به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی


در این مقاله قصد داریم تا راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی را به صورت تصویری آموزش دهیم.

همان طور که می دانید سازمان مالیات مشاغلی را ملزم به نصب صندوق فروشگاهی ( دستگاه کارتخوان ) نموده و این افراد باید در

سامانه مالیاتی کشور نسب به ثبت صندوق فروشگاهی خود اقدام نمایند.

در مقاله « مشاغل مشمول نصب صندوق فروشگاهی‌ » به تفصیل به معرفی این مشاغل پرداختیم.

به همین دلیل بر آن شدیم تا راهنمای جامع و کاملی از نحوه ثبت نام صندوق فروشگاهی در سامانه مالیاتی ارائه نماییم.


۱- ورود به سامانه ثبت صندوق فروشگاهی ( راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی و حافظه مالیاتی )


مؤدیان مشمول مطابق فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور ابتدا باید وارد سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به آدرس  tax.gov.ir

شده و از منوهاي سمت راست گزینه “سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی” را انتخاب نمایند.

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی

مؤدي با ورود به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی گزینه “ثبت پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی“را انتخاب و سپس مؤدي

در بخش بند “ي “تبصره 6 قانون بودجه 98 می بایست براي ثبت صندوق فروشگاهی خود گزینه “ورود به سامانه ثبت پایانه هاي فروش” را انتخاب نمایند.

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی

سپس مؤدي براي ورود به این سامانه می بایست نام کاربري و کلمه عبور سامانه ثبت نام الکترونیک سازمان امور مالیاتی را داشته باشند.

براي اطمینان از داشتن نام کاربري ثبت نام الکترونیک می توانید از لینک هاي مرتبط پایین همین صفحه گزینه آیا من ثبت نام الکترونیک دارم؟ را انتخاب نمایید.

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی

نکته: جهت دریافت مجوز ثبت اطلاعات پایانه فروشگاهی لازم است وضعیت ثبت نام مؤدي مورد تایید نهایی سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته

باشد و وضعیت ثبت آن به وضعیت مورد تایید سازمان رسیده باشد.

مؤدي با انتخاب گزینه “ورود به سامانه ثبت پایانه هاي فروش” وارد صفحه ذیل می شود، پس از وارد نمودن نام کاربري و کلمه عبور ثبت نام

الکترونیک سازمان امور مالیاتی صفحه مربوط به ثبت صندوق فروشگاهی ( ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی ) قابل مشاهده است.

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی

فرم ثبت صندوق فروشگاهی ( راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی)


راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی

۲- مشاهده وضعیت ثبت نام کد اقتصادی ( راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی )


مؤدي با ورود به صفحه ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی می تواند با انتخاب گزینه بازگشت به ثبت نام، وضعیت ثبت نام خود را در کد اقتصادي مشاهده نماید.

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی

در صورتی که مؤدي وضعیتی کمتر از مرحله مورد تایید سازمان داشته باشد، می بایست در صفحه نخست ( مانند تصویر زیر)

پیغام خطاهاي قرمز رنگ را برطرف نموده و ثبت نام خود را به منظور اعتبارسنجی تایید نهایی نماید.

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی در سامانه مالیاتی

مؤدي میتواند براي بازگشت به ثبت پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی از منوي “سایر خدمات مالیاتی” گزینه ” ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی ” را انتخاب نمایید.

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی در سامانه مالیاتی

۳- ثبت اطلاعات مشمولیت ( راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی )


مؤدي به منظور شروع فرآیند ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی، ابتدا وارد صفحه ” اطلاعات مشمولیت ” و فرم ” ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی” می شود.

در این فرم نوع مشمولیت و تاریخ مشمولیت را با توجه به فراخوان هاي مربوط به پایانه فروشگاهی و نوع فعالیتی که دارد تعیین و در لیست مورد نظر انتخاب می نماید.

در صورتی که مؤدي مطابق فراخوان مشمول بوده ولی با توجه به دلایلی ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی نباشد باید ابتدا سال و

نوع مشمولیت و تاریخ مشمولیت را مشخص سپس گزینه “عدم مشمولیت” را انتخاب و دلایل عدم مشمولیت را ذکر نماید و براي ثبت اطلاعات دکمه ” ثبت ” را انتخاب نماید.

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی در سامانه مالیاتی

لازم به ذکر است فعالین حوزه درمان، مشمول بند ي تبصره (6) قانون بودجه 1398می باشند و تاریخ مشمولیت، آنها تاریخ 01/01/1398 است

و مؤدیانی که مشمول فراخوان شهریور ماه هستند باید گزینه “مشمول سال 1398-مشمول فراخوان شهریور ماه 1398“و تاریخ مشمولیت 01/01/1399 را انتخاب نمایند.

۴- گزارش چکیده پایانه هاي فروشگاهی ( راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی )


مؤدي با انتخاب دکمه”ثبت“در فرم مشمولیت وارد صفحه “چکیده اطلاعات ثبتی در سامانه ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و

حافظه مالیاتی “می شود  و می تواند خلاصه اي از اطلاعات ثبت شده در پرونده مالیاتی خود را مشاهده نماید.

