3)

تبصره 1- افرادی که قبلاً در تهیه و تصویب حداقل دو طرح طبقه‌بندی مشاغل مشارکت فعال داشته‌اند و این موضوع مورد تائید اداره کل قرار گیرد می‌توانند با تصویب هیئت موضوع ماده4 این آئین‌نامه از طی دوره کارآموزی مقرر در این ماده معاف شوند.

تبصره 2- برای کارشناسانی که گواهی تائید صلاحیت فنی و تخصصی آنان طبق این آئین‌نامه صادر شده است (فرم شماره 4) در صورتیکه درخواست تاسیس دفتر مشاوره فنی نمایند، (فرم شماره 5) و همچنین در بخش دولتی یا خصوصی و موسسات وابسته به دولت، موسسات عمومی غیردولتی، نهادها و نظایر آن اشتغال تمام‌وقت نداشته باشند پروانه تاسیس دفتر مشاوره فنی (فرم‌های شماره 6 و 7) برای آنان صادر خواهدگردید.

تبصره 3- در صورتیکه از تاریخ صدور گواهی تایید صلاحیت فنی و تخصصی ظرف مدت 3 سال از سوی کارشناسان مربوط (مشمولین تبصره2) نسبت به درخواست و اخذ پروانه دفتر مشاوره فنی اقدام نشود مشمول ماده 10 این آئین‌نامه واقع خواهدگردید.

تبصره 4- هیچ کارشناسی نمی‌تواند جز از طریق تاسیس دفتر مشاوره فنی و یا فعالیت در یکی از دفاتر تاسیس‌شده (طبق ماده7 این آئین‌نامه) در زمینه تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل فعالیت نماید.

ماده 16- اداره کل و واحدهای تابعه از همکاری تشکل کارفرمایی قانونی ذیربط (انجمن صنفی کارفرمایی و یا کانون مربوط) در امور مربوط به تشکیل و نظارت بر فعالیت دفاتر با رعایت مقررات قانونی و از طریق تنظیم تفاهم‌نامه بهره‌مند خواهندگردید.

ماده 17- کلیه دفاتر موظفند به نسبت تعداد کارشناسان خود براساس سهمیه‌های که برای آنان از سوی اداره کل تعیین می‌شود کارآموزی داوطلبان کارشناسی موضوع ماده15 را عهده‌دار گردند.

عملکرد این افراد پس از طی دوره کارآموزی، مجدداً توسط اداره کل و واحدهای تابعه استانی موردارزیابی قرار خواهدگرفت و هرگاه دفتر مشاوره فنی در مورد عملکرد کارآموز مسامحه نموده باشد براساس موضوع مواد 19 و 20 این آئین‌نامه با دفتر ذیربط رفتار خواهدشد.

ماده 18- مدیران کل و معاونان اداره کل با حداقل 5 سال سابقه خدمت در پست‌های سازمانی و همچنین روسای ادارات، کارشناسان، کاردانان و کمک کارشناسان اداره کل و واحدهای تابعه استانی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار عملی در امر طبقه‌بندی مشاغل (که احکام کارگزینی آنان برای مدت مذکور و در یک یا مجموعه‌ای از پست‌های سازمانی: طبقه‌بندی مشاغل، مزد و بهره‌وری باشد) و پس از فراغیت از خدمت، متقاضی صدور مجوز کارشناسی طبقه‌بندی و تأسیس دفتر مشاوره فنی طبقه‌بندی باشند از شرکت در آزمون و مصاحبه معاف بوده و مجوز آنان با داشتن شرایط فوق حسب تائید هیئت موضوع ماده4 صادر می‌گردد.

تبصره 1- مدیران کل واحدهای تابعه استانی و معاونان روابط کار این واحدها در صورت داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت در پستهای سازمانی مربوط و تائید صلاحیت آنان از نظر تسلط بر ضوابط طبقه‌بندی مشاغل به تشخیص هیئت ماده4 می‌توانند مشمول معافیت فوق واقع گردند.

تبصره 2- با نظر هیئت ماده 4 و با در نظر گرفتن شرایط شغلی و عملکرد متقاضیان مشمول این ماده و تبصره1 می‌توان در صورت لزوم نسبت به تعیین دوره کارآموزی برای آنان اقدام نمود.

تبصره 3- کارکنان واحدهای تابعه استانی واجد شرایط این ماده چنانچه حاضر به فعالیت در استان مربوط شوند سابقه کار عملی از 10سال به 7 سال کاهش می‌یابد.


فصل چهارم- تعلیق و ابطال مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگری


ماده 19- در صورت اعلام گزارش مبنی بر وقوع تخلف از سوی هر یک از مسئولان دفاتر مشاوره فنی و یا کارشناسان شاغل در دفاتر توسط بازرسان و کارشناسان اداره کل و واحدهای تابعه استانی، مدیران کارگاه‌ها، کمیته‌های طبقه‌بندی، شوراهای اسلامی و دیگر افراد ذیربط و احراز احتمال تخلف موضوع ابتدا در هیئت استانی و سپس در هیئت موضوع ماده4 مورد رسیدگی واقع می‌گردد.