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی در سامانه مالیاتی

همچنین مؤدي می تواند با انتخاب گزینه “ گزارش چکیده پایانه فروشگاهی” وارد همین صفحه شود.


۵- ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی ( راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی )


مؤدي جهت ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی گزینه “لیست پایانه فروشگاهی“را از منوي سمت راست انتخاب مینماید

و وارد صفحه مربوطه می شود و از این طریق لیستی از پایانه هایی که ثبت کرده است را مشاهده خواهد کرد.

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی در سامانه مالیاتی

۵-۱- افزودن پایانه فروشگاهی جدید

مؤدي جهت ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی گزینه “افزودن پایانه فرو شگاهی جدید “را انتخاب می نماید و

وارد فرم “ثبت و ویرایش مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی “می شود و اطلاعات مورد نیاز در این فرم را تکمیل می کند

که در ادامه به توضیح فیلدهاي فرم می پردازیم.

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی در سامانه مالیاتی

۵-۲- سریال استاندرد پایانه فروشگاهی


مؤدي پس از ثبت “شماره سریال استاندارد پایانه فرو شگاهی “دکمه “برر سی سریال “را انتخاب می نماید.

در صورتی که شماره سریال وارد شده درست باشد بقیه اطلاعات به صورت خودکار بارگذاري می شود و مؤدي بعد از بارگذاري اطلاعات دکمه

اضافه به لیست “را انتخاب می کند و اطلاعات پایانه فروشگاهی ثبت شده به”لیست پایانه هاي فروشگاهی ثبتی“اضافه می شود.

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی در سامانه مالیاتی

شماره سریال استاندارد پایانه فروشگاهی همان شماره سریال پایانه فروشگاهی است که توسط شرکت هاي تأمین کننده که مجوز ارائه

پایانه فروشگاهی را از سازمان مالیاتی کشور دریافت نموده اند براي هر دستگاه به صورت منحصر به فرد تخصیص داده اند و در هنگام دریافت

پایانه فروشگاهی در اختیار مؤدي قرار میگیرد.

لازم به ذکر است :شماره سریال پایانه فروشگاهی مطابق الگوریتم با حروف استاندارد تعریف شده اي آغاز میگردد و طول شماره سریال استاندارد

پایانه فروشگاهی 16 کاراکتر می باشد .

همچنین ثبت شماره سریال استاندار پایانه فروشگاهی الزامی می باشد . چون با ثبت شماره سریال پایانه فروشگاهی کلیه اطلاعات مربوطه

بارگذاري می شود و نیازي به تکمیل کردن بقیه فیلدهاي اطلاعاتی توسط مؤدي نمی باشد.

۵-۳- شرکت هاي تأمین کننده ( راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی )


شرکتهاي مورد تأیید سازمان امور مالیاتی می باشند که مؤدي پایانه فروشگاهی را از آن تهیه نموده است.

مؤدي در صورت بروز مشکل می تواند با کلیک بر روي “ اطلاعات تماس تأمین کننده ” شماره تماس آن را دریافت نماید و جهت رفع مشکل

با تأمین کننده تماس بگیرد.

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی در سامانه مالیاتی

نوع دستگاه (راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی )


در این قسمت نوع پایانه فروشگاهی که مؤدي از آن شرکت دریافت نموده است اعم از پایانه سخت افزاري، نرم افزاري و … مشخص می گردد.

این بخش هم به صورت خودکار بارگذاري می شود فقط مؤدي در صورتی که پایانه فروشگاهی از نوع پذیرنده پرداخت بانکی (POS) انتخاب کرده

باشد باید مشخص کند از چه نوعی است، پذیرنده سخت افزاري یا درگاه پرداخت مجازي …

 

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی در سامانه مالیاتی

و اگر نوع دستگاه را پایانه فروشگاهی نرم افزاري انتخاب کرده باشد باید مشخص کند از چه نوع نرم افزاري است ابري، نرم افزاری و …

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی در سامانه مالیاتی

۵-۵ -مدل دستگاه :

مدل پایانه اي است که توسط شرکت ارائه کننده پایا نهبه مؤدي اعلام می شود.

۵-۶- سریال حافظه مالیاتی :

شماره سریال حافظه مالیاتی توسط شرکت هاي تأمین کننده که مجوز ارائه پایانه فروشگاهی را از سازمان مالیاتی کشـور دریافت نموده اند

براي هر حافظه به صـورت منحصـر به فرد تخصـیص داده می شـود و در هنگام ارائه پایانه فروشگاهی به مؤدي شماره سریال را نیز در اختیار آن قرار میدهند.

لازم به ذکر است : شماره سریال حافظه مالیاتی مطابق الگوریتم با حروف استاندارد تعریف شده اي آغاز میگردد.

۵-۷ -شماره شبا متصل به پذیرنده :

شماره شبا حساب مربوط به پایانه فروشگاهی مورد استفاده مؤدي می باشد.