تبصره1- هیئت استانی متشکل از مدیرکل کار و امور اجتماعی (رئیس هیئت)، معاون روابط کار یا رئیس روابط کار، رئیس بازرسی کار، رئیس حراست و کارشناس طبقه‌بندی مشاغل استان (دبیر هیئت) و کارشناس حقوقی استان بدون داشتن حق رای تشکیل و تصمیمات آن در اجرای مواد20 و 21 این دستورالعمل با اکثریت آرا خواهدبود. در غیاب مدیرکل کار و امور اجتماعی با موافقت او معاون روابط کار ریاست هیئت را عهده‌دار خواهدبود.

تبصره2- در صورت اعتراض مسئولان و کارشناسان دفاتر نسبت به رأی صادره از سوی هیئت استانی می‌توانند مدارک و مستندات خود را به اداره کل جهت طرح در هیئت موضوع ماده4 ارائه نمایند.

تبصره3- تصمیمات هیئت استانی در مورد تعلیق مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگری صرفاً در محدوده حوزه استان مربوط نافذ خواهدبود.

ماده 20- اهم موارد قابل رسیدگی به قرار زیر است:

 • الف : دادن گزارش خلاف واقع یا اطلاعات نادرست مرتبط با تهیه طرح به هر یک از مراجع ذیصلاح.
 • ب : واگذاری تمام یا قسمتی از تعهدات قرارداد طراحی طبقه‌بندی به سایر اشخاص بدون هماهنگی با اداره کل و واحدهای تابعه استانی.
 • ج : سهل‌انگاری در توجیه اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل یا القای اطلاعات نادرست به آنان.
 • د: تخطی از نظام ارزیابی مشاغل وزارت کار و اموراجتماعی، ضوابط، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مربوط.
 • ه- : سهل‌انگاری و مسامحه در تهیه مراحل طرح به نحوی که موجب اختلال و مشکلات در محیط کارگاه شود.
 • و: عدم همکاری در زمینه مسائل مرتبط با اداره کل، واحدهای تابعه استانی و شهرستانی در صورت اقتضاء .
 • ز: هرگونه اقدام در زمینه مرتبط با طبقه‌بندی مشاغل یا سیستم‌های مزدی و نظایر آنها بدون هماهنگی با وزارت کار و امور اجتماعی بطوری که طبق تشخیص وزارتخانه مذکور دارای آثار سوء و تبعات منفی باشد.
 • ح: عدم همکاری موثر با کارشناسان بررسی‌کننده طرح یا اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه.
 • ط: هرگونه سوء استفاده از مجوز کارشناسی یا دفتر.
 • ک: عدم همکاری در مورد پذیرش کارآموزان موضوع مواد 15 و 17 یا مسامحه در مورد آنان.
 • گ: انجام هرگونه عملی که مغایر با شئون شغلی کارشناسی یا دفتر مشاوره فنی باشد.
 • ل: عدم حضور به موقع در کارگاه به منظور توجیه و پاسخگویی به اعتراضات پرسنل در هنگام اجرای طرح و پس از صدور احکام کارگران در مهلت‌های تعیین‌شده در قرارداد.
 • م: عدم ارائه طرح کامل در فرجه زمانی از تاریخ عقد قرارداد بدون دلایل توجیهی.

ماده21- چگونگی ارزیابی عملکرد دفاتر و کارشناسان موضوع این آئین‌نامه براساس دستورالعملی خواهدبود که توسط اداره کل تهیه و به تائید هیئت موضوع ماده4 می‌رسد و هر سال اشخاص مذکور براساس آن مورد ارزیابی قرار خواهندگرفت. چنانچه براساس معیارهای مقرر در دستورالعمل نمرات مکتسبه کمتر از میزان مقرر باشد برابر مفاد دستورالعمل با آنان برخوردار خواهدشد.

ماده22- تصمیماتی که در اجرای مواد 19 و 20 در مورد متخلفین اتخاذ خواهد شد به قرار زیر است:

 • الف: تذکر کتبی با درج در پیشینه خدمتی توسط هیئت استانی.
 • ب: تعلیق مجوز کارشناسی و مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگری برای مدت 6 ماه تا یک سال ضمن تعیین تکلیف قراردادهای در دست اجرا توسط هیئت استانی.
 • ج: تعلیق مجوز فعالیت کارشناس و مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگری بیش از یک سال و حداکثر تا دو سال توسط هیئت موضوع ماده4 با تعیین تکلیف قراردادهای در دست اجرا.
 • د: لغو مجوز کارشناس و مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگری برای همیشه توسط هیئت موضوع ماده4.

تبصره- مدت تعلیق مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگریموضوع بندهای (ب و ج) جزء مدت مقرر در ماده10 محسوب می‌گردد.

ماده23- آیین نامه دریافت مجوز دفتر مشاوره طبقه بندی مشاغل کارگری در 4 فصل 23 ماده و 22 تبصره در تاریخ 17/5/1389 به‌تصویب شورای عالی کار رسید و از تاریخ مذکور جایگزین آئین‌نامه مصوب مورخ1/7/1369 شورای عالی کار خواهدبود.