۵-۸ – بانک مرتبط با شماره حساب :

بانک مربوط به شماره شبا مورد استفاده مشخص می شود.

۵-۹- تاریخ شروع بهره برداري :

تاریخ به روز رسانی پایانه فروشگاهی بعد از دریافت شناسه حافظه مالیاتی ( شناسه یکتا ) است که پس از تکمیل ثبت نام و تأیید مشخصات

ثبت شده توسط مؤدي در فرم هاي مربوطه، از طریق پیامک توسط سازمان براي مؤدي ارسال می شود و پذیرنده ها با استفاده از شناسه مربوطه

پایانه فروشگاهی مؤدي را راه اندازي و به روز رسانی می نمایند و از آن زمان به بعد صورتحسابهاي صادره مؤدي باید مطابق صورتحساب هاي

مورد تایید سازمان صادر شود.

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی در سامانه مالیاتی

لازم به ذکر است ؛ در صورت عدم دریافت و بکارگیري شناسه یکتا ( حافظه مالیاتی ) صورت حسابهاي صادره از طریق پایانه فروشگاهی معتبر

نبوده و مورد تایید سازمان امور مالیاتی نمی باشد.

۵-۱۰- وضعیت سامانه :

در این فیلد مؤدي مشخص می نماید که پایانه فروشگاهی را که در سامانه ثبت کرده هنوز استفاده می نماید یا خیر،

بنابراین در این فیلد “فعال یا غیر فعال“بودن پایانه فروشگاهی ثبت شده در سامانه مشخص می شود.

۵-۱۱ -تاریخ تغییر وضعیت :

در صورتی که مؤدي وضعیتی را در فیلد بالا تغییر داد یعنی از حالت”فعال“به “غیر فعال“یا از حالت “غیر فعال” به “فعال” تغییر دهد باید تاریخ آن را در این فیلد وارد نماید.

لازم به ذکر است؛ فیلدهاي “وضعیت سامانه” و  “تاریخ تغییر وضعیت” این امکان براي مؤدي فراهم می سازد که در صورت تعطیلی موقت و

یا دائم بنگاه اقتصادي، قابلیت اعلام و غیرفعال شدن موقت یا دائم پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی خود را در سامانه داشته باشد.

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی در سامانه مالیاتی

۶- ویرایش مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی: ( راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی )


در صورتی که مؤدي بخواهد اطلاعات پایانههاي ثبت شده را اصلاح نماید گزینه “ویرایش“را که در جلوي هر ردیف از پایانه فروشگاهی ثبت شده است

را انتخاب میکند و وارد صفحه “ثبت و ویرایش مشخصات پایانه فروشگاهی“می شود و می تواند اطلاعات ثبت شده را ویرایش نماید و

سپس با انتخاب دکمه “ثبت تغییرات” تغییرات مورد نظر در مشخصات پایانه فروشگاهی اعمال می شود.

 

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی در سامانه مالیاتی

لازم به ذکر است ؛ در صورتی که اطلاعات ثبت شده تأیید گردد اطلاعات پایانه فروشگاهی ثبت شده جهت ویرایش غیر فعال می گردد

و در لیست به صورت “غیر قابل ویرایش“نمایش داده می شود.

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی در سامانه مالیاتی

در صورتی که وضیت پایانه فروشگاهی ثبت شده “غیر قابل ویرایش“باشد و مؤدي بخواهد اطلاعات خود را اصلاح نماید با توجه به اینکه

امکان حذف وجود ندارد مؤدي باید وضعیت پایانه فروشگاهی ثبت شده را در صفحه “ثبت و ویرایش مشخصات پایانه فروشگاهی“تغییر دهد

و از وضعیت”فعال“به “غیر فعال” تبدیل نمایید و تاریخ تغییر وضعیت را مشخص نماید.

بعد از ثبت وضعیت غیرفعال، پایانه فروشگاهی مربوطه” غیر فعال ” می گردد و مؤدي می تواند اطلاعات آن پایانه فروشگاهی را مجدداً ثبت نماید

و یا از آن پایانه فروشگاهی براي مکان دیگري که به شرکت تأمین کننده اعلام کردند استفاده نماید.

راهنمای ثبت صندوق فروشگاهی در سامانه مالیاتی

نکات :

لازم به ذکر است امکان استفاده از چند دستگاه کارتخوان از شرکتهاي مختلف ارائه کننده خدمات پرداخت در یک مکان وجود دارد ولی یک حافظه

فقط میتواند براي یک مکان مورد استفاده قرار گیرد.

در صورت انتقال پایانه فروشگاهی از یک محل فعالیت به محل فعالیت دیگر مؤدي ابتدا باید در این سامانه، پایانه فروشگاهی در محل قبلی را غیر فعال نماید.

سپس بعد از تایید و غیر فعال شدن توسط سازمان، مؤدي میتواند اطلاعات پایانه فروشگاهی در محل فعالیت جدید را وارد نماید و

فرآیند ثبت پایانه فروشگاهی را از اول شروع نماید.